Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 17 Lipiec 2024r.
Drukuj

Rada Nadzorcza ENEA Operator sp. z o.o. wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Zarządzie Spółki ENEA Operator sp. z o.o.

Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Zarządzie Spółki ENEA Operator sp. z o.o., wszczęte ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki w dniu 16.06.2023 r.” należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie ENEA Operator sp. z o.o. na adres: ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, do dnia 26.06.2023 r. do godziny 9:00.

Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do ENEA Operator sp. z o.o. na ww. adres – decyduje data i godzina doręczenia przesyłki. 2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 26.06.2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie Spółki przez komisję powołaną uchwałą Rady Nadzorczej spośród Członków Rady Nadzorczej ENEA Operator sp. z o.o. 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniu 30.06.2023 r. w siedzibie ENEA Operator sp. z o.o. z możliwością przeprowadzenia rozmów za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencja). Dokładny termin i miejsce rozmowy określone będą w zaproszeniu wysłanym kandydatowi na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Dodatkowo, kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie, najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin rozmowy.

Więcej szczegółów

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1210 razy.