Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Wynik EBITDA w czwartym kwartale w segmencie wydobycie wyniósł -65 mln zł, w wytwarzaniu 29 mln zł, dystrybucji 347 mln zł, a w obrocie -148 mln zł.

Szacowane wstępnie przychody grupy Enea w czwartym kwartale sięgnęły 7,39 mld zł, o 6 proc. mniej niż zakładał konsensus.

Strata grupy Enea w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku wyniosła 825 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej sięgnęła 743 mln zł.

Na początku marca Enea informowała o zawiązaniu rezerwy w segmencie obrotu, która zmniejszyła skonsolidowany zysk netto grupy w 2022 roku o ok. 298 mln zł, a wynik EBITDA o ok. 368 mln zł.

Wstępne wyniki uwzględniają też odwrócenie odpisu aktualizującego wartość udziałów w Enea Wytwarzanie w wysokości ok. 1,02 mld zł.

W całym 2022 roku przychody grupy Enea wyniosły 30,12 mld zł, EBITDA 2,22 mld zł, zysk przed opodatkowaniem 275 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej sięgnął 45 mln zł.

Wynik EBITDA w segmencie wydobycia w 2022 roku wyniósł 611 mln zł, w wytwarzaniu 310 mln zł, dystrybucji 1,329 mld zł, a w obrocie wynik EBITDA jest ujemny i wyniósł -76 mln zł.

W obszarze wydobycie niższy wynik EBITDA rok do roku wynika głównie ze spadku wolumenu wydobycia węgla, który został skompensowany wyższą ceną sprzedaży. Jednocześnie odnotowano wzrost kosztów działalności operacyjnej.

W wytwarzaniu niższy wynik EBITDA rdr wynika głównie ze spadku wyniku w segmencie elektrowni systemowych (spadek marży na wytwarzaniu powiązany ze wzrostem kosztów węgla i praw do emisji CO2, wzrost kosztów stałych) oraz w segmencie OZE (głównie wzrost kosztów zużycia biomasy oraz niższa produkcja energii elektrycznej netto ze źródeł odnawialnych).

W obszarze dystrybucji odnotowano spadek wyniku EBITDA wobec 2021 roku w efekcie wyższego poziomu kosztów operacyjnych, pomimo zrealizowania wyższej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

W obrocie niższa strata EBITDA rok do roku spowodowana jest wyższym poziomem zrealizowanej marży na rynku detalicznym. Jednocześnie, odnotowano wzrost rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższy wynik z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2.

W czwartym kwartale nakłady inwestycyjne w grupie wyniosły 861 mln zł, a w całym zeszłym roku było to 2,53 mld zł.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 1,73.

W zeszłym roku produkcja węgla netto w grupie Enea sięgnęła 8,4 mln ton (w tym 1,2 mln ton w IV kw.), całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto 26,2 TWh, w tym 1,9 TWh z OZE (6 TWh, w tym 0,5 TWh z OZE w cwartym kwartale), sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym 20,3 TWh (5,1 TWh w IV kwartale), a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 23,7 TWh (w tym 5,9 TWh w trzech ostatnich miesiącach roku).

Ostateczne wyniki grupy Enea za 2022 rok zgodne z wcześniejszymi prognozami zostały przedstawione 22 marca 2023 r:

„Funkcjonując w trudnym i zmiennym otoczeniu rynkowym, w 2022 r. Grupa Enea wypracowała dobre wyniki finansowe i operacyjne, prowadząc transformację w kierunku firmy neutralnej klimatycznie i inwestując w rozwój odnawialnych źródeł energii. EBITDA osiągnęła w 2022 r. 2,22 mld zł, a zysk netto – blisko 119 mln zł. W omawianym okresie Enea przeprowadziła emisję akcji, dzięki której pozyskała ponad 750 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji i rozwoju OZE – kluczowych dla transformacji Grupy. W 2022 r. pracę rozpoczęły również pierwsze w Grupie Enea farmy fotowoltaiczne”


 

 

Źródło-CIRE.PL

Wcześniejsze wyniki ENEA


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 961 razy.