Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 49

  20.11.2007   Spotkanie przedstawicieli Zarządów Enea i Enea-Operator ze stroną społeczną w sprawie konsolidacji spółek transportowych. (dwie nasze spółki -ENERGOAUTO i ENERGOTRANS + Zakład Transportu EP) Strona związkowa zgłosiła szereg zastrzeżeń co do zasadności łączenia spółek transportowych w obecnym czasie. Postanowiono, że p...

  Głównym celem spotkania było uszczegółowienie zasad podziału funduszu nagród za 2007 r. Uzgodniono ,że kwota 60zł na każdy etat(804 etaty w naszym Oddziale) zostanie podzielona osobno na poszczególne Rejony Dystrybucyjne, Centralę Oddziału ,oraz   Zakład Obsługi Klienta-proporcjonalnie do ilości etatów. Minimalna kwota nagrody wynos...

  Członkowie KP   wysłuchali a następnie przyjęli protokół z ostatniego zebrania (4.10.2007). W szeregi naszej organizacji przyjęliśmy kolejną osobę która złożyła stosowną deklarację.Następnie zebrani wysłuchali sprawozdań :   - z działalności od ostatniego zebrania złożonego przez –K.Gonerskigo   -z przeglądu sta...

  Strony uzgodniły, iż   pracownicy uczestniczący w Pracowniczym Programie Emerytalnym otrzymają wypłaty stanowiące zwrot 90% składki podstawowej(10% składki przeznaczone było na ochronę ubezpieczeniową) za okres lipiec-wrzesień 2007.Składka ta zostanie ubruttowiona o 8,71% tj - składkę jaką będzie musiał zapłacić pracownik na ZUS. Dla pracownik&oacut...

  Z inicjatywy Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność-Kazimierza Grajcarka odbyło się spotkanie Przewodniczących Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność z Enea S.A. ,Kopalń Węgla Brunatnego –„Adamów ”S.A. i „Konin” S.A., Zespołu Elektrowni „Pątnów -Adamów-Konin” S.A. Elektr...

Przewodniczący ZRG –Jarosław Porwich przedstawił na piśmie ważniejsze tematy jakimi zajmowali się członkowie   ZRG od ostatniego zebranie tj.18.09.2007.Skarbnik Zbigniew Kosiński   przedstawił poprawioną wersję sprawozdania finansowego z działalności za 2006 r . Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków ZRG.Ustalono ,że na następne robocze posiedze...

29.10.2007 -Zmarł ksiądz kanonik Jerzy Płóciennik.
Dodano: 31 Październik 2007r. 18:12

Ksiądz Jerzy był wieloletnim duszpasterzem Gorzowskich Energetyków oraz wielkim przyjacielem Solidarności. 31.października ks.bp.Adam Dyczkowski odprawił mszę świętą w intencji zmarłego w kościele   pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Chodkiewicza .Doczesne szczątki ks. Jerzego pochowano na cmentarzu komunalnym przy ul .Żwirowej w Gorzowie Wlkp. W ostatniej...

Powiększanie Holdingu Enea S.A.
Dodano: 24 Październik 2007r. 14:04

  22-23.10.2007 W Baranowie doszło do spotkania Zarządów oraz związków zawodowych z Enea S.A.i Kopalń   Węgla Brunatnego Adamów i Konin. Spotkanie dotyczyło koncepcji włączenia w Holding ENEA S.A. KWB Adamów i Konin. Zebrani zapoznali się z koncepcją włączenia kopalń oraz spisali notatkę ,która warunkuje zrealizowanie planu wł...

Gorzowskie manifestacje-31.08.1982 po 25 latach.
Dodano: 15 Październik 2007r. 09:33

  11.10.2007 W sali konferencyjnej biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja naukowa –„Przeciwko stanowi wojennemu ,zajścia 31.08.1982 w Gorzowie Wlkp”. Organizatorami konferencji byli: -Archiwum Państwowe w Gorzowie, Instytut   Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Zarząd Regionu Gorzów ...

9.10.2007 Spotkanie z Dyrekcją Oddziału Gorzów.
Dodano: 9 Październik 2007r. 14:40

  Głównym celem spotkania było ustalenie zasad podziału odpisu z zysku za 2006 który został przelany na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Większość tego odpisu zostanie przeznaczona na wypłatę zapomóg dla pracowników oraz rencistów i emerytów. Reszta środków zasili fundusz mieszkaniowy. Postanowiono kontynuować akcję ...

Tym razem członkowie Komisji spotkali się na terenie Rejonu Dystrybucji Gorzów .Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności złożonego przez przew .K. Gonerskiego, zebrani zajęli się tematyką związaną z działalnością socjalną .Komisja wypracowała propozycję podziału kwoty z odpisu z zysku za 2006 rok która została...

2.10.2007 Spotkanie z Zarzadem Enea Operator
Dodano: 2 Październik 2007r. 16:50

-Na spotkanie przybyły reprezentacje wszystkich organizacji związkowych chcących uczestniczyć w rokowaniach nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Enea Operator. Spotkanie miało charakter   przygotowawczy do właściwych rokowań .Przed przystąpieniem do negocjacji ,które mają się rozpocząć 23.10.2007 w Zdroisku należy ustalić kilka istotnych kwestii  ...

  27.09.2007 dotarła do nas odpowiedź   Firmy C ommercial U nion Polska na nasze pismo z dnia 7.09.2007r. ( Firma CU prowadzi nasz P racowniczy P rogram E merytalny. )    Najważniejsze fakty z tej odpowiedzi. W dniu dzisiejszym (19.09.2007 bo tak była datowana odpowiedź) otrzymaliśmy informację od przedstawicieli ENEA Operator ,iż w odpowiedzi na...

Spotkanie z Zarzadem Enea Operator-24.09.2007
Dodano: 25 Wrzesień 2007r. 10:07

    Zarząd Enea-Operator spotkał się ze stroną społeczną   w sprawie Regulaminów Organizacyjnych Enea-Operator.                                           ...

  Głównym celem spotkania było zawarcie porozumienia związanego z procesem konsolidacji spółek córek   w ramach programu Fortuna dla tz obszaru licznikowego .Strony postanowiły wyłączyć z programu łączenia spółkę „Steren” z Bydgoszczy która docelowo ma w całej Enei prowadzić działalność związaną z szeroko rozumianą...

Strona 2 z 4
« poprzednia     1    2    3    4    następna »