Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 23 Lipiec 2024r.
Aktualności
Ilość wiadomości w kategorii: 85

  W Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa. Komisja przyjęła protokół z ostatniego zebrania oraz zapoznała się ze sprawozdaniem Prezydium z działalności od ostatniego spotkania. Tematyka jaka zajmowali się członkowie Komisji : -wspólna reprezentacja związkowa z Elektrownią Kozienice-projekt porozumienia -analiza porozumień zawartych -29...

W Zdroisku odbyły się rokowania w ramach prowadzonych sporów zbiorowych w Enea S.A.. 29.05.2008 o godz.2.00 udało się podpisać   porozumienia kończące prowadzone   spory . Trójstronne porozumienie dotyczące zabezpieczeni interesów pracowniczych w procesie prywatyzacji zostało podpisane przez stronę Związkowa i Zarząd ...

W Warszawie doszło do długo oczekiwanego spotkania naszych przedstawicieli   z Ministrem Burym. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele wszystkich związków występujących w Elektrowni Kozienice oraz przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność- K. Grajcarek, przew. Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność -B. S...

  W Sielpi obradowała Sekcja Krajowa Energetyki NSZZ Solidarność W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele innych Sekcji Krajowych działających w sektorze dystrybucji branży energetycznej. W związku z napiętą sytuacją w całym kraju związaną z prywatyzacją i restrukturyzacją bez uwzględniania interesów pracowniczych w tych procesach pow...

  Delegaci z 5 Komisji Podzakładowych jak co roku spotkali się by rozliczyć z działalności   Komisję Międzyzakładową za miniony rok oraz wskazać główne kierunki jakimi powinna się zajmować Komisja w bieżącym roku .Spośród 98 delegatów na zjazd przybyło 84. Przez rok liczba członków naszej organizacji wzrosła z 2930 do 3127 czł...

  Rokowania w prowadzonych sporach zbiorowych dotyczących rekompensat związanych z prywatyzacją.(żądania z 5.05.2008) Ustalono ,że strona pracodawcy przygotuje listy pracowników ,którzy zatrudnili się po dniu komercjalizacji i pracowali w dniu 1.05.2008. Strona związkowa domaga się zorganizowania spotkania z MSP oraz przedstawicielami Departamentu Ud...

  W Zdroisku Odbył się WZD naszej komisji. W zjeździe oprócz Delegatów uczestniczyli zaproszeni goście: -Duszpasterz Gorzowskich Energetyków - ks. Tadeusz Lityński -Członek Zarządu Enea S.A.- Czesław Kolterman -Członek Zarządu Enea Operator-Jakub Kamyk -Czł. Rady Nadzorczej Enea S.A.-Tadeusz Dacowski i Mieczysław  ...

  Żądamy w terminie do 9.05.2008 przedstawienia listy osób zatrudnionych w grupie kapitałowej Enea , które w wyniku procesów restrukturyzacyjnych: - utraciły prawo do akcji pracowniczych , - nie nabyły   prawa do akcji -którym zatrzymał się staż pracy uprawniający do akcji Żądamy podpisania w terminie do 9.05.2008 ...

  Potwierdzenie naszych obaw . Obietnice kolejnych etapów prywatyzacji skonsolidowanych grup energetycznych w tym Enea S.A. skutkujące zrealizowaniem uprawnień do akcji pracowniczych w latach 2008-2011. Do zabezpieczenia interesów pracowników zatrudnionych po dniu komercjalizacji w procesie prywatyzacji   przedstawiciel MSP nie ustosunkował się ,obiecał z...

  25-26.04.2008r. w Berlinie w ramach Polsko-niemieckiego cyklu seminariów dla młodych związkowców „Ścieżki przyszłości” odbyły się czwarte już warsztaty których tematem była: zakładowa reprezentacja interesów pracowników. Podczas konferencji poruszane były kwestie: podobieństw i różnic między obydwo...

  Zgodnie z tradycją nadejście wiosny pracownicy Naszego Oddziału oraz ich rodziny witają na sportowo. Na tegoroczną edycję Turnieju o Puchar Komisji Podzakładowej    NSZZ Solidarność Enea Oddział Gorzów Wlkp w Sulęcinie zjawiło się siedem drużyn w tym jedna z Niemiec. W tym roku po raz pierwszy zastosowaliśmy zasadę ,że w każdej drużynie musiał...

17.04.2008 -Strajk ostrzegawczy w Grupie Energa
Dodano: 17 Kwiecień 2008r. 17:59

  Dwugodzinny strajk ostrzegawczy przeprowadzili w czwartek rano pracownicy firm Grupy Kapitałowej ENERGA. Strajk zorganizowały wszystkie związki zawodowe grupy. Pracownicy odstąpili od wykonywania czynności służbowych. Protestują przeciwko nieprzestrzeganiu - ich zdaniem - przez pracodawcę praw pracowników i łamaniu wcześniej podpisanych umów społeczny...

  8.04.2008 w Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność. Głównymi tematami obrad Komisji były następujące tematy: - Prywatyzacja ENEA S.A. -członkowie komisji podjęli uchwałę o przekształceniu się w Komitet protestacyjny w związku dotychczasową polityką MSP w zakresie prywatyzacji nasze Firmy .Podjęliśmy też dwa stanowiska .Jedno d...

  Strony  ( Zarząd Enea Operatora oraz Organizacje Związkowe) uzgodniły przyrost miesięcznego wynagrodzenia w ENEA Operator sp z o.o. w roku 2008 w wysokości 6 % w stosunku do wykonania przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ENEA Operator Sp. z o.o. obliczonego z osobowego wynagrodzeń w II półroczu 2007 roku powiększonego o premię roczną   za rok 200...

  3.04.2008 W Dębnie obradowała Komisja Podzakładowa   Oddziału Gorzów Wlkp. Po przyjęciu programu zebrania członkowie KP przyjęli protokół z ostatniego zebrania oraz wysłuchali sprawozdania z działalności złożonego przez przew .K. Gonerskiego .Następnie przyjęliśmy w szeregi naszej organizacji kolejne 12 osób .Wiele dyskusji wywo...

Strona 4 z 6
« poprzednia     1    2    3    4    5    6    następna »