Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
strona 9
Nasza historia
2005

8 stycznia 2005r
Gazeta Wyborcza rozpoczęła nagonkę przeciwko umowom społecznym w energetyce gwarantującym zatrudnienie przez 10 lat.  Wszystkie media dołączyły się do taj akcji.
10 stycznia 2005r
PIP w Poznaniu zgłosiła 9 uwag do prot. dod. nr. 20 do ZUZP ENEA S.A.
11 stycznia 2005r
Na ręce Zarządu złożyliśmy następujące żądania:
1. potwierdzenia woli zrealizowania zobowiązań wynikających z prot.dod.nr.20
2. natychmiastowego sporządzenia odpowiedzi do PIP
3. w razie odmowy rejestracji prot .dod. przez PIP zawarcia stosownych porozumień poza ZUZP
4. odstąpienia od realizacji uchwały Zarządu w sprawie reg.org. oraz nie wnoszenia ich na RN
5. zrealizowania por. płacowego z 20 września (zaległe 1000 zł ) nie spełnienie tych żądań do 13.stycznia oznacza rozpoczęcie sporu zbiorowego.
14 stycznia 2005r
Dostaliśmy negatywną odpowiedź Zarządu – początek sporu zbiorowego.
17 stycznia 2005r
Pozostałe związki z Enei przyłączyły się do prowadzonego przez nas sporu.
20 stycznia 2005r
Rokowania w sprawie sporu zbiorowego - protokół rozbieżności – wystąpienie o mediatora do Min. Gosp. i Pracy.
14 luty 2005r
Dostaliśmy odmowę rejestracji pr.dod.nr 20 z dn.9 lutego. Nagonka medialna +”ponieważ strony tylko częściowo uwzględniły zastrzeżenia nie dokonały odpowiednich zmian tylko zaproponowały inne rozwiązania albo przedstawiły odmienne stanowiska stron co do wniesionych zastrzeżeń.
15 luty 2005r
Rokowania sporu zbiorowego z mediatorem - Wł. Rychłowskim - zapoznał się z argumentami stron i stwierdził że jest w stanie doprowadzić do porozumienia stron.
18 luty 2005r
Prezydium MKK przyjęło harmonogram działań w ramach prowadzonego sporu zbiorowego; Biuletyn MKK ,wspólne posiedzenie MOZów w Kiekrzu, ewentualna pikieta w Baranowie w czasie obrad RN - 1 marca (w programie RN przyjęcie Reg.org.)
23-24 luty 2005r
Rokowania z mediatorem w ramach prowadzonego sporu zbiorowego zakończone podpisaniem dwóch porozumień:
1. zawiera aneks do por. Zielonogórskich wydłużających gwarancje zatrudnienia od 8 do 10 lat oraz wyciągnięcie i podpisanie w formie porozumień poza układem zakwestionowanych przez PIP załączników. Zawiera również prot.dod.nr. 21do ZUZP ENEI. 2. zgoda na wdrożenie Reg. Org. Przeds. Spółki po zarejestrowaniu pr.dod.nr 21.(po konsultacjach we wszystkich oddziałach .
16 marca 2005r
PIP w Poznaniu przysłała powiadomienie o niezgodności z prawem postanowień prot.dod.nr 21.
1 - zaliczka urlopowa
2 - komisja pojednawcza
3 - dodatkowa ochrona przed zwolnieniem czł. Zarządu i RN wybieranych z załogi.
2 kwietnia 2005r
O godz. 21.37 przestało bić serce Jana Pawła II Papieża Polaka. Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo wysokie wymagania,  bo głęboko wierzył w człowieka. Własnym życiem najlepiej pokazał, ile może zdziałać jednostka obdarzona wielką pracowitością i wolą wypełnienia swego posłannictwa. Pontyfikat JP II ściśle wiąże się z historią Naszego Związku. Po śmierci Papieża Polaka nic już nie będzie takie samo. Czas pomiędzy śmiercią a pogrzebem JP II wyzwolił w Polakach dawno niespotykaną jedność w bólu po śmierci Wielkiego Polaka. Czas ten pod wieloma względami przypominał czasy sierpnia 1980r.

Liczba członków w kwietniu 2005 - 483 w tym 99 emerytów i rencistów.

11-20 czerwca 2005r
Z okazji XXV -lecia „S” pielgrzymka do Rzymu.

 
2006

7 marca 2006r
W Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym Zdroiskie Buki odbył się
sprawozdawczo-wyborczy Walny Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność MOZ GE Enea SA Oddział w Gorzowie Wlkp. W jego wyniku został wybrany Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej/Podzakładowej (uchwała WZD), Komisja Międzyzakładowa/Podzakładowa, Komisja Rewizyjna, delegaci na WZD MOZ Enea SA, na WZD Regionu Gorzów Wlkp. oraz na WZD Sekcji Krajowej Energetyki.
Prezydium oraz członkowie Komisji wybrani na kadencję 2006 - 2010

1. Przewodniczący: Krzysztof Gonerski
2. Z-ca przewodniczącego: Wiesław Szydełko
3. Sekretarz: Mariusz Kępiszak
Członkowie Prezydium:
4. Mieczysław Pluciński
5. Dariusz Gaik
Członkowie Komisji
6. Czesław Hrysiukowicz
7. Tomasz Kaczmarek
8. Robert Czaiński
9. Jerzy Frieske
10. Cezary Stachowiak
11. Krzysztof Andrzejewski
12. Zbigniew Zbruk
13. Stanisław Cichoń
14. Edmund Potyraj
15. Anna Zych
16. Bogdan Duszak
17. Ewa Frątczak
18. Adam Garczyński
19. Natalia Kępiszak
20. Ireneusz Krajnik
21. Janusz Król
22. Franciszek Narkun
23. Teresa Plucińska
24. Krzysztof Ruszczak
25. Waldemar Szemitko

Delegaci na WZD NSZZ Solidarność MOZ Enea S.A.

