Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
strona 7
Nasza historia
2001

31.I. Wystąpiliśmy do Zarządu ZEG S.A. o zarządzenie wyborów Członka Zarządu wybieranego przez załogę. W dniu 25.04.2001 w II turze został wyłoniony nasz kandydat B. Duszak.
Lato 2001. Powódź – nie pozostaliśmy obojętni na tragedię ludzką i przekazaliśmy 1000 zł. uchwałą oraz zebraliśmy w trakcie kwesty wśród pracowników 1306 zł.
Po blisko dwóch latach negocjacji z zarządem ZEG S.A. udało się nam w dniu 1.10.2001r. podpisać aneks nr 7 do ZUZP w którym zawarliśmy większość spraw istotnych dla załogi.


2002

W dniu 21 marca 2002 roku Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Energetycznym Gorzów S.A. wybrał Międzyzakładową Komisję NSZZ”S” ZEG S.A. na kadencję 2002-2006 w następującym 25 osobowym składzie:
Prezydium
 • Krzysztof Gonerski – przewodniczący (Centrala )
 • Waldemar Szemitko – z-ca (RE Sulęcin)
 • Mariusz Kępiszak – skarbnik-sekretarz ( Energobud)
 • Mieczysław Pluciński – członek (RE Dębno)
 • Wiesław Szydełko – członek (Centrala)
Pozostali członkowie MK „S”
 • Danuta Marciniak (Centrala)
 • Anna Zych (Centrala) - zastąpiona przez Zbigniewa Minćzuka (emerytura)
 • Ireneusz Krajnik (Centrala)
 • Piotr Solarczyk (RE Gorzów)-zastąpiony przez Adama Garczyńskiego (rezygnacja z członka K.M.)
 • Przemysław Kononiuk (RE Gorzów)
 • Dariusz Gaik (RE Gorzów)
 • Czesław Hrysiukowicz (RE Dębno)
 • Agnieszka Suchto (RE Dębno)
 • Teresa Plucińska (RE Dębno)
 • Krzysztof Mazurkiewicz (RE Choszczno)
 • Jerzy Kaczmarek (RE Choszczno)
 • Zenon Bartkowiak (RE Międzychód)
 • Roman Dębny (RE Międzychód)
 • Stanisław Kosiński (RE Sulęcin)
 • Krzysztof Andrzejewski (RE Sulęcin)
 • Jan Kosicki (Energobud)
 • Roman Szala ( Energotrans)
 • Edmund Potyraj (Energoauto)
 • Marek Kurzawa (Energoauto)
 • Jan Wielgos (Energozew)
  oraz Komisję Rewizyjną MK NSZZ „S” ZEG S.A. na kadencję 2002-2006 w trzy osobowym składzie:
 • Czesław Skrycki – przewodniczący (Centrala)
 • Jan Łapa – członek (REMiędzychód)
 • Mieczysław Ogrodnik – członek (emeryt)
Delegatami na WZD Zarządu Regionu NSZZ „S” Gorzów zostali wybrani:
 • Krzysztof Gonerski
 • Waldemar Szemitko
 • Mariusz Kępiszak
 • Mieczysław Pluciński
 • Wiesław Szydełko
 • Mieczysław Ogrodnik
 • Jan Kosicki
Delegatami na WZD Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „S” zostali wybrani:
 • Krzysztof Gonerski
 • Waldemar Szemitko
Do Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów przy ZR NSZZ „S” Gorzów zostali wybrani:
 • Mieczysław Ogrodnik
 • Zdzisław Karczmarz
 • Rufin Przybylski
 • Eugeniusz Strawa
 • Józef Januszkiewicz
 • Ryszard Król
 • Irena Mencińska
 • Bolesław Bubienko

Od początku tej kadencji zaczęliśmy wydawać naszą gazetkę „Pod Napięciem”. Pierwszy numer ukazał się w kwietniu 2002r.

