Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Drukuj

 

Polska Grupa Energetyczna podpisała z ministerstwem skarbu warunkową umowę kupna 84,19% akcji spółki Energa za 7,5 mld zł, poinformowała PGE w środę. Warunkiem zawieszającym transakcję jest udzielenie zgody na koncentrację przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uzgodnione istotne postanowienia umowy: cenę zakupu wszystkich akcji stanowiących 84,19% kapitału zakładowego spółki stanowi kwota 7.529.913.842,40 zł; cenę za jedną nabywaną akcję stanowi kwota 1,80 zł;
Kupujący (PGE) zadeklarował program gwarantowanych inwestycji do realizacji w Grupie Kapitałowej Energa w okresie 10 lat w kwocie 5 mld zł, których niewykonanie wiązać się będzie z karami umownymi płatnymi na rzecz sprzedawcy, przy czym łączna odpowiedzialność kupującego nie może przekroczyć kwoty 1.000.000.000 zł;

Kupujący zobowiązuje się do zachowania kontroli nad spółką, nieograniczania prowadzenia przez spółkę i jej główne podmioty zależne podstawowej działalności obejmującej wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła oraz do niedokonywania zmiany siedziby spółki;

Kupujący zobowiązuje się do spowodowania, że akcje spółki zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" – czytamy w komunikacie.

PGE podała, że przeprowadzenie transakcji wymaga dla swej skuteczności uzyskania przez PGE zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację i jest to warunek zawieszający. UOKiK ma na to do dwóch miesięcy. Prezes UOKiK wielokrotnie informowała, że nie zgodzi się na koncentrację polegającą na nabyciu Energi przez PGE, bo zagroziłoby to konkurencji na rynku. Jednak premier Donald Tusk zapowiadał, że będzie namawiał UOKiK do poparcia tej transakcji.

„Cieszymy się, że doszło do podpisania tej umowy. Celem nadrzędnym planowanego połączenia Polskiej Grupy Energetycznej SA z grupą Energa SA jest utworzenie silnego podmiotu zdolnego do konkurowania na integrującym się rynku europejskim, o potencjale pozwalającym na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Zarówno poprzez rozbudowę mocy wytwórczych (w tym elektrowni atomowej), jaki modernizację już istniejących. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. docelowo ma pozostać pod kontrolą polskiego rządu i czynnie uczestniczyć w realizacji polityki energetycznej Polski. Wierzymy, że posiadane argumenty i analizy wpłyną na zmianę stanowiska UOKIK w sprawie zgody na zrealizowanie tej umowy" – powiedział prezes PGE Tomasz Zadroga, cytowany w komunikacie .

Wcześniej w środę rząd zajmował się wnioskiem ministra skarbu dotyczącym warunków tej transakcji i przyjął je do wiadomości. Rada Ministrów znowelizowała też "Politykę energetyczną Polski do 2030 roku", przedłożoną przez ministrów: skarbu i gospodarki, która dopuszcza przejęcie Energi przez PGE, co ma doprowadzić do zbudowania podmiotu o większej zdolności do inwestowania, także w energetykę jądrową i konkurowania na rynku regionalnym (ponadnarodowym), który zastąpi rynek krajowy.

Rząd uznał, że z tego względu przejęcie na zasadach rynkowych spółki Energa przez PGE, z jednoczesnym zachowaniem odrębności oraz docelowym jej upublicznieniem, jest korzystne. Ponadto służyć będzie dokapitalizowaniu Grupy PGE.

W nowej "Polityce energetycznej Polski do 2030 roku" rząd podkreślił, że działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz wypełnienie norm unijnych w zakresie ochrony środowiska wymagają nakładów inwestycyjnych w nowe bloki energetyczne. Szacuje się, że do 2023 roku wartość tych nakładów może wynieść ok. 38 mld euro. Planuje się ponadto, że do 2030 r. powstanie w Polsce pierwsza elektrownia atomowa.

Źródło- CIRE


Wiadomość tą wyświetlono 1928 razy.