1. Krzysztof Gonerski
2. Mariusz Kępiszak
3. Bogdan Duszak
4. Mieczysław Pluciński
5. Franciszek Narkun
6. Dariusz Gaik
7. Wiesław Szydełko
8. Mieczysław Garus
9. Zbigniew Mińczuk
10. Natalia Kępiszak
11. Ewa Frątczak
12. Adam Garczyński
13. Krzysztof Andrzejewski
14. Jarosław Janas
15. Tomasz Kaczmarek
16. Zbigniew Zbruk
17. Ireneusz Krajnik
18. Marek Kurzawa

Komisja Rewizyjna :

1. Skrycki Czesław
2. Kanoniuk Przemysław
3. Sopińska Wiesława

Delegaci na WZD Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”

1. Krzysztof Gonerski
2.Mieczysław Pluciński

Delegaci na WZD NSZZ Solidarność Regionu Gorzów Wlkp.

1. Krzysztof Gonerski
2. Mariusz Kępiszak
3. Wiesław Szydełko
4. Dariusz Gaik
5. Mieczysław Garus
6. Natalia Kępiszak
7. Jan Kosicki
8. Anna Zych
 
  Uchwała WZD o przekształceniu się w Komisję Podzakładową:
Walny Zjazd Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Grupy Energetycznej Enea S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. podejmuje decyzję o przekształceniu się w Podzakładową Organizację Związkową NSZZ Solidarność Enea S.A.- Oddział Gorzów Wlkp.. Dotychczasowa władza wykonawcza – Komisja Międzyzakładowa przekształca się w Komisję Podzakładową.Dotychczasowe Komisje Oddziałowe w Rejonach Energetycznych przekształcają się w Komisje Wydziałowe.

 

27.03.2006 -Walny Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność Enea S.A. w Baranowie.Wybrano władze Międzyzakładowej Organizacji  Zwiazkowej na szczeblu Enea Przewodniczacy Komisji Miedzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea S. został wybrany Piotr Adamski a zastępcami- K.Gonerski -Gorzów,Jakub Kamyk-Zielona Góra, Dariusz Caban-Szczecin, Marek Boiński-Poznań, Marian Kamrowski-Bydgoszcz. Sekretarzem została wybrana–Hanna Wysocka z Zielonej Góry.

Do 27 osobowej  Komisji Miedzyzakładowej z naszego Oddziału weszli: Dariusz Gaik, Mieczysław Garus ,K.Gonerski, Mariusz Kępiszak , Mieczysław Pluciński ,Wiesław Szydełko.

Komisja Rewizyjna –Przew. Bogdan Duszak , z-ca -Wiesław Macutkiewicz, sekr. Anna Kciuk, członkowie- Szymon Jankowski , Grzegorz Skiba.

WZD podjął szereg uchwał i stanowisk - wytyczne członkom nowo wybranych władz na czas do następnego WZD. Wytypowano też kandydatów do Rady Nadzorczej Enea.S.A. na następną kadencję-T.Dachowski,M.Pluciński,J.Kordus.

T.Dacowski i M.Pluciński-zostali przez załogę wybrani do RN Enea.S.A.

 

                                                 2007

1.07.2007-Dyrektywa Unii Europejskiej oraz jej implementacja do Prawa Energetycznego spowodowały wydzielenie z Enea S.A. spółki Enea Operator sp .z o.o. Do spółki tej przeszło ponad 90% załogi oraz 100% załogi Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp .Na okoliczność przejścia zawarliśmy stosowne porozumienia które gwarantowały nie pogorszenie warunków pracy i płacy oraz  przedłużenie gwarancji zatrudnienia do 31.12.2018 r. dla wszystkich pracowników zatrudnionych na dzień powstania Operatora. 

17.07.2007-Zebranie członków Komisji Wydziałowej Energoauto głównym tematem zabrania były wybory przewodniczącego po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron przez dotychczasowego przewodniczącego Edwarda Potyraja.  W tajnych wyborach nowym przewodniczącym został wybrany Marek Kurzawa.

19.07.2007Uruchomiliśmy własną stronę internetową –www.solidarnosc.enea.pl .Informacje o naszej historii, aktualnościach, nasz biuletyn ,bardzo bogata galeria zdjęć, linki do stron  Komisji Krajowej, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, Zarządu Regionu Gorzów  ,Sekretariatu Rencistów i Emerytów, Solidarności Walczącej oraz wile dokumentów przydatnych w pracy związkowej.

29.10.2007-Zmarł ks kanonik Jerzy Płóciennik wieloletni duszpasterz Gorzowskich energetyków oraz wielki przyjaciel Solidarności. Pogrzeb odbył się 31.10.2007 na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp. 30.10. 2007 -Nastąpiło przejęcie przez ENEA S.A. 100% akcji Elektrowni „Kozienice”.

 

                                                                                 2008                        

 

25.07.2008 W Warszawie odbyła się Manifestacja Energetyków.

Na ulicach Warszawy manifestowało ok. 10 000 energetyków z całego kraju ,w tym liczna reprezentacja  Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp (243 osób-6 autokarów) Energetycy z całej Polski mimo bardzo niekorzystnego terminu (okres wakacyjny) pokazali determinację i stawili się w Warszawie liczbie 10 tys. Rządzący otrzymali  petycje w których  jasno przedstawiliśmy cele naszego przyjazdu. O celach tych w stosownych ulotkach poinformowaliśmy media oraz mieszkańców Warszawy. Główne hasła manifestacji: Sprzeciwiamy się nieprzemyślanej reorganizacji sektora prowadzącej do likwidacji miejsc pracy. Sprzeciwiamy się  dzikiej prywatyzacji spółek energetycznych i kolejnym podwyżkom cen prądu. Domagamy się od rządu:- określenia przejrzystego programu dla polskiej energetyki, uwzględniającego interesy spółek tego sektora, pracowników i odbiorców energii,-utrzymania uprawnień do przejścia na wcześniejszą emeryturę dla pracowników energetyki pracujących w szczególnych warunkach.

30.10.2008 Połączenie przez przejęcie spółki Energouto przez spółkę Energotrans .

Na tą okoliczność w dniu 25.09.2008 w Baranowie zawarto stosowne porozumienie  gwarantujące pracownikom nie pogorszenie warunków pracy i płacy .Pracodawca zobowiązał się też do końca kadencji tj do 2010 r. respektować obecną strukturę związku-dwóch przewodniczących M.Kurzawa i T.Pastuszko.

