Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj
10.11.2017 Robocze spotkanie w Enea Logistyka.
Dodano: 10 Listopad 2017r. 18:49

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Logistyka. Głównym punktem zebrania były plany przejęcia działalności magazynowej od Enea Operatora oraz Enea Serwis.

 1. Cel spotkania
 1. Informacja na temat założeń i przebiegu korporacyjnego projektu IZSD  oraz dyskusja  o wpływie tego projektu na sytuacje pracowników Enea Logistyka, pracowników Enea Operator i innych spółek z GK ENEA pracujących obecnie w obszarze magazynowo- logistycznym. Otwarta wymiana poglądów o sprawach istotnych dla strony społecznej.
 1. Przebieg spotkania
 1. Wszystkich uczestników spotkania  przywitał prezes Enea Logistyka sp. z o.o. Marek Gembiak, podkreślając, że to pierwsze takie spotkanie i jego głównym zadaniem jest przybliżenie stronie społecznej zmian zachodzących w grupie kapitałowej, których uczestnikiem jest EL, w tym szczególnie projektu „Integracja Zarządzania Serwisem Dystrybucji”. Prezes Gembiak zaproponował żeby doradca w projekcie IZSD p. Tymon Kokoszka przedstawił główne założenia tego projektu a przedstawicieli strony społecznej zachęcił do zadawania pytań, które doprowadzą do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z projektem.
 2. Doradca przedstawił założenia projektu, historię jego powstania, cele jakie sobie stawia i propozycje konkretnych rozwiązań, które zostały w trakcie projektu IZSD wypracowane. W swojej wypowiedzi doradca szczególny nacisk położył na optymalizacyjne aspekty przejęcia przez EL obszaru działań logistyczno- magazynowych, mówił o skutkach finansowych tych działań dla EL i jej pracowników oraz wpływie projektu na ewentualne zmiany kadrowe w grupie Enea, w tym szczególnie o możliwości przejęcia części pracowników EOP przez EL - sprawy, która z oczywistych powodów wzbudza szczególne zainteresowanie strony społecznej. Podkreślono: kosztowy a nie oparty na zysku (marżowy) model przejęcia obszaru magazynowo –logistycznego przez EL, przywiązywanie dużej wagi do określenia standardów jakościowych funkcjonowania tego obszaru oraz standardów zatrudnieniowych, które umożliwią sprawne działanie również w sytuacjach awaryjnych. W przypadku konieczności zwiększenia zatrudnienia w niektórych lokalizacjach magazynowych jednym z możliwych rozwiązań jest zatrudnienie w EL dotychczasowych pracowników innych spółek z maksymalnym zagwarantowaniem dotychczasowych praw i przywilejów pracowniczych między innymi poprzez przechodzenie z jednej spółki do drugiej na mocy paragrafu 23(1) Kodeksu Pracy.
 3. Przedstawiciele strony społecznej wyrażali zrozumienie dla potrzeb optymalizacji działania obszaru magazynowo-logistycznego w grupie kapitałowej ENEA ale podkreślali swój niepokój losem pracowników spółek innych niż EL ( w tym głównie EOP) zatrudnionych dzisiaj w obszarze magazynowo-logistycznym. Podkreślano, że zmiana pracodawcy zgodnie z paragrafem 23(1) kp nie daje pełnych gwarancji pracowniczych i po pewnym czasie warunki takiego zatrudnienia często ulegają pogorszeniu.
 4. Pracownicy Enea Logistyka biorący udział w pracach zespołu IZSD podkreślali, że przechodzenie pracowników z EOP ( lub innych spółek )  do EL na mocy paragrafu 23(1) Kodeksu Pracy  to tylko jedna z możliwości i że w trakcie prac w projekcie IZSD wielokrotnie podkreślano przywiązanie do poszanowania praw pracowniczych a EL w tych rozmowach opowiadała się za dobrowolnością zmian kadrowych między spółkami.  Przedstawiciele EOP i innych spółek w trakcie obrad IZSD podkreślali, że osobom zatrudnionym obecnie ( choćby w części) w obszarze magazynowo-logistycznym w pierwszej kolejności będą z przydzielane nowe obowiązki w ich macierzystych spółkach a ewentualne propozycje zmian kadrowych między spółkami będą poprzedzone rozmowami ze stroną społeczną.
