Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

W Inowrocławiu obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea .Omówiono następujące tematy :

-przygotowania do rokowań nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Płacy dla Enea-Operator ( tematyczne zespoły robocze) ,

-konsolidacja pionowa z kopalniami Adamów i Konin (relacje z dwóch spotkań poświęconych tej tematyce),

-ubezpieczenia typu P (oferta dla całej Enei)

-konsolidacja spółek transportowych (Zakład Transportu EP +Energoauto,+ Energotrans relacja ze `spotkania z 20.11.2007),

-struktura związku przy łączeniu pracodawców ( od 1.01.2008 doprowadzenie do zgodności z Regulaminem MK)

-badania profilaktyczne-Oferta finansowana przez NFZ- przekazać Dyr.ds Pracowniczych w Oddziałach.

-strategia zarządzania zasobami ludzkimi –prezentacja dla członków MK w dniu 28.11.2007,

-wakaty na stanowiskach do Zarządu i Rady Nadzorczej Enea-Operatora decyzja w tej sprawie 28.11.2007,

-działalność socjalna i szkoleniowa (przyszłość obu działalności).

Członkowie MK wystosowali pismo do Zarządu Enea S.A. w sprawie braku realizacji zawartych porozumień , a w sprawach płacowych zgłosili  żądanie treść obu dokumentów poniżej:

1) Zarząd Enea S.A.

W nawiązaniu do zapisów protokołu ze spotkania Zarządu ENEA SA. i Organizacji Związkowych działających w ENEA SA. w sprawie OSD, które odbyło się w Baranowie w dniach 20-21 czerwca 2007r. oraz Porozumienia zbiorowego zawartego w Poznaniu w dniu 29 sierpnia 2007r. dotyczącego „zielonej energii” stwierdzamy z ubolewaniem, że po raz kolejny Strona Pracodawcy nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań.

Powyższy fakt jest tym bardziej godny ubolewania, że dotyczy istotnych z punktu widzenia pracowników kwestii, zawartych w ww. Protokole, a mianowicie:

- w pkt. 3 dotyczących umieszczenia w aktach pracownika informacji o stażu pracy w warunkach szczególnych

- w pkt. 12 dotyczących zobowiązania Pracodawcy do przedstawienia w terminie do dnia 22 czerwca 2007r. stanowiska Zarządu w sprawie możliwości przekształcenia Spółki ENEA Operator ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Powyższe jest tym bardziej zasadne, że ENEA S.A. a także ENEA Operator już od 4 miesięcy funkcjonują jako dwie oddzielne firmy oraz, że nastąpiło już wniesienie i zarejestrowanie aportu ENEA Operator w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez co zaistniały wszelkie przesłanki w kierunku realizacji zobowiązania polegającego na podjęciu odpowiednich kroków w celu przekształcenia ENEA Operator w Spółkę akcyjną.

Ponadto Zarząd ENEA SA. do dnia dzisiejszego nie wywiązał się ze zobowiązania, zawartego w § 6 Porozumienia zbiorowego dotyczącego „zielonej energii”, a polegającego na sporządzeniu listy pracowników, którzy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych utracili prawo do akcji pracowniczych lub nie nabyli tego prawa oraz zatrzymał im się staż pracy, od którego zależy liczba należnych akcji. Brak realizacji powyższego zobowiązania jest tym bardziej niepokojący, że jak wynika z zapisu w ust.2 tegoż paragrafu Zarząd ENEA SA. zobowiązał się do ostatecznego rozstrzygnięcia powyższej kwestii w osobnym porozumieniu zbiorowym, które miało zostać zawarte w terminie do dnia 31 października 2007r.

Jednocześnie pragniemy podzielić się z Panami naszym zaniepokojeniem wynikającym z faktu, iż coraz częściej jesteśmy zmuszeni przypominać Panom o podjętych wcześniej przez Stronę Pracodawcy zobowiązaniach, zawartych w podpisanych wcześniej w trakcie procesu restrukturyzacji dokumentach.

Mamy nadzieję, że powyższe niepokojące fakty wynikają wyłącznie z niemożności nadążenia za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, a nie są przejawem złej woli i lekceważenia zobowiązań zawartych w stosunku do Strony Społecznej.

Prosimy zatem o pisemną informację o stanie realizacji wyżej poruszonych kwestii.

 

2) Zarząd Enea –Operator-Zgłoszenie żądania.

 

Działając na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych KM NSZZ Solidarność ENEA domaga się zrealizowania zapisów Porozumienia z dn. 15.05.2007r. w sprawie kształtowania środków na wynagrodzenia oraz zasad ich podziału w 2007r. tj. rozliczenia funduszu płac za trzy kwartały 2007r.

W przypadku wystąpienia ewentualnych oszczędności żądamy przystąpienia do negocjacji i podpisania w terminie do dnia 30.11.2007r. porozumienia określającego sposób rozdysponowania ww. oszczędności dla pracowników w jednostkach organizacyjnych, w których te oszczędności powstały.

Nie spełnienie powyższego żądania należy uznać za datę rozpoczęcia

sporu zbiorowego.

 

Przedstawiciele MK oraz drugiej reprezentatywnej organizacji MZZP Holding spotkali się z  wybranym przez pracowników członkiem Zarządu Enea S.A. Dużo czasu poświęcono szeroko rozumianej tematyce socjalnej .Uznano za konieczne jak najszybsze spotkanie w tym temacie z Zarządami Enea S.A. oraz operator

22.11.2007 członkowie obu organizacji udali się do Bydgoszczy aby mszą Świętą uczcić drugą rocznicę śmierci Przew. Solidarności Enea z Bydgoszczy-Bernarda Paszkiewicza. Po mszy świętej udaliśmy się na grób Ś.P. Bernarda by krótka modlitwą oraz zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów uczcić pamięć kol. Bernarda.

Patrz zdjęcia :galeria zdjęć-Solidarność Enea

 


Wiadomość tą wyświetlono 5980 razy.