17.06.2002r. MPS- W. Kaczmarek poprzez prezesa EP-S.A. p. J. Gruszkę zaprosił do siedziby EP-S.A. wszystkich prezesów oraz przew. Związków z: Poznania, Bydgoszczy, Szczecina, Gorzowa, Z. Góry. Do Poznania udała się też 26 osobowa delegacja pracowników naszego zakładu w tym 13 osób z naszej komisji. Delegacja wspólnie z kol. z pozostałych 5 zakładów nie została wpuszczona do siedziby EP-S.A. wobec czego zorganizowała pikietę przed siedzibą EP-S.A. W czasie gdy przed siedzibą EP-S.A. trwała pikieta p. W. Kaczmarek przedstawił swoje plany odnośnie naszych 5 zakładów, a mianowicie poinformował, że zamierza połączyć zakłady poprzez inkorporację przez EP-S.A 4 pozostałych zakładów i poinformował, że zamierza tego dokonać do końca 2002r. Poinformował, że nie zamierza uzgadniać decyzji właścicielskich ze stroną związkową.
Oczywiście nie poddaliśmy się temu dyktatowi i siedliśmy z naszymi pracodawcami do negocjacji celem zabezpieczenia interesów pracowniczych w procesie konsolidacji. Efektem tych negocjacji stały się porozumienia:
17.10.2002r. W Inowrocławiu zostało podpisane porozumienie pomiędzy 5 zarządami grupy P-5 oraz 16 przewodniczącymi zw. zaw. występujących w grupie P-5. Porozumienie jest listem intencyjnym stron, w którym strony deklarowały swą wolę rozmów na temat wszystkich spraw pracowniczych, jakie będą występowały w procesie konsolidacji. Porozumienie zawiera również deklarację obu stron zawarcia osobnych porozumień dotyczących gwarancji pracy w nowym podmiocie oraz wolę ujednolicenia ZUZP jeszcze przed połączeniem zakładów.
9-14.12.2002r. Trwały negocjacje drugiego Porozumienia w sprawie zasady przechodzenia pracowników do innego pracodawcy oraz zabezpieczania interesów pracowniczych w tym procesie. Po długich i ciężkich negocjacjach udało się w sobotę 14 grudnia o godz. 4.00 zapisać treść Porozumienia oraz parafować go przez obie strony. Strony uzgodniły, że formalne podpisanie przez wszystkich prezesów i przew. Związków nastąpi 18.12.2002r. w Zielonej Górze.
20.12.2002r. W Inowrocławiu spotkali się wydelegowani przedstawiciele „S” grupy P-5. Celem tego spotkania było powołanie MKK NSZZ „S” grupy energetycznej Enea w związku z potrzebą dostosowania się do nowej sytuacji w jakiej znaleźliśmy się po dniu 1.01.03r. Naszą komisję reprezentowali: R. Bubas, M. Plucinski, W. Szemitko i K. Gonerski. Wszyscy ci koledzy weszli do 25 osobowej MKK NSZZ „S” GE ENEA S.A.. Wszyscy przedstawiciele zakładów przywieźli uchwały swoich komisji przyjmujące Regulamin MKK. 25 przedstawicieli wybrało z pośród siebie 7 osobowe prezydium .Przew. – P. Adamski , sekretarz - T. Dachowski, z-cy przew. J. Kamyk, M. Szarata, B. Paszkiewicz, K. Gonerski i J. Kordus Ustalono również Kompetencje Prezydium MKK oraz stały 25 osoby skład członków MKK na bieżącą kadencję.
27-28.12.2002r. W Baranowie odbyło się spotkanie zespołów roboczych z pięciu zakładów tworzących Grupę P-5. Jego celem było opracowanie aneksu do ZUZP EP S.A. obejmującego wszystkie 5 ZUZP.. Z racji uciekającego czasu (3 dni istnienia naszych firm) przed zespołami stanęło potworne zadanie wymagające wykonania ogromnej pracy. Zgodnie z porozumieniem z dnia 18.12.2002r. do dnia 28.12.2002r. strony powinny wypracować wspólny dokument, w którym znalazłyby się wszystkie ZUZP z ZE tworzących G.E.ENEA pod nazwą „protokół dodatkowy nr18 do ZUZP EP S.A. O determinacji naszej strony niech świadczy fakt, że ostatnie zespoły kończyły pracę o godz.4.00. O ogromnej pracy jaka została wykonana niech świadczy objętość tego dokumentu tj. 442 strony.
poprzednia strona… następna strona…
Strona 7 z 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10