Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 16 Kwiecień 2024r.
Drukuj

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. Stronę pracodawcy reprezentowali:-Prezes Mirosław Kowalik, Członkowie Zarządu-Wiesław Piosik, Mikołaj Franzkowiak, Dyrektor HR- Ewa Skrzyńska, Doradca Zarządu-Bogdan Klepas.

Tematyka poruszana podczas spotkania:

1. Wyniki finansowe grupy Enea za trzy kwartały 2015 r. Omówiono nieciekawe perspektywy wynikające z niskiej ceny energii oraz związane z tym  testy na utratę wartości. W tym roku czekają nas największe wydatki związane z budową nowego bloku energetycznego w Kozienicach. Wyniki za cztery kwartały są już znane ale nie mogliśmy ich poznać-jesteśmy spółką giełdową, akcjonariusze mają pierwszeństwo.

2.Porozumienie ze Zdroiska-świadczenie pieniężne dla Pracowników, którzy nie nabyli praw do akcji pracowniczych. Przedstawiono odpowiedź kancelarii Piotrowski i Wspólnicy na wezwanie przedsądowe 111 Pracowników z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. M. Piotrowski w odpowiedzi przedstawił nieskuteczność prawną w/w Porozumienia, ryzyko zarzutu dyskryminacji Pracowników, potencjalną odpowiedzialność  odszkodowawcza i karną zarządu w przypadku wypłacenia kwoty wynikającej z porozumienia- 14,5 mln zł , przedawnienie roszczeń, a na końcu opinii pojawiło się ostrzeżenie dotyczące kosztów zastępstwa sądowego w przypadku przegranej sprawy w sądzie-Poprzednio (wcześniejsze sprawy sądowe)  Enea S.A. okazywała zrozumienie dla braku rozeznania prawnego u pracowników i na masową skalę zrezygnowała z egzekwowania od przegrywających kosztów procesu. Tym razem jednak taka możliwość nie musi wchodzić w rachubę”  Strona społeczna podkreśliła, że opinie pana Piotrowskiego są niewiarygodne. Na temat zgodności z prawem w/w porozumienia wypowiedziała się  miedzy innymi Kancelaria Prof. Wratnego- niekwestionowanego autorytetu w zakresie prawa pracy w Polsce. Ponadto pan Piotrowski w ciągu ostatnich lat wsławił się kwestionowaniem wszystkich wcześniej  zawartych porozumień, w ty również tych których był współautorem. Sugerujemy zmianę doradcy. Opinie prawne zlecane przez poprzednie zarządy kosztowały już więcej niż realizacja porozumienia. Przestawiono historię i intencję jaka przyświecała sygnatariuszom porozumienia. Na realizację porozumienia stworzono rezerwę finansową (została rozwiązana przez ostatni zarząd), o zobowiązaniach wobec pracowników informował Prospekt Emisyjny skierowany do potencjalnych nabywców akcji przed debiutem giełdowym Enea. Podobne świadczenie pieniężne wypłacono w Kozienicach – nikt nie poniósł odpowiedzialności karnej- tam było to zgodne z prawem… Po zapoznaniu się z tymi faktami Zarząd postanowił powołać zespół, którego celem będzie polubowne załatwienie tematu. Dyr. E. Skrzyńska przygotuje listę pracowników uprawnionych do świadczenia oraz zlokalizuje ich obecne miejsce pracy. Poszczególne organizacje związkowe wydelegują po jednym przedstawicielu do prac w zespole.

3.Polityka płacowa w grupie Enea na 2016 r. Strona Społeczna  ponownie zaproponowała zorganizowanie spotkania Wspólnej Reprezentacji Pracodawców Grupy Kapitałowej (przedstawicieli wszystkich Spółek grupy Enea) ze Wspólną Reprezentacją Związkową i  negocjacje płacowe takiej formule. Taki sposób procedowanie  zdaniem strony związkowej pozwoli wcześniej zawrzeć porozumienia płacowe we wszystkich spółkach grupy Enea, oraz oszczędzi czas i pieniądze. W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że Enea S.A. nie morze narzucać innym spółkom grupy Enea sposobu procedowania w zakresie ustalenia polityki płacowej w tych spółkach, każda spółka ma już opracowane plany rzeczowo-finansowe i związane z tym różne pola manewru. Ponadto rozmowy płacowe we wszystkich spółkach już się rozpoczęły. Taka formuła rozmów płacowych ewentualnie może być zastosowana w przypadku rozmów o płacach w 2017 , należałoby je rozpocząć przed zatwierdzeniem planów rzeczowo-finansowych.

