Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

W Kozienicach odbyło się spotkanie Zarządu ENEA Wytwarzanie z Organizacjami Związkowymi reprezentującymi Spółki wskazane do konsolidacji wytwarzania w ramach Enea Wytwarzanie S.A.(EWSA)

Jako pierwszy głos zabrał prezes EWSA, zapoznał nas z zapisami Art.231KP który nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania Organizacje Związkowe o przewidywanym terminie przejęcia zakładów pracy, jego przyczynach prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników. (Prezentacja w formie elektronicznej ma być przekazana Zawiązką Zawodowym). Prezes obiecał że:

-  po konsolidacji nie będzie podejmował żadnych działań dotyczących warunków zatrudnienia przechodzących pracowników, z wyłączeniem możliwych działań wobec kadry kierowniczej (dyrektorów i kierowników ).

- przystąpi do rozmów ze Stroną Społeczną w sprawie zawarcia nowego ZUZP -u w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów pracowniczych, tak aby podpisanie nowego ZUZP dla EWSA nastąpiło przed upływem roku od przejęcia.

-będzie gotowy do rozmowy ze stroną społeczną o ujednoliceniu ZFŚS dla wszystkich przejmowanych Spółek, ale najpierw Elektrownie Wodne muszę wypowiedzieć część ZUZP- u dotyczącą zapisów o ZFŚS.

Prezes zwrócił się też do Organizacji Związkowych o spowodowanie dostosowania struktur związkowych do jednego pracodawcy.

Następnie oddał głos  panu Mec. Raczkowskiemu z Kancelarii Prawnej który omówił skutki prawne konsolidacji m.in. mówił o uprawnieniach przejmowanych pracowników wynikających z ZUZP. Zapoznał nas z Art. 2418 KP który mówi że, w okresie jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, którym byli objęci przed przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę , oraz konsekwencjach przejęcia pracowników w sferze ZFŚS. EWSA przejmuje środki, należności i zobowiązania ZFŚS działających w Spółkach przejmowanych.

W czasie wystąpień strony pracodawcy, związkowcy z przejmowanych spółek zadawali pytania panu Prezesowi i panu Mec. Raczkowskiemu z dotyczących ich, zapisów KP.

 

Na koniec spotkania Prezes wręczył przedstawicielom Organizacji Związkowych projekt  Porozumienia w związku z IOW w grupie ENEA, z prośbą o zapoznanie się z treścią tego projektu i naniesienie własnych propozycji do projektu. Propozycje należy przesłać do dnia 22.10.2013r.

Następne spotkanie dotyczące IOW ma się odbyć w dniach 28-29.10.2013r.   w Kozienicach w hotelu ENERGETYK.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 2115 razy.