Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Niedziela, 10 Grudzień 2023r.
Drukuj

Grupa Enea szacuje, że miała w pierwszej połowie 2020 roku 1,822 mld zł EBITDA i 99 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej. Przychody ze sprzedaży netto oraz inne dochody wyniosły w tym okresie 8,949 mld zł. Wcześniej straty zgłosiły inne spółki z obszaru wydobywczo-energetycznego we władaniu głównie państwa - Tauron 316 mln zł, Energa 767 mln zł, a PGE aż 5,06 mld zł (za ten sam okres rozliczeniowy).

Według wyliczeń PAP Biznes, w samym drugim kwartale 2020 r. Enea miała 909 mln zł EBITDA, 543,6 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej oraz 4.362 mln zł przychodów, w porównaniu do 867 mln zł EBITDA, 259,6 mln zł zysku netto oraz 3.579,6 mln zł przychodów rok wcześniej.

Dla porównania, w pierwszym półroczu 2019 r. Enea miała 1,666 mld zł EBITDA, 505,8 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 7,589 mld zł przychodów ze sprzedaży.

Grupa podała, że wstępne wyniki uwzględniają wpływ odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie oraz odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych spółki zależnej Enea Wytwarzanie, a także wpływ odpisów związanych z udzieloną pożyczką, jak również ze zobowiązaniem Enei wobec Energi do zwrotu połowy pożyczek z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do spółki Elektrownia Ostrołęka i utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec tej spółki.

"Powyższe zdarzenia miały wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 674 mln zł. Powyższe zdarzenia miały wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Kapitałowej Enea poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 879 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 779 mln zł"
- napisano.

Grupa podała, że EBITDA w Wydobyciu wyniosła w pierwszej połowie 2020 roku 214 mln zł (434 mln zł rok wcześniej), w Wytwarzaniu 872 mln zł (730 mln zł rok wcześniej), w Dystrybucji 681 mln zł (515 mln zł rok wcześniej), a w Obrocie 40 mln zł (35 mln zł rok wcześniej).

Według komunikatu, niższy wynik segmentu w obszarze Wydobycie wynika głównie ze spadku przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza sprzedaż ilościowa przy wyższej cenie) w związku z niekorzystną sytuacją nadpodaży surowca na rynku.

W obszarze Wytwarzanie - jak podano - pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena energii) oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów węgla z transportem i praw do emisji CO2.

Wzrost wyniku w obszarze Dystrybucja ma być efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej (na którą wpływ miała m.in. wyższa stawka opłaty sieciowej stałej w zatwierdzonej taryfie na 2020 rok) oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej (głównie na skutek: zmiany rezerw dotyczących majątku sieciowego).

W obszarze Obrót pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie wzrosły koszty zakupu energii (spowodowane głównie wzrostem cen uprawnień do emisji CO2) oraz koszty obowiązków ekologicznych.

Grupa podała także szacunkowe dane operacyjne.

Produkcja węgla netto przez Eneę w pierwszym półroczu wyniosła 3,7 mln ton, a całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 10,4 TWh.

Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 9,5 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 10,5 TWh.

Na poziomie jednostkowym Enea odnotowała 3.051 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, stratę EBITDA na poziomie 64 mln zł i 374 mln zł straty netto okresu sprawozdawczego.

Ostateczne wyniki Enei zostaną przedstawione 3 września 2020 roku.

3.09.2020 Grupa Enea podała wyniki za I półrocze br.
Grupa Enea miała w I półroczu br. 99,2 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 99 mln zł szacowanej wcześniej straty - poinformowała spółka w raporcie.
EBITDA wyniosła 1.821,7 mln zł wobec wcześniej szacowanych 1.822 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto oraz inne dochody wyniosły w tym okresie 8.949 mln zł, czyli były zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Grupa podała, że EBITDA w Wydobyciu wyniosła w pierwszej połowie br. 214,3 mln zł, w Wytwarzaniu 872,1 mln zł, w Dystrybucji 680,6 mln zł, a w Obrocie 40,3 mln zł.

Na poziomie jednostkowym Enea odnotowała 3.051 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, stratę EBITDA na poziomie 64 mln zł i 373,7 mln zł straty netto okresu sprawozdawczego.


Źródło-Interia biznes

Wyniki GK Enea za I kwartał 2020


Wiadomość tą wyświetlono 2043 razy.