Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj
26.10.2016 Rozmowy nie tylko o strategii GK Enea.
Dodano: 27 Październik 2016r. 09:20

Kolejne kwartalne spotkanie stron dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej Enea (GK Enea) odbyło się w Poznaniu.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie Strategii GK Enea w perspektywie  do 2030 r. Prezentację związaną z tym tematem zaprezentował Prezes Mirosław Kowalik. Przedstawiono działania krótko i długo terminowe, inicjatywy strategiczne zwiększające potencjał biznesowy, oraz wskaźniki niezbędne do osiągnięcia celów w poszczególnych segmentach działalności. Strategia zakłada koncentrację na usprawnianiu i wzroście wartości GK Enea. Do realizacji strategii  niezbędne będzie pełne zaangażowanie wszystkich Pracowników, i o to zaapelował M. Kowalik.

Pozostałe tematy poruszane na spotkaniu:

1. Wyniki GK Enea za pierwsze półrocze 2016. Dyrektor Magdalena Kaczmarek zapoznała stronę związkową z wynikami całej grupy oraz poszczególnymi segmentami  grupy. Wyniki te  wcześniej zostały już opublikowane (jesteśmy spółką giełdową). W skrócie można podsumować jest dobrze, lepiej niż w 2015 r.

2.Opeka medyczna -medycyna pracy. Dyrektor Ewa Skrzyńska przedstawiła nowy program obejmujący opieką medyczną połączoną z medycyną pracy pracowników GK Enea ( z wyłączeniem Enea Wytwarzanie).Opieka ta będzie realizowana przez PZU Zdrowie. Podstawowy pakiet będzie finansowany przez pracodawcę. Za dodatkową dopłatą Pracownik będzie mógł wykupić dodatkowe pakiety zawierające szeroki zakres świadczeń w tym też badania profilaktyczne.

3.Przegląd  zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Odbyły z się dwa posiedzenia zespołu do tego powołanego i zaniechano dalszych działań z tym związanych? Strona pracodawcy zaproponowała zamiast aktualizacji zapisów ZUZP pracę nad nowym układem. Strona społeczna nie widzi takiej możliwości i oczekuje kontynuacji prac nad aktualizacją ZUZP. Ustalono termin następnego spotkania zespołu -9.11.2016 r.

4.Dialog społeczny. Uzgodnione spotkania ze stroną społeczną odwołuje się,  pisma kierowane do Zarządu pozostają bez odpowiedzi?  Pisma dotyczyły między innymi sprzedaży majątku socjalnego. Sprawa do wyjaśnienia.

5.Nowy Pracowniczy Program Emerytalny ( PPE). Zarząd Enea S.A.  na wniosek strony społecznej zorganizuje spotkanie z firmą, która obecnie prowadzi PPE dla Pracowników GK Enea-AVIVA

6.Nazewnictwo stanowisk. W GK Enea obowiązują załączniki do ZUZP -wykaz stanowisk i taryfikator kwalifikacyjny. Dlaczego  w Enea S.A. zatrudnia  się osoby na stanowiska nie występujące w ZUZP –np. biznes partner? Sprawa ma zostać załatwiona przy okazji aktualizacji ZUZP.

7.Premia świąteczna. Na spotkaniu nie był obecny członek zarządu odpowiedzialny za finanse Mikołaj Frantzkowiak, dlatego uzgodnienie w tym temacie zostanie zawarte w terminie późniejszym.

8.Porozumienie ze Zdroiska. Przekazano efekty prac zespołu,  powołanego do polubownego załatwienia tego tematu.

9. „Umowy śmieciowe” w GK Enea. Wolą zarządu jest wychodzenie z tej formy zatrudniania Pracowników. Długofalowy proces zamiany części tych umów na umowy o pracę już się rozpoczął. Tym samym liczba osób zatrudnianych przez Agencje Pracy Tymczasowej będzie  maleć.

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.

Wyniki GK Enea za 6 -m-cy 2016

PPE oferta PZU 


Wiadomość tą wyświetlono 2836 razy.