10.11.2008-Zebranie członków Komisji Wydziałowej Energotrans.

Dotychczasowy przewodniczacy KW Stanisław Cichoń rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron i zaszła konieczność wyboru nowego przewodniczącego .W tajnych wyborach funkcję tą powierzono koledze Tadeuszowi Pastuszko.

11.11.2008-Odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego.

W dniu WZD liczebność organizacji wynosiła-577  członków(w tym 92 Koło Emerytów i Rencistów)    

Z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości dokonano odsłonięcia Pomnika J. Piłsudskiego . Mamy w tym przedsięwzięciu  swój udział –dofinansowaliśmy tą słuszną inicjatywę oraz postaraliśmy się o dofinansowanie z Enei.

 

17.11.2008-Debiut Enea S.A. na WGPW - zaproszenie do Warszawy.

Enea S.A. zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych-jej oferta wyniosła blisko 2 mld. zł.Do inwestora branżowego (Watenfal- Szwecka państwowa firma energetyczna ) trafiło  82.395.573 akcji, co stanowi 18,67 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki. Transza inwestorów instytucjonalnych krajowych wynosi 1,44 proc. akcji, a zagranicznych 2,63 proc. W transzy inwestorów detalicznych jest 0,78 proc. akcji.
Cena emisyjna Enei została ustalona na 20,14 zł dla inwestorów branżowych i z upustem 20 %  15,40 zł dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych.
Zarząd Enea S.A. wystosował zaproszenie do przewodniczących organizacji związkowych i reprezentantów załogi w organach spółki do spotkania i świętowania debiutu giełdowego w Warszawie. Przedstawiciele NSZZ Solidarność Enea nie przyjęli zaproszenia  z powodu nie zabezpieczenia interesów pracowniczych w procesie prywatyzacji Enea.

Odbyła się prywatyzacja a uprawnione osoby nie otrzymały akcji pracowniczych-był to główny powód pozwu przeciwko MSP. Niestety Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. i Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił nasze powództwo przeciw MSP.

                                                           2009

22.06.2009 Strajk Ostrzegawczy w Enea Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.

W poniedziałek 22 czerwca 2009 odbył się strajk ostrzegawczy na terenie działania Enea Operator. W akcji strajkowej uczestniczyły wszystkie Rejony Dystrybucji ,Posterunki Energetyczne oraz Biura Obsługi Klienta z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Na terenie Gorzowa nie było poważniejszych awarii więc nie było przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. Powody strajku:-nie dla dzikiej prywatyzacji (oddanie Polskiej Energetyki w ręce innych Państw)-nie dla łamania prawa pracy (łamanie zawartych porozumień i ZUZP)-nie dla upolitycznienia Zarządów  i Rad Nadzorczych

 

                                                                2010

10.02.2010-MSP sprzedało 16.05 %  akcji Enei  poprzez WGPW.

MSP sprzedało poprzez Giełdę Papierów Wartościowych 70,85 mln  akcji Enei po 16 zł za akcję (16.05 %)co daje kwotę 1,134 miliarda złotych.  80 % oferty zostało uplasowane wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem alokacji dla polskich funduszy emerytalnych (OFE), którym przydzielono 60 proc. oferowanych akcji.Ta prywatyzacje zrealizowała wreszcie prawo pracowników Enea do akcji pracowniczych.

18.02.2010 Zjazd Delegatów w Gorzowie Wlkp.-wybory na kadencję 2010-2014

W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp odbył Zjazd Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Na ogólna liczbę delegatów 52 w zjeździe uczestniczyło 46. Zebrani wysłuchali  sprawozdania z działalności w kadencji 2006-2010 złożonego przez przew. Krzysztofa  Gonerskiego oraz sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną złożonego przez Czesława Skryckiego. Na wniosek Komisji skrutacyjnej Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Komisji Podzakładowej za działalność w minionej kadencji. Następnie po przyjęciu uchwał porządkowych przystąpiono do wyboru władz związku na nową kadencję:

Wyniki tajnych wyborów :Przewodniczący Komisji Podzakładowej -Krzysztof Gonerki ,Zastępca-Mieczysław Pluciński, Sekretarz- Mariusz Kępiszak, Członkowie Prezydium –Wiesław Szydełko ,Dariusz Gaik- Przew. KW- RD Gorzów Wlkp.

Członkowie Komisji Podzakładowej:1-Krzysztof Ruszczak,2-Waldemar Szemitko,3-Natalia Kępiszak,4-Przemysław Kononiuk, 5-Romuald Głowacki, 6-Janusz Król,7-Aleksander Dementiew,8-Edward Adler,9-Cezary Stachowiak,10-Joanna Skrodzka,11-Marcin Borkowski. Skład Komisji Podzakładowej uzupełnili Przewodniczący Komisji Wydziałowych:1-Teresa Plucińska  –Rejon Dystrybucji Dębno.2-Waldemar Ziółkowski –RD Choszczno. 3-Jarosław Janas- RD Międzychód.4-Tomasz Król- RD Sulęcin.5- Zbigniew Zbruk –Energobud.6- Jerzy Frieske- Elektrownie Wodne.7-Robert Czaiński BHU.8-Agnieszka Waraksa –Energotrans.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący -Adam Garczyński, Członkowie :-Małgorzata Lewy , Konrad Kania.

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność  ENEA: 1-Krzysztof Gonerski,2-Mieczysław Garus,3-Dariusz Gaik,4-Mieczysław Pluciński,5-Andrzej Pietrzak,6-Jarosław Janas,7-Tomasz Król,8-Waldemar Ziółkowski,9-Zbigniew Mińczuk,10-Wiesław Szydełko,11-Robert Czaiński,12-Adam Garczyński

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Zarządu Regionu Gorzów Wielkopolski:1-Krzysztof Gonerski,2-Piotr Bogusławski,3-Wiesław Szydełko,4-Mieczysław Garus,5-Zbigniew Mińczuk,6-Małgorzata Lewy,7-Mariusz Kępiszak,8-Joanna Skrodzka 9-Małorzata Brałko

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów  Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność: -Krzysztof Gonerski -Mieczysław Pluciński.

