Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Na posiedzeniu w dniu 19 września 2023 r. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”przyjęło decyzję w sprawie opinii o projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Niestety strona rządowa wykorzystała brak porozumienia partnerów społecznych w sprawie przyszłorocznego budżetu i w rezultacie podjęła jednostronne decyzje na wszystkich etapach związanych z procesem tworzenia projektu ustawy budżetowej.

Przedstawiony przez Rząd projekt budżetu na 2024 r. ma na celu wzmocnienie trzech
głównych filarów
: obronności (158 mld zł), polityki społecznej (137 mld zł) i ochrony
zdrowia
(190 mld zł).
Na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium stanowczo zaprotestowało przeciwko pozorowanym
negocjacjom, które kończą się jednostronnymi decyzjami rządu. 

W opinii Prezydium KK projekt ustawy budżetowej na 2024 r. zakłada zbyt niski wzrost płac
w sferze budżetowej, a kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. są nieprawidłowo
oszacowane.

 

Wzrost płac w sferze budżetowej
 

„NSZZ „Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie opinii do założeń projektu
budżetu Państwa, w którym żąda co najmniej 20% wzrostu płac w sferze budżetowej w 2024
r.” – czytamy w opinii.
„Struktury NSZZ „Solidarność” w sferze finansów publicznych wyrażają głębokie
niezadowolenie z propozycji rządu dotyczącej zawartego w projekcie ustawy budżetowej
średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z
wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska o 6,6%. Są to środki zdecydowanie
niewystarczające do zrekompensowania pracownikom i funkcjonariuszom skutków wysokiej
inflacji w ostatnich latach i w roku przyszłym. Ponadto pracownicy i funkcjonariusze sfery
budżetowej usłyszeli od Premiera o ponad 12 procentowym wzroście ich wynagrodzeń w
2024 r. Niestety przedstawiony projekt ustawy takiej podwyżki nie gwarantuje wszystkim
pracownikom państwowej sfery budżetowej ponieważ dodatkowy wzrost o 5,7% dotyczy
funduszu wynagrodzeń” – ujęto w opinii.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę
 

„Zaproponowane w projekcie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia
1 sierpnia 2023 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. są w ocenie Prezydium KK
nieprawidłowo oszacowane ze względu na nieadekwatne wskaźniki przyjęte do ich
wyliczenia, co Prezydium KK wyraziło w swojej opinii do założeń projektu budżetu państwa
na rok 2024 (Nr 98/2023)” – czytamy.
„Prezydium KK uważa, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w drugim półroczu
2024 roku nie powinna być niższa niż 4350 zł i odpowiednio minimalna stawka godzinowa
nie niższa niż 28,40 zł.” – czytamy w opinii.

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 

„Pozytywnie należy ocenić odmrożenie wysokości odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych (ZFŚS). Urealnienie kwot odpisu będzie dodatkowym wsparciem dla pracowników
i ich rodzin”- zaznaczono w opinii.

 

Pomoc społeczna
 

,,Aktualne progi dochodowe obowiązywać będą jeszcze w 2024 roku, a to może doprowadzić
do zwiększenia poziomu ubóstwa w Polsce, co będzie niweczyć dotychczasowe osiągnięcia w
tym zakresie” – czytamy w opinii.
,,NSZZ „Solidarność” wskazuje na konieczność aktualizacji wydatków na pomoc społeczną w
2024 roku, z uwagi na duże ryzyko zwiększenia skali ubóstwa w 2024 roku, zwłaszcza wśród

biednych pracujących, którzy ze względu na niski próg dostępności do świadczeń z pomocy
społecznej są z niej całkowicie wykluczeni” – czytamy w opinii.

 

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami
 

,,Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z
projektem budżetu na 2024 r., będą wynosić 9,60 mld zł, a zatem są wyższe od tegorocznego
o prawie 15%, co jest dobrą informacją dla osób z niepełnosprawnościami. Przewidziana w
budżecie PFRON na 2024 rok dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do pracy
pracowników niepełnosprawnych jest wyższa o ponad 400 mln zł niż w roku 2023. Jest to
realizacja postulatów NSZZ „Solidarność” i pozostałych partnerów społecznych, którzy od
kilku lat domagali się ustawowego zapewnienia dofinansowania do pracy dla pracowników
niepełnosprawnych z budżetu państwa na poziomie 30% wydatków PFRON na ten cel” –
czytamy w opinii.

 

Emerytury i renty z FUS
 

,,Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 przewiduje waloryzację świadczeń emerytalnorentowych na minimalnym ustawowym poziomie. NSZZ „Solidarność” przypomina swoje stanowisko, w którym oczekuje, aby w 2024 roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur
kształtował się na poziomie średniorocznej inflacji w 2023 r powiększony o co najmniej 50%
realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2023″ – podkreślono w opinii.

 

Podatki
 

,,NSZZ „Solidarność” postuluje, aby rząd odstąpił od powrotu do niższych limitów zwolnień
przedmiotowych w zakresie zapomóg wypłacanych z funduszu zakładowej lub
międzyzakładowej organizacji związkowej (art. 21 ust 1 pkt 9a), zapomóg losowych, zapomóg
z innych źródeł (art. 21 ust 1 pkt 26b), rzeczowych i pieniężnych świadczeń sfinansowanych z
ZFŚS lub funduszy związków zawodowych (art. 21 ust 1 pkt 67), dopłaty do wypoczynku z
innych źródeł (art. 21 ust 1 pkt 78b)”.
,,Negatywnie należy ocenić brak w projekcie kontynuacji rozwiązań antyinflacyjnych, które w
2023 roku zostały podjęte w związku ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz
wzrostem cen paliw, prądu oraz gazu będących skutkiem ograniczenia zasobów naturalnych
do dyspozycji w związku z sankcjami nałożonymi na Rosję”.
,,Nadal brak jest propozycji powrotu do stawek VAT w wysokości 22% oraz 7%” –
wyszczególniono w opinii.

 

Oświata
 

,,Zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli do wysokości 4471,28 zł nie jest wystarczającym
krokiem zapobiegającym odpływowi wysoko wykwalifikowanych pracowników do innych
branż. Ponadto mając na uwadze wzrost płacy minimalnej w 2024 roku, brak odpowiedniego
zwiększenia kwoty bazowej spowoduje dalsze spłaszczenie wynagrodzeń pracowników
oświaty” – czytamy w opinii.

 

O braku wspólnego stanowiska partnerów społecznych w sprawie projektu budżetu na 2024
r. pisano m.in. tutaj:

 

https://www.tysol.pl/a107014-w-rds-brak-wspolnego-stanowiska-w-sprawie-placyminimalnej
 

https://www.tysol.pl/a109874-rada-dialogu-spolecznego-trzy-filary-projektu-budzetupanstwa-na-2024-rok


Wiadomość tą wyświetlono 708 razy.