Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Czwartek, 04 Marzec 2021r.
Drukuj
9.04.2019 Negocjacje płacowe w Enea S.A.
Dodano: 9 Kwiecień 2019r. 12:53

W Poznaniu kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej w Enea S.A.
Spotkanie podzielona na dwa etapy:
1. Rozliczenie płac za 2018 r. Bez udziału zarządu podsumowano materiał przedstawiony przez stronę pracodawcy. Przedstawiono dane mówiące o fluktuacji kadr, średnim zatrudnieniu, płacy zasadniczej i średniej płacy w Enea S.A. Analiza tych danych przygotowana przez stronę społeczną znacząco się różniła się od wniosków strony pracodawców. Kolejny rok okazuje się, że porozumienie płacowe nie obowiązuje wszystkich Pracowników. Są wybrańcy, którzy są wynagradzani lepiej od pozostałych nie mieszczą się w tabelach płac zasadniczych i dostają nagrody niewynikające z ZUZP.  W tym temacie po analizie wynagrodzeń za 2017 r.  odbyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Kontrola, która została zakończona 20 kwietnia 2018 r. stwierdziła, że 10 umów o pracę jest niezgodnych z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) oraz , że 25 Pracowników otrzymało indywidualne nagrody poza ZUZP. PIP wydała  7 zaleceń w formie wystąpień. Jak wynika z w/w dyskusji patologii nie usunięto, a można wnioskować, że ma ona większą skalę.
Poruszono również tematy związane z zapisami ZUZP, systemem komunikacji stron dialogu. Do tych tematów strona pracodawcy ustosunkuje się na piśmie i zorganizuje spotkanie.
2. Negocjacje przyrostu płac w 2019 r. Podsumowano dotychczasowy przebieg negocjacji. Prezes P. Olejniczak przedstawił prezentację z konferencji wynikowej. Ogólnie rzecz biorąc wyniki 2018 są gorsze niż 2017. Przedstawiono przyczyny takiej sytuacji oraz trendy w 2019 r. Podsumowano wskaźniki inflacji i płac za okres ostatnich 5 lat, oraz prognozowaną inflację na 2019 r. Po tym wstępie przedstawiono nam następujące propozycje podwyżek w 2019 r. : -110 zł. - podwyżka płac zasadniczych od maja 2019 r.- Spłata pierwszych 4 miesięcy -400 zł.  -Nagroda na Dzień Energetyka zgodnie z zapisami ZUZP.
Po przerwie strona związkowa ustosunkowała się do propozycji pracodawcy-złożyła żądanie podwyższenia płac zasadniczych od maja 2019 r. o 950 zł. oraz spłatę braku podwyżek od styczna 2019 r.  Termin realizacji naszego żądania określiliśmy na dzień 23.04.2019 r. Po tym terminie zaistnieje spór zbiorowy w Enea S.A. Przypomnieliśmy też nasze pismo mówiące o premii na Święta Wielkanocne- liczymy na Ludzki Odruch w tym temacie.

Podczas spotkania omówiono również sytuacje związaną z zawartą Umową Społeczną a konkretnie z przecinkiem, którego pojawienie się powoduje interpretację zainteresowanych, iż nie będą objęci stabilizacją zatrudnienia. Rzecz dotyczy kierowników. W podpisanym, a wcześniej już parafowanym dokumencie wkradł się błąd wypaczający, a przynajmniej pozwalający na odmienną od intencji negocjatorów interpretację.

W załączniku nr 1 do umowy społecznej w punkcie 1.4 po słowach stanowiska kierownicze w rozumieniu prawa pracy znalazł się przecinek, który może powodować różne rozumienie tego zapisu.

Żądanie płacowe

Odp. Enea S.A. na żądanie płacowe.

Wcześniejsze negocjacje w Enea S.A.

Wyniki Enea za 2018 r.

Kontrola PIP

Pismo ws. Premii Świątecznej

 


Wiadomość tą wyświetlono 5731 razy.