W dniu zjazdu liczebność organizacji wynosiła-577  członków(w tym 92 Koło Emerytów i Rencistów.)

 6-13.04.2010 Pielgrzymka w cieniu tragedii.

 Z okazji  5 rocznicy śmierci Jana Pawła II  oraz 30 rocznicy powstania NSZZ `Solidarność   odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka  NSZZ Solidarność do Watykanu. Żaden z pielgrzymów nie spodziewał się wydarzeń jakie będą miały miejsce podczas pielgrzymki. 10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska, Anna Walentynowicz oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu w sumie 96 osób.

 

 

6.06.2010 Warszawa –Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki.

W niedzielę 6 czerwca 2010 odbyły  się uroczystości związane z  beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki. Kapelan "Solidarności" został beatyfikowany jako męczennik za wiarę. W uroczystościach beatyfikacyjnych  ks. Jerzego wzięło udział ponad 150 tys. wiernych wśród których była delegacja Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność oraz 6 osobowa reprezentacja KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. z pocztem sztandarowym na czele.

 

16.09.2010-Zdroisko-WZD z okazji XXX-lecia Solidarności Gorzowskich. Energetyków.

XXX-lecie związku było okazją do okolicznościowego Zjazdu Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

W Zjeździe oprócz delegatów uczestniczyli wszyscy żyjący przewodniczący NSZZ Solidarność w Energetyce Gorzowskiej tj. Marian Pawlak- przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ ”S” przy Zakładzie Energetycznym Gorzów, Tadeusz Langowski- przewodniczący Komitetu Założycielskiego (reaktywacja związku w 1989 r.) ,Bogdan Duszak - Przew. Komisji Zakładowej od 3.10.1989 do 17.12. 1991r, Bogumiła Strzelecka- Przew. Komisji Zakładowej od 17.12.1991 do 14.12.1994r. Czesław Szablewski –Przew. KZ od 14.12.1994 do 24.06.1997r. , Mieczysław Ogrodnik- Przew. KZ później Międzyzakładowej Komisji od 24.06.1997 do 21.04.1998r. Krzysztof Gonerski- przew. MK od 21.04.1998r. Przew. Komisji Podzakładowej. Wystąpienia zaproszonych gości oraz referat okolicznościowy to następne punkty zjazdu. Zatroskanie o dalsze losy Polskiej Energetyki to wspólna cecha tego punktu zjazdu. Przew. ZRG –J. Porwich w imieniu kapituły wręczył medale XXX- lecia trzem członkom naszej organizacji (M. Pawlak, M. Pluciński, K. Gonerski). Wspomnienia oraz dyskusja na temat: „Solidarność-historia, teraźniejszość, przyszłość” wprowadziły w zadumę wszystkich uczestników uroczystości. W części artystycznej wystąpiła Elżbieta Kuczyńska oraz Czesław Skrycki. Wszyscy uczestnicy zjazdu mogli też zwiedzić okolicznościową wystawę w kąciku historycznym.

 

10.11.2010 Poświęcenie nowej siedziby KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów.

W 30 rocznicę zarejestrowania statutu NSZZ Solidarność odbyła się uroczystość poświecenia nowej siedziby Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Aktu poświęcenia dokonał ks. Tadeusz Lityński Duszpasterz Gorzowskich Energetyków. W tej miłej uroczystości uczestniczyli członkowie Dyrekcji Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Wspólnoty Duszpasterstwa Energetyków „Nazaret” ,oraz Prezydium Komisji Podzakładowej.

 

23.11.2010-Inkorporacja EWiN i Energotrans przez Energobud Leszno.

W Gronowie k/Leszna spotkały się strony dialogu społecznego w Enea celem zawarcia porozumienia określającego zasady połączenia spółek: Energobud Leszno, EWiN Poznań, Enerotrans Gorzów Wlkp. ,oraz zabezpieczającego interesy pracownicze w tych procesach. Strony podpisały stosowne  porozumienia . Połączenia spółek nastąpiło z dniem  -1.12.2010r.

 

1.05.2011 Beatyfikacja Jana Pawła II- Pielgrzymka Energetyków.

Kilka tysięcy pielgrzymów z "Solidarności" uczestniczyło w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II. Autokarami i pociągami docierali związkowcy do Rzymu, aby oddać cześć błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Z Warszawy wyruszył specjalny pociąg "Popiełuszko", zorganizowany przez Sekcję Krajową Kolejarzy NSZZ Solidarność. Jechaliśmy do Rzymu, aby podziękować za pontyfikat Jana Pawła II, bez którego związek by nie powstał i nie przetrwał . W uroczystościach na Placu św. Piotra wzięło udział prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z przewodniczącym Piotrem Dudą na czele

Liczna 44 osobowa reprezentacja Enei ( 2 z OD Gorzów) uczestniczyła również w uroczystościach beatyfikacyjnych . Niestety ze względu na bardzo dużą liczbę pielgrzymów (1,5 mln.) naszym reprezentantom nie udało się wejść na Plac Św. Piotra i dlatego uczestniczyli w uroczystościach na ulicach Rzymu. Emocje oraz świadomość uczestniczenia w historycznym wydarzeniu wynagrodziły trudy pielgrzymowania. Wzruszające były spotkania z pielgrzymami z często bardzo odległych krajów, którzy z radością i entuzjazmem witali flagi Solidarności .

 

2012

1.01.2012 Pionizacja służb finansowo- księgowych i obsługi klienta.

2 stycznia 2012 wręczono pracownikom  z 5 Oddziałów  Dystrybucji  porozumienia zmieniające. Dla niektórych z nich wiązało  się to z pogorszeniem warunków pracy i płacy (zmiana miejsca pracy-dojazdy, degradacja o jedną kategorię w dół ,zmiana zakresu obowiązków –nowe zadania bez podwyższenia płacy zasadniczej) stanowiło to naruszenie

Wcześniej zawartych porozumień. Pracodawca zastosował metodę faktów dokonanych . Mimo protestów nie udało się cofnąć podjętych decyzji i pionizacja stała się faktem.

