Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Poniedziałek, 19 Kwiecień 2021r.
Drukuj
7.03.2019 Wyniki Enea za 2018 r.
Dodano: 7 Marzec 2019r. 08:20

Grupa Enea szacuje, że miała w 2018 roku 751 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 2.427 mln zł EBITDA - podała spółka w komunikacie. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym IV kwartale EBITDA wyniosła ok. 454 mln zł wobec konsensusu na poziomie 483,7 mln zł.

Enea podała, że według wstępnych danych, skonsolidowany EBIT w 2018 roku wyniósł 1.116 mln zł, a przychody sięgnęły 12.673 mln zł. Zysk netto grupy wyniósł 783 mln zł.

Dla porównania, w 2017 roku zysk netto Enei wyniósł 1.165 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 1.070 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 1.487,7 mln zł, EBITDA grupy wyniosła 2.684 mln zł, a przychody 11,4 mld zł.

Szacunkowy wynik EBITDA w segmencie Obrót wyniósł w 2018 roku 3 mln zł (177,8 mln zł przed rokiem), w Dystrybucji 1.111 mln zł (1.073 mln zł rok wcześniej), a w obszarze Wytwarzanie 869 mln zł (735,3 mln zł przed rokiem). EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła 470 mln zł (709 mln zł).

W samym czwartym kwartale 2018 roku EBITDA w segmencie Obrotu była ujemna i wyniosła -34,8 mln zł. EBITDA w segmencie Dystrybucja wyniosła 239,3 mln zł, w Wytwarzaniu 205,5 mln zł, a w Wydobyciu 70,2 mln zł.

Dla porównania, w czwartym kwartale 2017 roku EBITDA w segmencie Obrotu wyniosła 46,8 mln zł, w segmencie Dystrybucja 275,5 mln zł, w Wytwarzaniu 125,8 mln zł, a w Wydobyciu 257,9 mln zł.

Spółka podała, że na niższy rdr wynik segmentu Wydobycie wpływ miały zdarzenia geologiczno-hydrologiczne w pierwszym i czwartym kwartale 2018 roku, w związku z czym produkcja i sprzedaż węgla handlowego były niższe niż w roku 2017, przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji. Jak dodano, zwiększeniu uległ też zakres prac przygotowawczych mających na celu zwiększenie poziomu produkcji w kolejnych latach.

Wynik segmentu Wytwarzanie - jak podano - był głównie efektem wzrostu mocy wytwórczych w zakresie wytwarzania konwencjonalnego w stosunku do 2017 roku, przy jednoczesnym wystąpieniu ograniczeń w dyspozycyjności bloków węglowych spowodowanych wydłużeniem planowanych remontów i zdarzeniami jednorazowymi, pracami modernizacyjnymi związanymi z dostosowaniem jednostek do konkluzji BAT czy przeglądami gwarancyjnymi.

"Wynik segmentu pozostaje pod presją sytuacji rynkowej w zakresie obrotu energią elektryczną, rosnących kosztów zmiennych produkcji, szczególnie w odniesieniu do CO2 oraz mniejszego poziomu darmowych praw do emisji dwutlenku węgla" - podała Enea w komunikacie.

Spółka podała, że wyższy wynik w Wytwarzaniu wynika także z "wyraźnie wyższych" cen energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii w drugiej połowie 2018 roku przy wyższym poziomie produkcji energii elektrycznej z tych źródeł.

W komunikacie podano, że wynik w Dystrybucji wspierany jest wzrostem wolumenu sprzedaży usług dystrybucji. Enea podała, że w 2018 roku odnotowano również wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

"Wynik w obrocie detalicznym pomimo wzrostu wolumenu i cen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, nie rekompensuje wzrostu kosztów związanych z obowiązkami ekologicznymi (głównie obowiązek zielony) oraz zakupem energii elektrycznej wobec wzrostu cen rynkowych" - podała grupa w komunikacie.

Obrót hurtowy - jak dodano - pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2.

Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym czwartym kwartale grupa Enea miała ok. 3.289 mln zł przychodów wobec konsensusu na poziomie 3.400 mln zł i 453,7 mln zł EBITDA wobec 483,7 mln zł oczekiwanych przez rynek. Szacunkowy zysk netto jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 166,9 mln zł. Tymczasem konsensus PAP Biznes przewidywał 50,9 mln zł zysku.


Dla porównania, w czwartym kwartale 2017 roku grupa Enea wygenerowała 284,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej, 736,3 mln zł EBITDA, 417,9 mln zł EBIT i 3,04 mld zł przychodów.

Na poziomie jednostkowym Enea w 2018 roku miała 4.702 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, -63 mln zł EBITDA, -66 mln zł EBIT i 791 mln zł zysku netto.

Produkcja węgla netto w grupie Enea w 2018 roku wyniosła 9 mln ton, a całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 26,5 TWh. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym w tym okresie wyniosła 19,9 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 21,5 TWh.

Publikacja rocznych raportów finansowych Enei zaplanowano na 21 marca 2019 roku.

21.03.2019 Enea opublikowała wyniki za 2018 r. są one zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 719,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 686,7 mln zł.

W 2017 roku zysk netto grupy wynosił 1,165 mld zł, a zysk przypisany jednostce dominującej 1,07 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł w 2018 roku 1,037 mld zł wobec 1,488 mld zł zysku rok wcześniej.

EBITDA grupy wyniosła w 2018 roku 2,35 mld zł, co oznacza spadek o 12,5 % rok do roku.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 12,672 mld zł wobec 11,4 mld zł przed rokiem.

Na początku marca Enea podała wstępne szacunki wyników. Szacowała wtedy zysk netto jednostki dominującej na 751 mln zł, EBITDA na 2,43 mld zł, a przychody na 12,67 mld zł. Kilka dni temu spółka poinformowała jednak o zawiązaniu 79 mln zł rezerw uwzględniających wpływ zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Po uwzględnieniu rezerwy spółka szacowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za 2018 rok na 687 mln zł, a EBITDA na 2,35 mld zł.

Źródło- CIRE.PL

Wcześniejsze wyniki Enea


Wiadomość tą wyświetlono 1882 razy.