Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 24 Wrzesień 2020r.
Drukuj
23.01. 2020 Premia roczna- kiedy wypłata?
Dodano: 23 Styczeń 2020r. 13:41

NSZZ Solidarność Enea  i MZZP GK Enea zwróciły się do Zarządu Enea S.A. o przyspieszenie wypłaty Premii Rocznej za 2019 r. (zgodnie z zapisami Układu Zbiorowego Pracy wypłata powinna nastąpić do końca marca 2020 r.)

Treść wspólnego pisma:

Na podstawie 7 Załącznika 21 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ENEA wnosimy o wypłacenie premii rocznej za rok 2019 do dnia 29 lutego 2020 r. Spółce ENEA S.A. Według naszej oceny nie występują negatywne przesłanki ekonomiczne ani finansowe, uzasadniające wstrzymywanie wypłaty „premii rocznej” do ostatecznych terminów określonych w poszczególnych ZUZP GK ENEA.

Dodatkowo uzasadniamy, że według naszej wiedzy na dzień dzisiejszy w każdej Spółce GK ENEA jak iENEA S.A., na wypłatę „premii rocznej”, zostały zabezpieczone odpowiednie środki w ramach rezerwyfinansowej.

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) o premii rocznej:

Załącznik nr 21 ZUZP

 

REGULAMIN TWORZENIA PODZIAŁU I WYPŁATY PREMII ROCZNEJ W ENEA S.A.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady tworzenia, podziału i wypłaty premii rocznej w ENEA S.A. wynikającej z a r t . 17 pkt. 1 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego oraz art. 29 Układu.

Postanowienia szczegółowe

§ 1

 1. Tworzy się w ENEA S.A. fundusz premii rocznej stanowiący 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego.
 2. O zasadach podziału i wypłat premii rocznej rozstrzyga niniejszy Regulamin.
§ 2

Regulamin nie może naruszać praw pracowniczych określonych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego.

§ 3
 1. Kwota indywidualnej premii rocznej jest iloczynem indywidualnej podstawy naliczenia premii i procentowego wskaźnika będącego ilorazem globalnej kwoty premii rocznej do sumy podstaw uprawnionych pracowników.
 2. Podstawę naliczenia indywidualnej premii rocznej pracownika stanowią składniki wynagrodzenia za czas efektywnie przepracowany i urlop wypoczynkowy w okresie obliczeniowym:
  1. płaca zasadnicza,
  2. dodatek za staż pracy,
  3. dodatek za pracę w nocy,
  4. 50% nadwyżki akordowej,
  5. dodatek za prace w dni wolne od pracy, niedziele i święta,
  6. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (bez dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych).
 3. Do  podstawy  ustalenia  wymiaru  premii  zalicza  się  ponadto  wynagrodzenie  za  czas  nieprzepracowany w związku ze zwolnieniem od pracy, jeżeli przepisy przewidują wypłatę wynagrodzenia za czas tych zwolnień.
 4. Wypłacona premia roczna z poprzedniego okresu wchodzi do podstawy naliczenia wymiaru wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego.
§ 4
 1. Premię roczną potrąca się w wysokości 100%:
  1. pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
  2. pracownikowi, który w danym roku został ukarany prawomocnym wyrokiem sądu za spowodowanie umyślnej szkody na rzecz ENEA S.A. lub zagarnięcie mienia ENEA S.A.;
  3. pracownikowi za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 1. Premię roczną potrąca się pracownikowi, na którym ciąży kara przewidziana art. 108 Kp w dniu kończącym rok, za który wypłacana jest premia w następujących wielkościach:
  1. upomnienie - 15%;
  2. nagana - 30%.

W przypadku jeżeli na pracowniku ciąży więcej niż jedna kara upomnienia - potrąca się 15%, więcej niż jedna kara nagany - potrąca się 30%, a jeżeli łącznie kara upomnienia i nagany-potrąca się 30%

§ 5

Pracownik ma prawo do premii proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ENEA S.A. w roku poprzednim.Premia roczna wypłata 14 luty 2020


Wiadomość tą wyświetlono 4129 razy.