 

28.04.2012-Duszpasterz Gorzowskich Energetyków mianowany biskupem.

Dotychczasowy proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim, ks. Tadeusz Lityński, został w sobotę mianowany biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej .Od 2 lutego 2007 roku pełni funkcję Duszpasterza Gorzowskich Energetyków. 16.06.2012-W gorzowskiej katedrze   ks. Tadeusz Lityński otrzymał święcenia biskupie.

 

18.06.2012 Strajk Ostrzegawczy w Enea Operator

Pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. podobnie jak pracownicy OD  Poznań, Bydgoszcz, Szczecin i Zielona Góra wzięli udział w dwugodzinnym Strajku Ostrzegawczym. Akcja strajkowa była odzewem na dziką restrukturyzację- likwidacja części Posterunków Energetycznych. Akcję strajkową zbojkotowały inne związki zawodowe a związek branżowy wydał oświadczenie z , którego można było się dowiedzieć ,że strajk może zostać uznany za nielegalny i w stosunku do uczestników strajku mogą być wyciągnięte konsekwencje.

Ostatecznie strajk oraz późniejsze rozmowy u Wojewody Wielkopolskiego przyniosły oczekiwany skutek, pracodawca wstrzymał działania restrukturyzacyjne.

 

6-7.09.2012 Zjazd Delegatów KP Gorzów Wlkp.-wybory uzupełniające.

W Leśniczówce  Przyłęsko na corocznym zjeździe spotkali się Delegaci Organizacji  Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po wysłuchaniu sprawozdania złożonego przez Przew.KP Gorzów –K. Gonerskiego oraz sprawozdania finansowego złożonego przez Skarbnika M. Kępiszaka , delegaci na wniosek Przew. Komisji Rewizyjnej- Adama Garczyńskiego  jednogłośnie udzielili absolutorium Gorzowskiej Komisji Podzakładowej za działalność od września 2011 do września 2012 r. Następnie odbyły się wybory uzupełniające na wakatujące miejsca po koleżankach które złożyły rezygnację z członkostwa w KP Gorzów Wlkp. (Natalia Kępiszak-Nowodyła , oraz Agnieszka Waraksa).

W tajnych wyborach do Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea wybrano : Jolantę Garus z BOK Gorzów Wlkp. oraz Zbigniewa Hasiaka z Energobudu Gorzów Wlkp.

26.03.2013 Strajk na Śląsku .Pikieta przed LUW w Gorzowie Wlkp.

 

Polityka Rządu PO i PSL doprowadziła do Strajku Generalnego na Śląsku. W akcji strajkowej uczestniczyło około  100 tys. osób.

W całym kraju w ramach akcji solidarnościowej ze strajkującymi na  Śląsku odbyły się pikiety przed Urzędami Wojewódzkimi. Pikieta taka odbyła się również przed Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.. Pod LUW stawili się przedstawiciele pracowników z Naszego Regionu wśród których nie mogło zabraknąć Energetyków z Gorzowskiego Oddziału Enea Operatora.(60 osób)-byliśmy najliczniejszą grupą.  W pikiecie uczestniczyli również emeryci ,renciści oraz bezrobotni z Gorzowa i okolic. W sumie było tylko ok 300 osób !!!!!! K.Gonerski wspólnie z przedstawicielami innych zakładów pracy złożył na ręce Wojewody Jana Świrepo petycję. W imieniu Lubuskich Energetyków zwróciłem  się  do Wojewody Lubuskiego o pomoc w obronie zagrożonych miejsc pracy w energetyce. Zagrożenia te wynikały z projektu Strategii Enea Operatora zakładającą likwidację Oddziałów Dystrybucji Gorzów Wlkp. i Zielona Góra.

 

 

10.05.2013 Obradowała KRDE-nowy Duszpasterz.

 

W Lubuskim Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie spotkali się członkowie Krajowej Rady Duszpasterstwa Energetyków , Elektryków i Elektroników-NAZARET. Przewodniczący Duszpasterstwa Gorzowskich Energetyków Czesław Szablewski poinformował   ,że bp. diecezji  zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt stosownym dekretem mianował nowego duszpasterza dla Gorzowskich Energetyków. Został nim ks. Jarosław Zagozda proboszcz  Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła z Baczyny.

KS. Jarosław Zagozda ma 45 lat, pochodzi ze Strzelec Krajeńskich, ukończył tu Technikum Mechanizacji Rolnictwa, a potem Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu. Posługę kapłańską pełnił w Głogowie, Sulechowie, Lubsku i Gorzowie. Teraz jest proboszczem w podgorzowskiej Baczynie.

Dotychczasowy Duszpasterz ks. Tedeusz Lityński w czerwcu 2012 został  biskupem pomocniczym  diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

 

13.06.2013 Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące czasu pracy.      

    

Posłowie przegłosowali projekt „uelastyczniający” czas pracy. Przyjęty przez posłów projekt reguluje kwestię     12-miesięcznych okresów rozliczeniowych, ruchomego czasu pracy, trybu wprowadzania przerywanego czasu pracy. ( powrót niewolnictwa). 4.07.2013 Senat przyjął nowelizację kodeksu pracy Prezydent „wszystkich Polaków”  B.Komorowski bez oporów podpisał się pod tym dokumentem i 23.08.2013 zmiany w KP weszły w życie

 

19-20.06.2013 Komisja Krajowa obradowała w Gorzowie Wlkp.    

                                              

 Po raz pierwszy w  historii związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Głównym tematem obrad była Ogólnopolska Akcja Protestacyjno-Strajkowa. Członkowie KK zapoznali się z  wynikami  referendum protestacyjnego przeprowadzanego wśród członków Związku: Uprawnionych do głosowania było blisko 680 tys. członków Związku. Na dzień 19 czerwca w referendum udział wzięło 493 587 osób. Co na ten moment stanowi – 72,59 proc. uprawnionych. Na pierwsze pytanie dot. udziału w strajku w zakładzie pracy, na tak odpowiedziało – 415 243 osób, co stanowi 84,12 proc. biorących udział w głosowaniu. Na drugie pytanie dot. udział w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie, na tak odpowiedziało – 427 215 osób, co stanowi 86,55 proc. biorących udział w głosowaniu. 