 5. Strona społeczna dopytywała się o korzyści jakie pracownicy Enea Logistyka odniosą z projektu IZSD, jak świadczenie usług logistyczno-magazynowych będzie finansowane, czy brak zysku zapisany w umowach SLA (związanych z projektem IZSD), pozwoli EL nie tylko na przetrwanie ale również na rozwój.
 6. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Enea logistyka informowali członków strony społecznej o planach podpisania wieloletnich umów SLA z EOP i ES na obsługę magazynowo-logistyczną,  o planach rozwijania nie tylko kompleksowej obsługi spółek z grupy Enea ale również o działaniach na rynku zewnętrznym. Prezes Gembiak poinformował o rozwijaniu działalności spółki poza obszarem dystrybucji, głównie w Kozienicach i Białymstoku.
 7. Przedstawiciele NSZZ Solidarność zachęcali do negocjowania jak najkorzystniejszych długoterminowych umów SLA, które będą wychodziły poza formułę zysku „zero plus” co mogłoby umożliwić rozwój Enea Logistyka i stopniowe doganianie innych spółek w zakresie poziomu wynagrodzeń.
 8. Związkowcy dopytywali czy w ocenie pracowników ( nie Zarządu) Enea logistyka projekt IZSD odbierany jest jako projekt potrzebny i dla EL korzystny. Sławomir Nowak przedstawiciel pracowników Enea Logistyka w Radzie Nadzorczej stwierdził, że oczywiście należy negocjować jak najkorzystniejsze dla Enea logistyka umowy na obsługę  , ale kompleksowe przejęcie przez EL gospodarki magazynowo –logistycznej w ramach projektu IZSD jest nie tylko konieczne ale również korzystne z punktu widzenia interesów pracowników Enea Logistyka.
 9. Przedstawiciele NSZZ Solidarność zapewnili, że zawsze będą wspierać wszystkie działania Enea Logistyka, które będą leżały w interesie pracowników.
 10. W dalszej części spotkania przedstawiciele NSZZ Solidarność, zapewnili, że doceniają działania pracowników EL w czasie licznych awarii ale sygnalizują, że w odczuciu części pracowników brak jest w Enea Logistyka transparentnego systemu nagradzania pracowników za udział w obsłudze takich nadzwyczajnych sytuacji.
 11. Zarząd Enea Logistyka podkreślił, że w ramach ograniczonych możliwości finansowych EL starała się wypłacić dodatkowe środki pracownikom biorącym udział w usuwaniu awarii, albo poprzez pełną wypłatę nadgodzin albo nagród w stosunku do pracowników którym nadgodziny nie przysługują.
 12. Przedstawiciele strony społecznej, w tym również członkowie komisji wydziałowej w EL podkreślali, że Zarząd Enea Logistyka powinien bardziej naciskać o wypłatę dodatkowych środków przez EOP za udział w usuwaniu awarii. I powinno się dążyć nie tylko do wypłaty nadgodzin, ale również dodatkowych nagród lub premii jak to bywa w innych spółkach. Podkreślano też potrzebę pełnego informowania pracowników o zasadach przyznawania nagród i premii.
 13.  Na zakończenie Prezes Marek Gembiak dziękując za udział strony społecznej w spotkaniu podkreślił, że Zarząd Enea Logistyka sp. z o.o. przywiązuje bardzo dużą wagę do rozwoju współpracy ze związkami zawodowymi i do organizacji spotkań na których można przekazać informacje o działaniach spółki i wymienić się poglądami o sprawach istotnych zarówno dla Enea Logistyka jak też dla strony społecznej.  Wszyscy uczestnicy spotkania pozytywnie odnieśli się do propozycji prezesa Gembiaka żeby takie spotkania organizować w przyszłości.              

Relacja M.H.

Wcześniejsze spotkania w EL

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2725 razy.