Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 16 Styczeń 2021r.
Drukuj

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał w Polsce od 13 marca. Pandemia koronawirusa wymusiła coraz dalej idące zaostrzenia. 20 marca wprowadzony. na terenie Polski stan epidemii. Szkoły pozostaną zamknięte do Wielkanocy, a kary za załamanie kwarantanny poszły w górę (z 5 do 30 tys. zł.). Wprowadzono między innymi ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności (powyżej 50 osób wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu). W rozporządzeniu znalazł się też nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Stare rosnąca liczba zarażonych koronawirusem spowodowała 24 marca 2020 r. zaostrzenie rygorów stanu epidemii

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Najważniejsza zmiana: „W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1)wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art.115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z2019r. poz.1950 i2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub wdanym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż: -5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy przypadku pogrzebu –w okresie od dnia 25marca 2020r. do dnia 11kwietnia 2020r.”

5)W przypadku gdy przemieszczanie się następuje: 1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie;
6) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.1a ust.4pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z2018r.poz.295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Rozporządzenie z 24 marca 2020 r.

Koranawirus-informacje , zalecania

Poznaj swoje prawa w dobie pandemii


Wiadomość tą wyświetlono 820 razy.