 

11-14.09.2013 Dni protestów w Warszawie.   

                                                                 

11.09.2013 w Warszawie rozpoczęły się dni protestu ogłoszone przez reprezentatywne organizacje związkowe. Protesty rozpoczęły się od pikiet przed Ministerstwami. Reprezentanci protestujących złożyli petycje przedstawicielom poszczególnych Ministerstw (żaden minister nie znalazł czasu by spotkać się z protestującymi). Energetycy w tym i nasi przedstawiciele pikietowali przed Ministerstwem Gospodarki. Reprezentanci poszczególnych organizacji pozostali w Warszawie w miasteczku namiotowym gdzie protest był kontynuowany do 14.09.2013 r. Noc w miasteczku nie należała do przyjemnych, ciągłe opady deszczu , wszechobecna wilgoć. Trudy pobytu  rekompensowała wspaniała atmosfera panująca wśród ludzi , którzy chcą coś zmienić w Naszej Ojczyźnie. Była kuchnia polowa , owoce przynoszone przez rolników, oraz kanapki rozdawane przez młodzież. Jednym zdaniem niepowtarzalna atmosfera. Szkoda tylko ,że spotkało się z małym odzewem społecznym , wynikało to prawdopodobnie z  bardzo małych doniesień medialnych na ten temat. Gdy w 2007 r. Warszawie powstało tzw. białe miasteczko utworzone przez pielęgniarki ówczesna i obecna Prezydent Warszawy HGW w trosce o zdrowie pielęgniarek przesłała im poprzez Straż Miejską koce oraz ciepły POsiłek. Tym razem nie stać jej było na taki gest.11.09.2013 w proteście uczestniczyło 10 osób w tym 8 członków KP Gorzów. Jedna osoba (K.Gonerski ) została na noc w miasteczku namiotowym i kontynuowała protest do  12.09.2013 r. 14.09.2013 czwarty dzień protestu  kulminacja akcji związków zawodowych w Warszawie. Ulicami stolicy przeszła wielka ogólnopolska manifestacja pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”. W największej po 1989 r. manifestacji wzięło udział  ok.  200 tys. osób wśród których nie mogło zabraknąć przedstawicieli Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. ( 40 osób w tym 7 członków KP),

 

3.11.2013 Pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego

 

28.10.2013 r. w Warszawie w wieku 86 lat zmarł Tadeusz Mazowiecki.

W niedzielę 3.11.2013 r. w Warszawie odbył się pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie . Pierwszy niekomunistyczny premier powojennej Polski spoczął  w grobie rodzinnym na cmentarzu w Laskach. Pogrzeb  miał charakter państwowy, organizowała go Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W ramach uroczystości żałobnych po śmierci Tadeusza Mazowieckiego prezydent Bronisław Komorowski ogłosił jednodniową żałobę narodową, którą wyznaczył na dzień pogrzebu. Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" podczas uroczystości pogrzebowych reprezentował Marian Krzaklewski oraz poczet sztandarowy z Gdańska.

 

19.11.2013 Zmarła Marianna Popiełuszko. 23.11.2013 odbyły się uroczystości pogrzebowe.

Pan Bóg najlepiej wie, kiedy kogo zabrać - mawiała matka błogosławionego księdza Jerzego, kapelana "Solidarności". Marianna Popiełuszko zmarła  w wieku 93 (103) lat.

Po zabójstwie syna przez SB w 1984 r. uczestniczyła w różnych spotkaniach religijnych i rocznicowych, w tym w spotkaniach z działaczami „Solidarności" i pielgrzymkach ludzi pracy na Jasną Górę. W 2006 r. została odznaczona przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, osiągnięcia w pracy zawodowej .Marianna Popiełuszko była w 2011 r. Człowiekiem Roku "Tygodnika Solidarność" za "trwanie na straży pamięci o księdzu Jerzym, który oddał życie za głoszenie prawdy".
W 2012 r. Krajowy Zjazd Delegatów obradujący w Kielcach nadał jej tytuł "Zasłużony dla NSZZ Solidarność".

 

 

31.12.2013 Prezent na nowy rok PDO

 Zarząd Operatora pismem z 30.12.2013 r poinformował ,że 23.12.2013 podjął uchwałę o uruchomieniu PDO od stycznia 2014 r. Prezent pod choinkę , który dostaliśmy na nowy rok.

Podobne powiadomienia dostaliśmy też od  : Enea S.A. Enea Centrum, Energobudzie , Elektrowniach Wodnych, Eneos, Enea Wytwarzanie. Tak oto rekordowo dobre wyniki osiągane przez Grupę Enea po raz kolejny inwestowane są w likwidację miejsc pracy.

Pismo w sprawie PDO przesłaliśmy do MPiPS z powiadomieniem D. Tuska i MSP.

18.02.2014  Pocztą dotarła do nas odpowiedź Ministerstwa Skarbu Państwa na pismo z dnia 16.01.2014 r  Pierwszy i na razie jedyny odzew dostaliśmy ze strony MSP. Z odpowiedzi  Podsekretarza Stanu w MSP  Zdzisława Gawlika dowiedzieliśmy się między innymi ,że działania Zarządu ukierunkowane są na rozwój Spółki ,wzrost jej wartości, zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów, rozwój i modernizację infrastruktury sieciowej, wzrost zadowolenia klientów i podnoszenie świadczonych usług  oraz maksymalizację zysku. Do realizacji tych celów niezbędna jest restrukturyzacja zatrudnienia realizowana w sposób najbardziej przyjazny pracownikom.(PDO). Z. Gawlik  wyraził podziękowanie za zgłoszony głos w dyskusji pozwalający na uwzględnienie ewentualnych, potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla właściwego zabezpieczenia podstawowych interesów Skarbu Państwa. Z treści pisma jasno wynika ,że ochrona miejsc pracy nie jest w interesie MSP. Ochrona miejsc pracy leży w kompetencjach MPiPS, a to ministerstwo do dzisiaj nie udzieliło nam odpowiedzi na nasze pismo.

