Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 11 Grudzień 2023r.
Drukuj

Głównym tematem kolejnego posiedzenia Wojewódzkiej Dady Dialogu Społecznego (WRDS) w Zielonej Górze była reforma oświaty. W temat wprowadził Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Pan Wojewoda zaprosił wszystkich na spotkanie z Minister Edukacji w Gorzowie Wlkp. -25.11.2016 r. i oddał głos Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty Ewie Rawie. Pani Kurator  przedstawiła prezentację podsumowującą proces  konsultacji i przedstawiła kierunki zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zapoznała też zebranych z   harmonogramem  wprowadzenia zmian oraz udziałem samorządów w tym procesie. Podkreśliła też wagę akcji informacyjnej, która aktualnie jest prowadzona.  

Marek Kamiński z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprezentował programy wsparcia dla oświaty w ramach funduszy europejskich.

Po wysłuchaniu prelegentów rozpoczęto dyskusję dotyczącą  planów reformy oświaty.

Głos zabierali między innymi: Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz-w imieniu samorządowców negatywnie ocenił proponowaną reformę. Jego zdaniem zmiany w oświacie należałoby rozpocząć od zmian w Karcie Nauczyciela. V-ce Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) Krzysztof Baszczyński podkreślił, że reforma jest nieprzemyślana, nieprzygotowana i brak jest  funduszy na jej wprowadzenie. Dlatego ZNP wspólnie z innymi środowiskami protestuje przeciwko planowanej reformie. Odnosząc się do wcześniejszych protestów ZNP dotyczących wprowadzenia gimnazjów stwierdził, że ZNP zmienił zdanie-gimnazja sprawdziły się. Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszard Proksa podkreślił, że  związek skupia się na zabezpieczeniu interesów pracowniczych w proponowanych zmianach. Najwięcej zagrożeń dotyczy nauczycieli nauczania początkowego, a nie nauczycieli gimnazjalnych. Przypomniał też zebranym, że poprzedni rząd zlikwidował 1146 szkół. Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Bożena Pieżgalska podkreśliła, że miejsca pracy można zachować tylko w dialogu, który niedawno powrócił. Wiele uwag związku zostało uwzględnionych, trwają jeszcze negocjacje ostatecznych zapisów.

WRDS jednogłośnie przyjęła opinię w sprawie projektu Lubuskiego Planu na Rzecz Zatrudnienia na 2017 r.


Wcześniejsze posiedzenia WRDS


Wiadomość tą wyświetlono 1779 razy.