Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 07 Lipiec 2020r.
Drukuj

W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów spotkali się Członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G). Na obrady zostali zaproszeni goście: Członek Zarządu Enea Serwis-Piotr Bogusławski, Koordynator ds. Transportu Enea Operator-Ireneusz Grzegolec, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Oddziału Gorzów Wlkp. –Jerzy Krzyżanowski.  Po załatwieniu spraw formalnych, przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:

1. Protokół z ostatniego zebrania KP G. Odczytano i przyjęto protokół z Międzychodu- 23.10.2018 r.

2.Przyjęcia nowych członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęto kolejne 5 osób.

3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od Zjazdu Delegatów w Barlinku 29.12.2018 r.

4.Umowa Społeczna w GK Enea. Przew. KP G Krzysztof Gonerski zrelacjonował negocjacje nowej umowy społecznej, oraz zapoznał zebranych z najważniejszymi ustaleniami. Dyskutowano nad parametrami umowy.

5.Negocjacje płacowe 2019 r.- premia roczna za 2018 r. Omówiono korespondencję pomiędzy nami i zarządami. Dyskutowano o oczekiwaniach Pracowników i realnych kwotach podwyżek. Omówiono możliwe działania związku w tym temacie. Przewodniczący Komisji Wydziałowych przeprowadzą rozmowy z Pracownikami i na tej podstawie będą podejmowane dalsze decyzje.

6.Wspólna Działalność Socjalna (WDS) w GK Enea na 2019r. Sekretarz KP GF Mariusz Kępiszak zdał relację ze spotkania w tym temacie jakie odbyło się 9 stycznia 2019 r. w Poznaniu. Zapoznał zebranych z najważniejszymi ustaleniami oraz tematami o jakie jeszcze walczymy.

7.Powołanie Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ Solidarność. K. Gonerski poinformował zebranych o ustaleniach jakie zapadły na spotkaniu Konwentu Przewodniczących Regionów,  Szefów Sekretariatów Branżowych oraz Zebraniu Zarządu Regionu Gorzów. Omówiono harmonogram działań w naszym regionie. 5 lutego ponownie spotka się sztab akcji i podejmie dalsze kroki w celu realizacji postulatów związku.

8.Sprzęt komputerowy. Komisja pojęła decyzję o zakupie sprzętu, który będzie gwarantował niezależność związku.

9.Emerytury Pomostowe -nazewnictwo stanowisk- Dyrektor ZUS Jerzy Krzyżanowski zapoznał zebranych z zasadami związanymi z nabywaniem praw do wcześniejszych emerytur i emerytur pomostowych. Omówiono nazewnictwo stanowisk uprawniających do emerytur pomostowych, oraz kwestię  wysokości odprowadzanych składek przez pracodawców. Przedstawiciel ZUS odpowiadał też na wiele pytań i wątpliwości Członków KP G. Obszerny materiał informacyjny ZUS został przekazany członkom Komisji, i jest dostępny w siedzibach związku.

10.Sytuacja w Spólkach GK Enea: - Enea Centrum. Wiele emocji i negatywnych komentarzy budzi fakt rozdysponowania 1 % funduszu nagród wynikającego z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Odpowiedź na naszą interwencję w tym temacie, delikatnie mówiąc mija się z prawdą. Temat będzie dalej wyjaśniany. Enea Serwis-widać „światełko w tunelu” większość tematów zgłaszanych przez związek ma szansę no pozytywne załatwienie. Enea S.A. omówiono temat związany z wyborami do Rady Nadzorczej Enea S.A. oraz strategię związku.

11. Imprezy organizowane przez KP G w 2019 r. Jak co roku będziemy organizatorami:- Turnieju piłki siatkowej, -Pielgrzymki do Częstochowy, -Turnieju piłki nożnej, -Wycieczki zagranicznej,- Turnieju Bowlinga, -Wyjazdów integracyjnych. Decyzja o organizacji spływu kajakowego na Drawie jeszcze nie zapadła.

12. Sprawy różne- wolne wnioski. -Udzieliliśmy jednej zapomogi losowej.-Uprawnienia dodatkowe dla kierowców. I. Grzegolec przedstawił aktualny stan prawny wynikający z przepisów oraz przedstawił jakie decyzje w tym temacie zostały podjęte w Oddziale Dystrybucji Gorzów. Długa dyskusja w tym temacie nie rozwiała wszystkich wątpliwości. Wytypowano osoby, które spotkają się Dyrektorem Oddziału Dystrybucji Gorzów, i spróbują znaleźć rozwiązanie tego problemu.

Następne spotkanie KP G odbędzie się w Rejonie Dystrybucji Dębno.

Wcześniejsze zebrania

   

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 1887 razy.