Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

W świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wielkopolski z inicjatywy NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. odbyło się otwarte spotkanie z pracownikami.

Tematyka spotkania:

1.Grupowe ubezpieczenia PZU.

Dostajemy wiele pytań dotyczących przesłanych propozycji grupowych ubezpieczeń z firmą PZU. Na spotkanie zaprosiliśmy naszego opiekuna z ramienia PZU. Pan Robert na podstawie przygotowanej prezentacji szczegółowo omówił poszczególne warianty grupowego ubezpieczeniowa oraz omówił jak korzystać z infolinii PZU.

Odpowiadał też na pytania z sali. Dotyczyły one miedzy innymi: dostępności do świadczeń medycznych i lekarzy specjalistów,  refundacji świadczeń zdrowotnych oraz udzielanych promes, liczby placówek, funkcjonowania infolinii.

Wszyscy, którzy chcą skorzystać z oferty PZU powinni złożyć  stosowne dokumenty do 13 marca 2023 (umowa będzie obowiązywała od kwietnia 2023 do kwietnia 2024)

2 Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) Allianz.

Wiele niepokoju budzą słabe wyniki osiąganie przez firmę prowadzącą nasz PPE-Allianz. Podejmujemy działania żeby zmienić tą niekorzystną sytuację. K. Gonerski przedstawił prezentację dotyczącą naszych działań w temacie PPE:

W 2006 r. Związki zawodowe w GK Enea wywalczyły dodatkowe świadczenie dla  pracowników -  Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) GK Enea. Program funkcjonuje od 12.02.2006 r. do 2022 prowadziła go firma AVIVA. Od lipca 2022 prowadzi go firma Allianz (połączenie obu firm) W zależności o ryzyka inwestycyjnego każdy uczestnik PPE wybrał 4 formy inwestowania. (1. Fundusz obligacji , 2.Fundusz stabilnego wzrostu, 3. Fundusz zrównoważony, 4.Fundusz akcji.) W GK Enea funkcjonują jeszcze dwa PPE: INVESTORS i PZU.  Ogólne zasady  PPE zawarte są w  Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy-Załącznik nr 18 WARUNKI KORZYSTANIA Z PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO I UBEZPIECZENIA ŻYCIOWO EMERYTALNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW ENEA

6.11.2018 Protokołem Dodatkowym nr 38 do ZUZP zmieniliśmy treść § 3 Zał. nr 18 ZUZP.  Od tego okresu 93% składki podstawowej przeznacza się na składkę inwestycyjną a 7 % na ochronę. Wysokość świadczeń pozostała na niezmienionym poziomie. Aby otrzymać zgromadzone środki na PPE, trzeba spełnić warunki ustawowe dotyczące wieku (ukończenie 60 lat lub 55 lat i nabycie uprawnień emerytalnych)  Niestety nasze środki gromadzone na PPE w ciągu ostatnich 3 lat zamiast być pomnażane, przynoszą straty. Najbardziej odczuwają to osoby, które teraz przechodzą na Emeryturę. Na przykładzie Fundusz obligacji Allianz podsumowano wyniki za okres 3 lat oraz ostatniego miesiąca. Aktualną wycenę jednostek uczestnictwa w PPE Allianz można znaleźć w Internecie, również na naszej stronie-Menu- -PPE Allianz Obligacje.

Niestety przez ostatnie 3 lata wszystkie PPE w Polsce przyniosły stratę. Mimo strat PPE Allianz nie chce obniżyć opłat za zarządzanie , które wynoszą 0.6 %  (maksymalna opłata przewidziana w ustawie o PPE).  Po naszych negocjacjach Allianz zgodził się tylko na to, żeby częściej niż raz w roku można było zmienić sposób inwestowania. Zaproponowaliśmy  też żeby Allianz aktualnie przechodzącym na emeryturę zrekompensował chociaż część tego co stracili. Allianz zgodził się zrekompensować stratę jednej osobie wskazanej przez związki zawodowe !!!

Dalej przedstawiliśmy co możemy zrobić z naszym PPE:

-  zostawić tak jak jest ( PPE Allianz)

- zmienić firmę prowadzącą PPE (sprzedać jednostki uczestnictwa funduszy Allianz i zakupić inne jednostki PPE). Przy zmianie PPE trzeba się liczyć z brakiem części ubezpieczeniowej, 100% środków inwestowanych jest na przyszłą emeryturę.

-zrezygnować z PPE –  wypłacić zgromadzone środki (wiąże się to z bardzo dużymi startami).

Ewentualna zmiana firmy prowadzącej PPE wymaga zgody wszystkich organizacji związkowych i pracodawcy.

Podczas spotkania z Zarządem Enea S.A. podczas spotkania 21 lutego 2023 r. poprosiliśmy o sporządzenie analizy porównawczej dotyczącej wyników PPE występujących w GK Enea (Allianz, PZU, Investors ).  Przy podejmowaniu ewentualnych decyzji w/s PPE taka analiza będzie nam pomocna. Podczas spotkania padało wiele pytań, które dotyczyły miedzy innymi: połączenia AVIVY z Allianzem, formy zmiany inwestowania ( wniosek pisemny), osoby, która prowadzi PPE na naszym obszarze.

O PPE w ENEA SA

Połączenie AVIVY i Allianz

Spotkanie z Allianz

9.03.2023 W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wielkoplski równieź odbyło się spotkanie dotyczące w/w tematyki.

 

 

 

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1419 razy.