4. Negocjacje płacowe w Enea S.A. Strona pracodawcy zaproponowała podwyżkę płac zasadniczych lub wypłatę jednorazowej premii ( zaproponowane kwoty nie zasługują, żeby o nich pisać) Strona związkowa zaproponowała trzycyfrową podwyżkę płacy zasadniczej (zawierającą cześć obligatoryjną i uznaniową) i gotowość rozmów na temat premii jednorazowej. Zarząd przeanalizuje propozycje strony związkowej i ustosunkuje się do niej na następnym spotkaniu,

5.Świadczenia medyczne dla Pracowników Grupy Enea. E. Skrzyńska poinformowała, że rozpoczęto prace nad przygotowania nowej oferty świadczeń medycznych dla Pracowników grupy Enea. Poproszono o oddelegowanie do powołanego w tym celu zespołu przedstawicieli strony społecznej.

6. Sanatorium Energetyk w Inowrocławiu. Z informacji medialnych dowiedzieliśmy się ,że planowana jest kolejna próba sprzedaży sanatorium. Konieczne jest zabezpieczenie interesów pracowniczych w tym procesie. Strona związkowa wręczyła pismo w sprawie realizacji uprawnień pracowniczych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w tej Spółce.

7. Praca w godzinach nadliczbowych w ramach delegacji.  W ostatnim czasie pojawił się problem godzin nadliczbowych w trakcie wykonywania pracy poza miejscem pracy. Pracodawcy delegują pracowników do wykonywania swoich obowiązków poza Gorzowem . Przykład: o godz.8.00 w Poznaniu w Siedzibie Enea Operator spotkali się przedstawiciele z różnych Oddziałów Dystrybucji celem dokonania analizy porównawczej tych służb. Ich praca w Poznaniu zakończyła się o 18.00, wrócili do Gorzowa o 20.00. Czas pracy wynosił: wyjazd 6.00, powrót 20.00 –razem 14 godzin czyli 6 nadgodziny. Dział Kadr opierając  tylko na Kodeksie Pracy twierdzi, że w delegacji nie ma nadgodzin, i liczy czas pracy 7.00-15.00. Zdaniem strony związkowej taka interpretacja omija zapisy ZUZP i jest wykorzystywana do niepłacenia nadgodzin.

Zawierając wcześniejsze porozumienia chcieliśmy zapobiec takim przypadkom. Dlatego między innymi w ZUZP znalazły się zapisy mówiące o miejscu pracy i miejscu wykonywania pracy.

 ZUZP Art. 1 Ilekroć w Układzie jest mowa o:-15 „miejscu pracy” – rozumie się przez to miejscowość, w której pracownik jest obowiązany stawić się do pracy i gdzie ją kończy;-16 „miejscu wykonywania pracy” – rozumie się przez to miejsce wykonywania poszczególnych czynności, które składają się na umówioną pracę. Przez to pojęcie rozumie się miejsca, w których pracownik przebywa także poza siedzibą zakładu pracy, wykonując pracę wymagającą ze względu na jej rodzaj przemieszczania się w przestrzeni i przebywania w różnych miejscach oddalonych od miejsca pracy. Temat zostanie rozpoznany przez Zarząd Enea.

8.Rozliczanie kosztów związkowych. Zdaniem strony związkowej, nieeleganckie jest zapraszanie strony społecznej  przez Zarządy Spółek grupy Enea, na różne spotkania, a następnie liczenie kosztów delegacji z tym związanych jako kosztów związkowych. Temat zostanie rozpatrzony przez Zarząd Enea S.A.

9.Ustalenie terminu następnego spotkania.-15.03.2016 r.

 

Porozumienie ze Zdroiska

Sanatorium Energetyk

Wcześniejsze spotkania w Enea S.A.

 


Wiadomość tą wyświetlono 4251 razy.