Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Środa, 04 Październik 2023r.
Drukuj

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dyskutowano nad zmianami w kodeksie pracy w związku z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego oraz nad przewidywalnymi i przejrzystymi warunkami pracy.

W dniu 6 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2932). Jest to projekt, który ma na celu dostosowanie prawa polskiego do dyrektyw unijnych tj.: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79).

Projekt rozszerza obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracowników, wprowadza dodatkowe przerwy od pracy, wprowadza zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich mających na celu godzenie życia zawodowego i rodzinnego pracowników. Ponadto, w projekcie przewiduje się zrównanie umów o pracę na czas określony z umowami o pracę na czas nieokreślany. Wypowiadając umowę o pracę na czas określony pracodawca będzie obowiązany do podania uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia, przeprowadzenia konsultacji związkowej, a pracownik, wobec którego pracodawca naruszył przepisy o wypowiadaniu umów o pracę będzie mógł żądać przywrócenia do pracy.

Projekt wprowadza zupełnie nowe, nieznane dotychczas polskiemu prawu pracy instytucje w postaci zwolnienia z powodu siły wyższej czy też urlopu opiekuńczego. W przypadku zwolnienia z tytułu siły wyższej pracownikowi będzie przysługiwać w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Natomiast urlop opiekuńczy będzie przysługiwał pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

"Za członka rodziny uważać się będzie syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. O ile w przypadku zwolnienia z powodu siły wyższej pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia, o tyle urlop opiekuńczy będzie urlopem bezpłatnym. Na potrzebę zapewnienia pełnej odpłatności zwolnienia z tytułu siły wyższej, jak i urlopu opiekuńczego NSZZ Solidarność wskazywała w decyzji Prezydium Komisji Krajowej. Najprawdopodobniej pracownicy nie będą korzystali z tych zwolnień w pierwszej kolejności, wykorzystując najpierw innego rodzaju płatne zwolnienia np. urlop na żądanie. Dlatego można zarzucić projektowi nowelizacji kodeksu pracy, iż nie będzie stanowił on skutecznej implementacji unijnej dyrektywy" - mówi dr Anna Reda-Ciszewska, ekspert Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Źródło-KK NSZZ Solidarność.

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1114 razy.