Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 30 Listopad 2023r.
Drukuj

Strona pracodawcy w Enea Centrum konstruujac zapisy porozumień zmieniających wpisała do nich tylko definicję miejsca wykonywania pracy, pomijajac definicje miejsca pracy. Psychoza jaką tworzono przy "akcji" podpisywania porozumień zmienijących, spowodowała, że jak narazie tylko 3 Panie z pionu finansowego mają wpisane  dwie definicje ( miejsca pracy i miejsca wykonywania pracy) w w/w porozumienia. Po raz kolejny przypominamy ,że gwarancją wynikającą z Porozumienia Zielonogórskiego objęte jest tylko MIEJSCE PRACY.

Od strony pracodawcy oczekujemy wpisania Miejsca Pracy do porozumień zmieniających wszystkim Paniom w Enea Centrum, oraz potwierdzenia, że pokrętne zapisy wręczanych porozumień zmieniających nie miały na celu pozbawienia Pracowników nabytych uprawnień ( w tej sprawie 2.12.2014 r. skierowaliśmy pismo do zarządu Enea Cemtrum-treść w załączniku). Brak odzewu na  nasze wystąpienia spowoduje doniesienie do Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczace złamania zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Stronie pracodawcy przypominamy zapisy z ZUZP dotyczące umów o pracę, oraz definicje miejsca pracy oraz miejsca wykonywania pracy:

4. ZASADY ZASZEREGOWANIA, PRZESZEREGOWANIA, AWANSOWANIA, PRZYJMOWANIA I ZWALNIANIA PRACOWNIKÓW

Art. 17

10.

Pracodawca angażując pracownika do pracy sporządza na piśmie umowę o pracę, która określa: strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Umowę należy zawrzeć z pracownikiem w formie pisemnej przed dniem rozpoczęcia pracy, a gdy tego nie uczyniono Pracodawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdzić na piśmie warunki zawartej umowy o pracę. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy.

11.

Pracodawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę określić na piśmie i włączyć do akt osobowych zakres czynności pracownika na danym stanowisku pracy.

12.

Przy podpisywaniu umowy o pracę, pracownik powinien zapoznać się z przepisami niniejszego Układu oraz Regulaminu Pracy, co potwierdza swoim podpisem.

13.

Zmiana umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

 

ROZDZIAŁ  I PRZEPISY WSTĘPNE

Art. 1

Ilekroć w Układzie jest mowa o:

15.

„miejscu pracy” – rozumie się przez to miejscowość, w której pracownik jest obowiązany stawić się do pracy i gdzie ją kończy;

16.

„miejscu wykonywania pracy” -rozumie się przez to miejsce wykonywania poszczególnych czynności, które składają się na umówioną pracę. Przez to pojęcie rozumie się miejsca, w których pracownik przebywa także poza siedzibą zakładu pracy, wykonując pracę wymagającą ze względu na jej rodzaj przemieszczania się w przestrzeni i przebywania w różnych miejscach oddalonych od miejsca pracy;


Psychoza w Enea Centrum

Pismo KM ws porozumień zmieniających w Enea Centrum

Odp.EC na pismo KM

11.12.2014 Kolejne pismo KM

19.12.2014 Odp. na pismo z 11.12.2014 EC

15.12.2014 Powiadomienie PIP w Poznaniu


Wiadomość tą wyświetlono 4022 razy.