Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Piątek, 10 Kwiecień 2020r.
Drukuj

Zarząd Enei Operator wspólnie z Dyrektorami oddziałów, departamentów, Kierownikami wszystkich komórek organizacyjnych, podejmuje wszelkie możliwe czynności, aby zapewnić ciągłość działania naszego przedsiębiorstwa przy zapewnieniu wszystkim Pracownikom bezpieczeństwa.  Tylko dzięki naszej samodyscyplinie, odpowiedzialności za zdrowie własne i innych Pracowników, poczuciu wspólnoty i lojalności jesteśmy w stanie sprostać tym dodatkowym wyzwaniom.

Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że decyzją Sztabu Kryzowego zobowiązuje się wszystkich Pracowników Spółki do bieżącej samokontroli temperatury ciała (co najmniej raz dziennie), w szczególności przed przyjazdem do lokalizacji Spółki, w której świadczona jest praca. W przypadku, gdy termometr wskaże podwyższoną temperaturę, Pracownicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przełożonego oraz do zastosowania adekwatnych środków. Powyższe dotyczy wszystkich Pracowników niezależnie od formy świadczenia pracy (np. zdalnej czy rotacyjnej).

Niezależnie od powyższego zobowiązuje się każdą osobę, wchodzącą pierwszy raz danego dnia do pomieszczenia podstawowej/zapasowej dyspozycji (Centralnej Dyspozycji Mocy, Oddziałowej Dyspozycji Stacji, Rejonowej Dyspozycji Mocy), do pomiaru temperatury ciała. Pomiar musi odbyć się w obecności drugiej osoby (np. dyspozytora), a jego wynik należy zapisać w sporządzonym rejestrze wejść wszystkich osób do ww. pomieszczenia. Dyspozytorzy danej jednostki zostają zobowiązani do prowadzenia takiego rejestru, w którym po-winny znaleźć się: data i godzina wejścia, imię i nazwisko, wynik pomiaru temperatury ciała. Obecnie trwa wyposażanie wszystkich dyspozycji w bezdotykowe termometry.

Inne decyzje Operatora zwiazane z pandemią


Wiadomość tą wyświetlono 1270 razy.