Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

Radca Prawny Paweł Cierkoński w imieniu 111 Pracowników z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp., którzy udzielili mu pełnomocnictwa skierował do Zarządu Enea S.A. wezwanie do zapłaty świadczenia pieniężnego  wynikającego z Porozumienia zbiorowego zawartego w dniu 28 maja 2008 roku pomiędzy ENEA S.A. w Poznaniu a Organizacjami Związkowymi działającymi w spółkach grupy ENEA S.A.  

Z wezwania do zapłaty dowiadujemy się, że:

W § 4 ust. 1 - 4 Porozumienia strony ustaliły, iż „(...) zarówno pracownikom, którzy utracili prawo do akcji lub do części akcji pracowniczych w wyniku procesów restrukturyzacyjnych spółki ENEA S.A. skutkujących przeniesieniem ich do innych pracodawców Grupy Kapitałowej ENEA w trybie aktualnego art. 231 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, jak i pracownikom spółek Grupy Kapitałowej ENEA, którzy nie nabyli praw do akcji pracowniczych, ze względu na fakt nie objęcia ich postanowieniami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (…), zostanie wypłacone jednorazowe świadczenie pieniężne. Na realizację wskazanego w ust. 1 świadczenia Grupa Kapitałowa ENEA przeznacza kwotę 14.500,000 zł

W oparciu o powyższe uzgodnienia, pismem z dnia 11 października 2013 r., jeden z sygnatariuszy Porozumienia, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa ENEA, zwrócił się do Zarządu ENEA S.A. o dostarczenie list pracowników kwalifikujących się do świadczenia pieniężnego określonego w § 4 ust. 1 Porozumienia. W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 21 października 2013 r., Zarząd Spółki kategorycznie odmówił spełnienia wynikającego z Porozumienia obowiązku, w efekcie czego nie zostały przeprowadzone żadne rokowania zmierzające do uzgodnienia sposobu rozdziału środków przeznaczonych na wypłaty dla uprawnionych pracowników. ENEA S.A. w dalszym ciągu pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania, które przyjęła na siebie mocą Porozumienia z dnia 28 maja 2008 r.

Niniejsze wezwanie ma na celu polubowne rozstrzygnięcie powstałego na tym tle sporu. Na potrzeby wyliczenia wysokości należnego uprawnionym pracownikom świadczenia, dokonano ich podziału na cztery grupy według kryterium stażu pracy.

Łączna kwota, jakiej zapłaty w imieniu moich mocodawców się domagam, odpowiada sumie środków, które według Porozumienia ENEA S.A. miała przeznaczyć na realizację przyjętego na siebie zobowiązania w części dotyczącej uprawnionych.

Na wypadek odmowy spełnienia świadczenia w oparciu o przywołane wyżej postanowienia Porozumienia z dnia 28 maja 2008 r., podnoszę żądanie ewentualne i wzywam do zapłaty na rzecz moich mocodawców podanych wyżej kwot tytułem odszkodowania za niewykonanie zobowiązania i utracone w efekcie korzyści uprawnionych. Wskutek odmowy wykonania opisanego obowiązku, organizacje zakładowe nie mogły precyzyjnie ustalić sposobu podziału środków przeznaczonych na realizację postanowień Porozumienia, rokowania nie zostały przeprowadzone, wysokości świadczeń nie skonkretyzowano, a to spowodowało po stronie uprawnionych pracowników szkodę w postaci utraconych świadczeń.

 


Więcej w temacie Porozumienia ze Zdroiska


Wiadomość tą wyświetlono 7123 razy.