 

1.01.2014 Pierwsza grupa Pracowników przeszła do ENEA Centrum -CUW

1.01.2014 r. w ramach budowy Centrum Usług Wspólnych, jako pierwsi z Grupy Kapitałowej, do ENEA Centrum Sp. z o.o. przeszli Pracownicy Departamentu Finansowego oraz Biura Obsługi Posprzedażowej Departamentu Sprzedaży ENEA SA, łącznie 86 Pracowników. Porozumienia ze stroną społeczną  na okoliczność przejścia pracowników Enea S.A. do Enea Centrum nie zawarto. Wcześniejsze  deklaracje wielokrotnie powtarzane podczas spotkań ze stroną społeczną oraz pracownikami , o gwarancjach pracy w ramach CUW-u  , kłócą się z ofertą odejść  w ramach PDO. skierowaną do przenoszonych  do Enea Centrum Pracowników. Porozumienia , które miało sankcjonować deklaracje składane podczas spotkań nie ma , a deklaracje słowne pozostały tylko deklaracjami.

 

 

13.02.2014 Zmarł Zbigniew Romaszewski

W wieku 74 lat zmarł Zbigniew Romaszewski, polski polityk, działacz opozycji w okresie PRL, zasłużony członek "Solidarności", wieloletni senator.
Legenda opozycji w czasach PRL. Od 1980 w „Solidarności”, szef Komisji Interwencji i Praworządności MKZ, następnie Regionu Mazowsze; wiosną 1981 reprezentant strony związkowej w rozmowach z rządem ws. rehabilitacji osób represjonowanych po Czerwcu ’76 w Radomiu; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, członek Prezydium ZR, delegat KK.W stanie wojennym w ukryciu, następnie aresztowany i skazany. Od 1988 członek KKW i KO przy przewodniczącym „Solidarności” Lechu Wałęsie, w 1991 w Prezydium Komitetu. W 1989 podczas obrad Okrągłego Stołu ekspert w podzespole ds. reformy prawa i sądów.
Od 4 lipca 1989 do 7 listopada 2011 nieprzerwanie zasiadał w Senacie RP, był wybierany kolejno z ramienia jako kandydat bezpartyjny z Komitetu Obywatelskiego (1989), jako kandydat niezależny (1991), z NSZZ „Solidarność” (1993), Ruchu Odbudowy Polski (1997), Bloku Senat 2001 (2001) oraz w 2005 i w 2007 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Od 2011 roku członek Trybunału Stanu.
W 1987 wraz z żoną otrzymał Nagrodę Praw Człowieka Fundacji Aurora przy Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. W 2008 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Za Zasługi dla Litwy, a w 2008 otrzymał portugalski Krzyż Wielki Orderu Zasługi. W 2011 odznaczony Orderem Orła Białego. Ponadto wyróżniany odznaczeniami prywatnymi (m.in. Krzyżem Solidarności Walczącej).Msza żałobna odbyła się 21.01.2014 r  w warszawskiej Bazylice Archikatedralnej św. Jana. Zbigniew Romaszewski został pochowany w Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach. Pogrzeb miał charakter państwowy. Wzięli w nim udział prezydent Bronisław Komorowski, politycy, posłowie i senatorowie. W uroczystościach uczestniczyła również delegacja NSZZ Solidarność , której przewodniczył Piotr Duda.

19.02.2014 Wybory Władz Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. by dokonać wyboru władz związku na kadencję 2014-2018. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:- Członek Zarządu Enea Operator wybierany przez Załogę Jakub Kamyk oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność Jarosław Porwich. Przestrzegania ordynacji wyborczej pilnował Członek Regionalnej Komisji Wyborczej Sławomir Steltman. Po przyjęciu programu zebrania i wybraniu osób funkcyjnych zebrania, Delegaci wysłuchali obszernego sprawozdania za działalność w kadencji 2010-2014 złożonego przez Krzysztofa Gonerskiego. Następnie wysłuchano sprawozdania finansowego złożonego przez Mariusza Kępiszaka ,oraz protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej  przedstawionego przez Adama Garczyńskiego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Delegaci udzielili absolutorium za działalność w kadencji 2010-2014 ustępującej Komisji Podzakładowej. Następnie przystąpiono  do wyboru władz  Organizacji Podzakładowej na nową kadencję.

W tajnych wyborach wybrano:

Prezydium Komisji Podzakładowej:

Przewodniczący-Krzysztof Gonerski, Z-ca Przewodniczącego- Dariusz Gaik, Sekretarz-Skarbnik-Mariusz Kępiszak, Członek Prezydium –Tomasz Król.

Pozostali Członkowie Komisji Podzakładowej:

- Przemysław Kononiuk, Damian Derewońko, Jarosław Janas, Emilia Rupenthal, Robert Czaiński, Piotr Bogusławski, Grażyna Zych, Arleta Kopeć-Belowska, Małgorzata Brałko, Rafał Błaszczuk, Waldemar Szemitko, Jolanta Garus, Krzysztof Ruszczak, Andrzej Miszczyk, Zbigniew Mińczuk, Dariusz Łochiński, Karolina Knypińska-Knoppe, Andrzej Pietrzak, Krzysztof Ziętek, Ewa Leszkiewicz, Jarosław Soniewski,

Komisja Rewizyjna:

-Małgorzata Lewy, Anna Molka, Konrad Kania.

Delegaci na Zebranie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea:

-Krzysztof Gonerski, Dariusz Gaik, Mariusz Kępiszak, Tomasz Król, Przemysław Kononiuk, Jarosław Janas, Robert Czaiński, Piotr Bogusławski, Damian Derewońko, Rafał Błaszczuk, Waldemar Nowakiewicz. Andrzej Miszczyk.

Delegaci na Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność:

-Krzysztof Gonerski, Dariusz Gaik, Mariusz Kępiszak,Tomasz Król, Piotr Bogusławski, Andrzej Miszczyk, Przemysław Kononiuk, Małgorzata Brałko, Arleta Kopeć-Belowska, Mieczysław Garus.

