Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

W Grodzisku Wielkopolskim  po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa spotkali się Delegaci Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (OM). Na ogólną liczbę 64 w zjeździe uczestniczyło 52 Delegatów, którzy reprezentowali 3326 Członków OM

Zgodnie z  wartościami, które nam przyświecają w działalności związkowej- BÓG HONOR OJCZYZNA obrady rozpoczęła Msza Święta w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim.

Po Mszy Świętej Delegaci  udali się do Hotelu Behapowiec gdzie odbył się Zjazd Delegatów OM oraz posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście : Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki- Jarosław Grzesik, Przewodnicy Zarządów Regionów: -Zachodniopomorskiego -Mieczysław Jurek, Wielkopolskiego -Jarosław Lange, Gorzowskiego -Waldemar  Rusakiewicz, Zielonogórskiego- Bogusław Motowidełko, Przew. KM Enea Wytwarzanie-Jacek Bolek i członek KM -Cezary Mąkosa, Przew. KM MEC Białystok -Sławomir Grygoruk, - Przew. KM EC Białystok-Krzysztof Iwaszko, Członek Rady Nadzorczej Enea S.A. -Mariusz Pliszka.

Na obrady przybyli również przedstawiciele Zarządów ze Spółek GK Enea: Enea S.A.-Paweł Szczeszek, Rafał Mucha, Tomasz Szczegielniak, Enea Operator: -Marek Rusakiewicz, Michał Cebula, Enea Centrum -Dariusz Szymczak, Enea Serwis -Czesław Koltermann, Enea Pomiary-Aleksander Wilski, Mirosław Jamroży, Enea Logistyka -Sławomir Hinc, Enea Wytwarzanie-Mariusz Łukasiewicz.

Obrady rozpoczęło Odśpiewanie Hymnu Solidarności. Następnie krótką modlitwą uczczono pamięć zmarłych Członków Związku oraz wszystkich, którzy zmarli w czasie pandemii.

Po załatwieniu spraw proceduralnych przyjęto program Zjazdu i przystąpiono do jego realizacji:

1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego Zjazdu Delegatów -z 8 listopada 2019 r. z Pieczysk

2.Wybory uzupełniające skład Komisji Międzyzakładowej (KM) i Komisji Rewizyjnej (KR). W tajnych wyborach wybrani zostali: Piotr Kotarski do KM i Jacek Bielecki do KR.

3.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (KR). Przew. KR Mariusz Kępiszak zapoznał Delegatów z wynikami kontroli jakie zostały przeprowadzone w KM.

4.Sprawozdanie Prezydium KM z działalności w latach 2020-21. Podsumowanie negocjacji płacowych z 2021. w  Spółkach GK Enea. Wspólna Działalność Socjalna w 2021korespondencja przychodząca i wychodząca,-transformacja energetyki to główne tematy omawiane przez poszczególnych członków Prezydium. Delegaci przez aklamację przyjęli sprawozdania KR i Prezydium KM.

5. Działalność Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE) Przewodniczący KSE Marek Boiński i Sekretarz KSE Robert Jusis przedstawili działania jakie są podejmowane przez Sekcję, w celu zabezpieczenia interesów pracowniczych w procesie  transformacji energetyki. Podziękowano za liczny udział w Manifestacji  zorganizowanej przez KSE w Warszawie 9 czerwca 2021 r. Omówiono zarys umowy społecznej dla energetyki, która aktualnie jest negocjowana.

6. Zmiany w Zarządach GK Enea. Przedstawiono zmiany w Zarządach jakie miały miejsce w 2020 i 2021 r.

Delegaci korzystając z obecności tak wielu Prezesów zadawali pytania, które dotyczyły między innymi : -Wynagradzania Dyrektorów niezgodnego z zapisami ZUZP. Transformacji energetycznej. Umowy społecznej. Odtwarzaniu zatrudnienia w  Spółkach GK tylko za zgodą Enea S.A. Negocjacji płacowych. Przenoszeniu Pracowników do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Programie Dobrowolnych Odejść. Ograniczeniu inwestycji w Operatorze. Regulaminie ZPC . Nowej siedziby Enea S.A. Miasteczku Enea. Łączeniu Grup Energetycznych. Przyszłości Spółek :- Enea Logistyka, -Enea Centrum,  i Enea Serwis.Umowy z PZU. Inflacji i kontynuacji negocjacji płacowych. Umów śmieciowych w Spółkach Grupy. Mobilnych BOK-ów, Problemach w BOK-ach,  Możliwościach otwarcia wcześniej zamkniętych BOK-ów. Porozumieniu o stosowaniu ZUZP w EC. Stresie w pracy skutkującym zwolnieniami od psychiatry. 1 % Funduszu Nagród. Zmianie pokoleniowej. Samochodach brygadowych. Standaryzacji i etatyzacji w Operatorze. Pracy w nadgodzinach. Łączności bezprzewodowej. Inteligentnych licznikach. Zadłużeniu grupy. Naprawach starego taboru.

Jak widać z tematyki w/w  rozmowy były bardzo długie, czasami pytania pozostawały bez odpowiedzi...

Korzystając z obecności członków Komisji Międzyzakładowej  (KM) odbyło się również posiedzenie tego ciała. Tematyka poruszana podczas zebrania:

1.Odczytano protokół z ostatniego zebrania KM-18 marca 2021 r.

2.Sprawy finansowe, plan kont. Przyjęto uchwałę dotyczącą tej tematyki.

3.Uchwały przyjęte drogą elektroniczną. Zgodnie z prawem związkowym członkowie KM złożyli podpisy pod wcześniej przyjętymi uchwałami.

4. Zmiany w składzie Prezydium KM.   W tajnych wyborach dokonano wyboru: Sekretarza-Robert Jusis i Skarbnika-Maciej Wiśniewski.

5.W sprawach różnych poruszono temat wyborów Społecznych Inspektorów Pracy oraz płacenia za pracę w godzinach nadliczbowych.  

Wcześniejsze Zjazdy Delegatów

Wcześniejsze zebrania KM

 


Wiadomość tą wyświetlono 2096 razy.