Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na drugim w tym roku spotkaniu zebrali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) województwa lubuskiego. Niestety stało się tradycją, że Rada podczas obrad nie miała kworum. W spotkaniu nie uczestniczyli między innymi Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Marszałek Województwa Elżbieta Polak. No cóż pewnie mieli ważniejsze tematy do załatwienie niż dialog społeczny w naszym regionie…

Posiedzeniu przewodniczył Wiceprzewodniczący WRDS Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego Bogusław Motowidełko. W obradach wzięli udział reprezentanci Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego LUW, jak również przedstawiciele związków zawodowych Domów Pomocy Społecznej, samorządów, pracodawców i pracowników oraz zaproszeni goście.

Tematy omawiane podczas obrad WRDS:

1.Problemy pomocy społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego, takich jak Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS), Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS), Domy Pomocy Społecznej (DPS) na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Od prelegentów dowiedzieliśmy się wiele bardzo ciekawych informacji: -W województwie lubuskim funkcjonują 23 DPS-y, które posiadają 2236 miejsc dla pensjonariuszy.- Średni koszt utrzymania pensjonariusz DPS-u wynosi 6476 zł. miesięcznie ( -216 zł. dziennie) w DPS -ach zatrudnionych jest 1781 osób. -W całym kraju w DPS pracuje 55 tys. osób. Średnia płaca w DPS-ach w województwie lubuskim to 4722 zł.- Braki kadrowe powodują problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziom opieki -Duża rotacja i braki kadrowe związane z niskimi wynagrodzeniami za bardzo ciężką pracę z obłożnie chorymi pacjentami. W wielu DPS-ach pracownicy otrzymują dodatek wyrównawczy żeby osiągnąć płacę minimalną. -Ostatnio podpisane porozumienie NSZZ Solidarność z rządem zakłada wypłatę dodatku do płacy w wysokości 600 zł. dla pracowników DPS-ów. - Demografia wskazuje na to, że problemy związane z opieką nad osobami w podeszły wieku, będą się nasilały…

2.Sytuacja w ochronie zdrowia województwa lubuskiego, szczególnie w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR). Na wniosek przedstawiciela NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzów-Krzysztofa Gonerskiego dyskutowano o sytuacji w SOR-ach. W prowadzając w temat K. Gonerski szczegółowo przedstawił swój przypadek, kiedy to po poważnym złamaniu nogi czekajac na udzielenie pomocy spędził na SOR-e w Gorzowie Wlkp. 7 godzin. Wielu pacjentów spędza na SOR-e jeszcze więcej czasu. Interwencje w Szpitalu Wojewódzkim nie przyniosły spodziewanych efektów-zmiany organizacji pracy. Zarządzający Szpitalem uważają, że za taką sytuację odpowiada Minister Zdrowia i Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Organ nadzorczy Szpitala -Departament Ochrony Zdrowia działający przy Urzędzie Marszałkowskim też nie widział problemu. K.Gonerski przedstawił też pisma, które kierował do w/w organów.  

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Waldemar Gredka przedstawił informację dotyczącą ratownictwa medycznego w województwie lubuskim: -W województwie dostępnych jest 55 karetek ratunkowych (najwięcej w Polsce w stosunku do liczby mieszkańców), -Tylko 20 lekarzy posiada specjalizację z medycyny ratunkowej,  - W regionie funkcjonuje 8 SOR-ów, najwięcej pacjentów obsłużył w 2022 r. SOR w Gorzowie Wlkp. (średnio 27 osób dziennie) tylko 5 % osób, którym udzielono pomocy nie było z Gorzowa, - Zdaniem odpowiedzialnych za SOR większość pacjentów SOR powinna być załatwiona przez lekarzy rodzinnych,- Gorzowski Szpital ma największy w regionie ryczałt przyznany przez NFZ na obsługę SOR w wysokości 39,3 tys. zł. na dobę. tj 14,371 mln. zł rocznie, -w 2022 r. SOR w Gorzowie odmówił przyjęcie w 25 przypadkach.

W spotkaniu uczestniczył Michał Czarnuszewicz Kierownik SOR w Zielonej Górze -konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej.  M.Czarnuszewicz zapoznał zebranych z funkcjonowaniem SOR w Zielonej Górze. Nie ma większych problemów z ich działalnością, czas oczekiwania mieści się w normie. Obsada kadrowa SOR to 3 lekarzy i jeden stażysta. Niestety mimo zaproszenia na spotkanie Rady nie przybył Kierownik SOR za Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Zaproszony na spotkanie Andrzej Szmit Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. przedstawił swoje doświadczenia związane z działalnością SOR-ów oraz różne uwarunkowania związane ich działaniem w przeszłości i obecnie. Niestety braki kadrowe wśród Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej powodują zwiększony ruch na SOR-ach. Jego zdaniem z 8 SOR-ów w województwie lubuskim należałoby zlikwidować 4, które nie znajdują się przy szpitalach wielospecjalistycznych. Zdaniem A. Szmita ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wymaga wielu zmian (mimo, że był jej współautorem).

Wszystkich uczestnicy dyskusji byli zgodni, że w celu poprawy sytuacji na SOR-ach (skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie pomocy) konieczne są zmiany organizacyjne oraz zmiany w zasadach finansowania.

3. Sprawy różne. Strona związkowa zgłosiła dwa tematy na następne spotkanie WRDS:-Podział środków z funduszy UE, -Szpital Psychiatryczny w Zaborze ( powtórna analiza tej placówki). Przedstawiciel Rzemiosła podziękował Radzie za przyjęcie stanowiska dotyczącego zmian w Ustawie o Rzemiośle.

Wcześniejsze zebrania WRDS


 

 


Wiadomość tą wyświetlono 840 razy.