Delegaci na Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność:

Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak.

W dniu  zjazdu liczebność naszej organizacji wynosiła- 569 + 15 w EWSA razem-576 członków. (w tym 120  członków Koła EiR  ) na początku poprzedniej kadencji  było nas 577. ( spadek o jedną osobę , naturalne odejścia, PDO , stałe zmniejszanie zatrudnienia w OD Gorzów

 

8.03.2014 Pożegnaliśmy  Stefanię Hejmanowską i Henryka Wieliczko

Setki gorzowian uczestniczyło we Mszy św. żałobnej i pogrzebie byłej senator I kadencji parlamentu, uczestniczki „Okrągłego Stołu” Stefanii Hejmanowskiej. Podczas nabożeństwa w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny homilię wygłosił legendarny kapelan „Solidarności" ks. Witold Andrzejewski. Mszy św. przewodniczył wikariusz biskupi ks. Zbigniew Kobus – proboszcz gorzowskiej fary.

W uroczystościach uczestniczyli duchowni diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, przedstawiciele parlamentu, władz miasta, stowarzyszeń i instytucji oraz 4 poczty sztandarowe „Solidarności” wśród których nie mogło zabraknąć Naszego, czyli NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Ste­fa­nia Hej­ma­now­ska uro­dzi­ła się 1 maja 1937 r. w Po­zna­niu. W 1955 r. ukoń­czy­ła Tech­ni­kum Che­micz­ne w Go­rzo­wie Wlkp., potem pra­co­wa­ła m.​in. w Za­kła­dach Włó­kien Che­micz­nych "Sti­lon" w Go­rzo­wie i Za­kła­dach Azo­to­wych w Tar­no­wie. Od 1980 r. na­le­ża­ła do NSZZ „So­li­dar­ność". 13 grud­nia 1981 r. zo­sta­ła in­ter­no­wa­na. Zwol­nio­no ją po trzech mie­sią­cach dzię­ki sta­ra­niom Mię­dzy­na­ro­do­we­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża. Po po­wro­cie do Go­rzo­wa Wlkp. w maju 1982 r. włą­czy­ła się do pracy kon­spi­ra­cyj­nej w Re­gio­nal­nej Ko­mi­sji Wy­ko­naw­czej "So­li­dar­no­ści". Hej­ma­now­ska wy­da­wa­ła pismo „Fe­niks", ko­or­dy­no­wa­ła druk i kol­por­taż ulo­tek i kie­ro­wa­ła pracą pod­ziem­ne­go Radia „So­li­dar­ność". 25 sierp­nia 1985 r. zo­sta­ła aresz­to­wa­na w cza­sie przy­go­to­wań do de­mon­stra­cji w rocz­ni­cę pod­pi­sa­nia po­ro­zu­mień sierp­nio­wych. Ska­za­no ją na 10 mie­się­cy po­zba­wie­nia wol­no­ści i osa­dzo­no w wię­zie­niu w Krzy­wań­cu. Osta­tecz­nie od­by­wa­ła karę przez sie­dem mie­się­cy. Od grud­nia 1988 r. na­le­ża­ła do Ko­mi­te­tu Oby­wa­tel­skie­go przy prze­wod­ni­czą­cym NSZZ „So­li­dar­ność". Uczest­ni­czy­ła w ne­go­cja­cjach Okrą­głe­go Stołu w pod­ze­spo­le ds. eko­lo­gii. W czerw­cu 1989 r. zo­sta­ła wy­bra­na na se­na­to­ra z ra­mie­nia Ko­mi­te­tu Oby­wa­tel­skie­go. W 1995 r. Hej­ma­now­ska sta­nę­ła na czele władz wo­je­wódz­kich Ruchu „So­li­dar­ni w Wy­bo­rach". Dwa lata póź­niej zo­sta­ła wi­ce­prze­wod­ni­czą­cą Re­gio­nu Go­rzow­skie­go Akcji Wy­bor­czej So­li­dar­ność, była wów­czas człon­kiem Chrze­ści­jań­skiej De­mo­kra­cji III RP. W 1995 i 2000 r. brała czyn­ny udział w kam­pa­niach pre­zy­denc­kich Lecha Wa­łę­sy.

Oprócz dzia­łal­no­ści opo­zy­cyj­nej i po­li­tycz­nej Ste­fa­nia Hej­ma­now­ska po­świę­ca­ła się pracy spo­łecz­nej i po­mo­cy oso­bom nie­peł­no­spraw­nym. W 1995 roku dzię­ki jej wy­sił­kom po­wsta­ły w Go­rzo­wie Wlkp. Warsz­ta­ty Te­ra­pii Za­ję­cio­wej, pro­wa­dzo­ne przez die­ce­zjal­ne Sto­wa­rzy­sze­nie Ro­dzin Ka­to­lic­kich. Była ich dłu­go­let­nią kie­row­nicz­ką. Peł­ni­ła też funk­cję wi­ce­prze­wod­ni­czą­cej Lu­bu­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych.

W 2001 roku Ste­fa­nia Hej­ma­now­ska zo­sta­ła od­zna­czo­na Zło­tym Krzy­żem Za­słu­gi, na­to­miast w 2007 r. otrzy­ma­ła Krzyż Ofi­cer­ski Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski. W 2010 r. zo­sta­ła uho­no­ro­wa­na me­da­lem za za­słu­gi dla NSZZ „So­li­dar­ność” Re­gio­nu Go­rzow­skie­go.

Ste­fa­nia Hej­ma­now­ska zmar­ła 5 marca br.

Również 5 marca 2014 r. odszedł chorąży gorzowskiej „Solidarności” śp. Henryk Wieliczko, którego gorzowianie pożegnali 7.03.2014 r. podczas Mszy św. żałobnej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie. Henryk Wieliczko wraz z żoną Stanisławą przez wiele lat stanowili Poczet Sztandarowy NSZZ Solidarność Regionu Gorzów Wlkp. Mszę św. odprawił legendarny kapelan „Solidarności” ks. Witold An

poprzednia strona… następna strona…
Strona 9 z 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10