Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 24 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W Poznaniu spotkał się zespół, którego celem jest przegląd oraz aktualizacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  w ENEA S.A. ( ZUZP).Tematy poruszane podczas spotkania:

1.Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych. Strony przeanalizowały przysłany wcześniej dokument. Zgłoszono kilka poprawek które mają być naniesione, i tak przygotowany materiał ma być przedstawiony stronie społecznej  do ponownej oceny, a następnie po uzgodnieniu finalnego tekstu ma być podany ocenie prawnej.  Materiał ma zostać przesłany do 16 stycznia 2020 r.

2.Czas Pracy. Strona pracodawcy przedstawiła zapisy z Regulaminu Pracy które obecnie funkcjonują w Enea S.A.,  jednak nie jak zakładaliśmy przepisany jeden do jednego, ale zaproponowano nam modyfikację tych zapisów. W związku z powyższym po otrzymaniu tego dokumentu (po naniesionych na bieżąco uwagach) od pracodawcy odniesiemy się do niego na kolejnym spotkaniu.

3. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)Pracodawca poinformował Stronę Społeczną o propozycji zmian do umów dot. Pracowniczego Programu Emerytalnego (m.in.: możliwość opłacania przez Pracownika składki dodatkowej po ustaniu stosunku pracy, brak 30 dniowego okresu wyczekiwania oraz brak konieczności składania deklaracji przez Pracowników będących uczestnikiem PPE zmieniających Pracodawcę w ramach Pracodawców objętych umową międzyzakładową, ujednolicenie terminów wpłaty składki przez Pracodawców objętych umową międzyzakładową, negocjacje z Avivą kosztów za zarządzanie). Merytoryczne zmiany postanowień umowy będą możliwe pod warunkiem uzyskania potwierdzenia Komisji Nadzoru Finansowego o prawidłowości i akceptacji zaproponowanych rozwiązań oraz zgody wszystkich stron na wdrożenie przedmiotowych modyfikacji. Strona Społeczna pozytywnie odniosła się do powyższych propozycji.

 

Podpisano uzgodnienie  dotyczące miejsc w sanatorium - liczba skierowań na rok bieżący to  12 miejsc.

Kolejne spotkanie  zespołu planowane jest na 29 stycznia 2020 r.

Wcześniejsze spotkania w ENEA S.A.


Wiadomość tą wyświetlono 2002 razy.