Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 04 Marzec 2024r.
Drukuj

Prezydent podpisał ustawę o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024, której celem jest udzielenie wsparcia finansowego tym grupom przedsiębiorców, dla których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego.

"Ustawa wprowadza możliwość przyjęcia przez Radę Ministrów programów pomocowych, mających na celu udzielenie wsparcia finansowego określonym grupom przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wynikający ze znaczącego wzrostu, w porównaniu z ubiegłym rokiem, ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, a także dynamicznej sytuacji na rynku energii" – czytamy w komunikacie kancelarii Prezydenta

Ustawa określa ramy dla programów rządowych przyjmowanych w drodze uchwały Rady Ministrów, które mogą być realizowane w latach 2022-2024.

Programy te adresowane będą do wybranych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów wynikających ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Rada Ministrów przyjmując, w drodze uchwały, program rządowy udzielania pomocy przedsiębiorcom, określać będzie w szczególności:

– katalog przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu;

– formy, kryteria, warunki i okres przyznania pomocy;

– sposób obliczania wysokości pomocy;

– maksymalną kwotę pomocy;

– zakres wniosku o udzielenie pomocy;

– termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy;

–  zasady i terminy rozliczania przez przedsiębiorcę pomocy.

Za realizację programu rządowego odpowiadać będzie minister właściwy do spraw gospodarki.

W uchwale ustanawiającej program rządowy Rada Ministrów ma określić wysokość oraz źródła finansowania, a także wysokość środków na jego realizację, a także operatora programu. Szczegółowy zakres obowiązków wyznaczonego operatora programu, co do zasady określić ma umowa zawarta przez tego operatora z ministrem właściwym do spraw gospodarki. Pomoc publiczna w ramach programu rządowego przyznawana będzie na wniosek przedsiębiorcy.

Do czasu wydania przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w programie rządowym z rynkiem wewnętrznym pomoc nie będzie wypłacana.

Ustawa wprowadza także rozwiązania umożliwiające wprowadzanie na rynek oraz wykorzystywanie w celach grzewczych węgla brunatnego okresie od 15 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło-CIRE.PL

Blokowanie podwyżek cen energii

 


Wiadomość tą wyświetlono 677 razy.