Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Wstępne wyniki GK Enea. Grupa miała w pierwszym kwartale 2023 roku przychody skonsolidowane na poziomie 12,53 miliarda złotych. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 202 miliony złotych.

EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) wyniosła 1,04 miliarda złotych.

Wyniki EBITDA w poszczególnych segmentach biznesowych:

▪ wydobycie - 289,5 miliona złotych,

▪ wytwarzanie - 490,3 miliona złotych,

▪ dystrybucja - 426 milionów złotych.


Wytwarzanie energii w pierwszym kwartale wyniosło 5,3 Terawatogodzin z czego 0,65 Terawatogodzin ze źródeł odnawialnych.

Enea z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej rozpoznała w I kwartale 2023 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 1,221 mld zł.

Spółki grupy Enea są objęte obowiązkiem przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny jako wytwórcy energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.
Za I kwartał 2023 roku GK Enea rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 935 mln zł.


Ostateczne wyniki za pierwszy kwartał na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym zostały opublikowane 24 maja 2023 roku:

W I kwartale 2023 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 1,04 mld zł, to wzrost r/r o blisko 10%. Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły 12,5 mld zł. Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 251,3 mln zł. Od stycznia do marca 2023 r. Grupa wydała 580 mln zł na inwestycje, z tego blisko 331 mln zł stanowiły nakłady w obszarze dystrybucji.

Grupa Enea wspiera utrzymanie cen energii dla odbiorców końcowych na akceptowalnym poziomie. Tylko za I kwartał 2023 roku przekaże 1 mld zł odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

EBITDA wypracowana w obszarze wytwarzania wyniosła 490,3 mln zł wobec 620,1 mln zł w I kwartale 2022 r. Spadek odnotowano głównie w Segmencie Elektrowni Systemowych (w efekcie wystąpienia nowej pozycji kosztowej, tj. kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, przy jednoczesnym wzroście jednostkowej marży na wytwarzaniu, marży na odkupie i na Rynku Bilansującym). Jednocześnie, odnotowano wzrost wyniku EBITDA w Segmencie OZE. Wynikało to przede wszystkim z wyższej ceny energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

W omawianym okresie Grupa Enea wytworzyła 5,3 TWh energii elektrycznej, notując spadek  wolumenu produkcji o 18% r/r. Produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 577 GWh i wzrosła o 3,4% r/r. Sprzedaż ciepła wyniosła blisko 2,4 PJ i była niższa r/r o 8%, co jest konsekwencją mniejszego zapotrzebowania na energię cieplną z powodu łagodnej zimy.

Wypracowana w I kwartale 2023 r. w obszarze dystrybucji EBITDA ukształtowała się na poziomie 426,5 mln zł (wzrost r/r o 37,4%), co wynikało głównie ze zrealizowanej wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych. Enea Operator dostarczyła blisko 5,2 TWh usług dystrybucji do blisko 2,8 mln odbiorców końcowych. Na koniec I kwartału 2023 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator przyłączonych było ponad 156 tys. źródeł odnawialnych, łącznie z mikroinstalacjami.

EBITDA obszaru obrotu wyniosła 0,4 mln zł (wzrost r/r o 193,2 mln zł). Wyższa EBITDA wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz wyższego wyniku z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, pomimo rozpoznania przychodów z rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w I kwartale 2023 r. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 1,59 mld zł, co jest odzwierciedleniem gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym.

Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego wyniósł 6,0 TWh i był nieznacznie niższy r/r o 3,2%. Spadek spowodowany był zmianą portfela klientów. W segmencie odbiorców biznesowych Grupa odnotowała spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o blisko 3% (131 GWh) i paliwa gazowego o blisko 18% (48 GWh r/r). W segmencie gospodarstw domowych odnotowano niewielki spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 1% r/r (15 GWh) oraz niewielki spadek wolumenu sprzedaży paliwa gazowego.

W obszarze wydobycia przychody Grupy LW Bogdanka wzrosły w I kwartale 2023 r. o 28,6 % do 940,7 mln zł wobec 731,8 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 291,6 mln zł (wzrost o 5,5%), zysk operacyjny 155,8 mln zł , a zysk netto wyniósł 126,2 mln zł.

W I kwartale 2023 r. Enea Operator zakończyła kilka ważnych zadań inwestycyjnych na terenie północno-zachodniej Polski, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo i pewność dostaw energii oraz wzmacniają potencjał sieci przyłączenia nowych źródeł OZE. W województwie kujawsko-pomorskim, w stacjach zlokalizowanych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości zmodernizowano rozdzielnie średniego napięcia, poprawiając niezawodność zasilania dla ponad 55 tys. odbiorców. W województwie wielkopolskim zakończyła się przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Chodzieży, dzięki czemu poprawi się niezawodność dostaw energii elektrycznej do mieszkańców miasta i powiatu chodzieskiego oraz przedsiębiorców z regionu. Na terenie województwa zachodniopomorskiego otwarto trzy zmodernizowane stacje energetyczne 110/15kV. Stacje w Recławiu, Gryficach i Gumieńcach zapewnią bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do ponad 40 tys. odbiorców ze Szczecina oraz gmin: Wolin, Gryfice oraz Brojce i Płoty.
Ponadto, Enea Operator wybuduje nową stację transformatorową 110/15 kV na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (województwo lubuskie). Projekt zostanie dofinansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego NFOŚiGW, to ponad 27 mln zł. Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnej jest jednym z filarów transformacji energetycznej, a także kierunków Strategii Rozwoju Grupy Enea. Modernizowane instalacje wyposażane są w aparaturę i zabezpieczenia przygotowane do współpracy z OZE.

Żródło-CIRE.PL
Wcześniejsze wyniki ENEA

ENEA wniosek o zmianę teryfy

 


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 944 razy.