Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Niedziela, 16 Grudzień 2018r.
Drukuj

26.02.2018 W Enea Pomiary odbyły się negocjacje, których celem było zawarcie porozumienia płacowego w tej Spółce. Doszło do zbliżenia stanowisk, jednak nie doprowadziło to do zawarcia stosownego porozumienia.

28.02.2018 Enea Serwis- strony dialogu społecznego spotkały się by rozpocząć uzgodnienia dotyczące polityki płacowej w Sp. na 2018rok.  Okazją do rozpoczęcia konstruktywnych rozmów stało się podpisanie uzgodnienia płacowego w Enea S.A. Z uwagi na taką a, nie inną sytuację  korporacyjną pole manewru negocjacyjnego jest bardzo zawężone więc strony określiły swoje parametry dotyczące : ogólnej średniej  kwoty przeszeregowania na etat , wysokość kwoty jednorazowej ( zając) . Na ten moment kwoty przedstawione przez obie strony są niewiele się różniły , co rokuje na następnych spotkaniach negocjacyjnych zawarcie stosownego uzgodnienia.

28.02.2018 Enea S.A. Uzgodnienia zasad indywidualnego podziału środków przeznaczonych na przeszeregowania , oraz rozdysponowania kwoty na indywidualne podwyżki i awanse z określeniem terminów realizacji , co stanowi uzupełnienie do porozumienia płacowego z dnia 26.02.2018.

28.02.2018 Enea Operator. Agenda spotkania zwierała : uzgodnienie zmian w Regulaminie Pracy , powołanie na nową kadencję 2018-2021 składów Komisji Pojednawczych w przyjętych obszarach Operatora i przyjęcie Regulaminu Funkcjonowania Komisji Pojednawczych , uzgodnienia ekwiwalentu za odzież i okulary, omówienie prezentacji multimedialnej Zespołu ds. Etatyzacji w Liniach Biznesowych, polityka płacowa w Operatorze w 2018r.

Zmiany zapisów Regulaminu Pracy jakie zaproponował zarząd w związku z reorganizacją struktury organizacyjnej Sp. zostały zaakceptowane przez stronę społeczną , co zostało zwieńczone podpisaniem obowiązującego od 1 kwietnia nowego Regulaminu Pracy. Organizacje związkowe i strona pracodawcy podpisały uzgodnienia w sprawie składów Komisji Pojednawczych oraz Regulaminu Funkcjonowania Komisji Pojednawczych na kadencję 2018-2021.  Zarząd zaproponował by podnieść ekwiwalent za odzież roboczą i okulary o wysokość stopy inflacji to znaczy 2%(wyliczenia zarządu) w zaokrągleniu do pełnych złotych. Strona społeczna uważa , że inflacja na pewno jest na poziomie wyższym niż 2% , ponadto nie znajduje uzasadnienia , dla którego wskaźnik inflacji miałby być wyznacznikiem podwyższenia ekwiwalentów. Uważa też, że realne koszty powinny być wyznacznikiem kwot do negocjacji zwłaszcza przy ekwiwalencie za odzież roboczą. Zarząd po przeanalizowaniu sugestii strony społecznej do tematu wróci na kolejnym spotkaniu. Z uwagi na ograniczenia czasowe ,strona społeczna  w dużym skrócie została zaznajomiona z wynikami prac zespołu do spraw etatyzacji . Z pomocą pokazu multimedialnego poszczególni przedstawiciele zespołu roboczego zaprezentowali  skrótowo wyniki prac swoich podzespołów  (propozycje) w obszarach linii biznesowej : Majątku Sieciowego , Układów Pomiarowych oraz Rozwoju i Inwestycji . Zarząd podkreślił , że prezentowany materiał jest propozycją , a po jego oficjalnym przyjęciu do realizacji będzie on szerzej i oficjalne konsultowany ze stroną społeczną . Rozpoczynając negocjacje płacowe zarząd zaproponował by w pierwszej kolejności zgodnie z zapisami ZUZP uzgodnić i przyjąć do stosowania tabelę płac na 2018r. Zarząd zaproponował , a strona społeczna przyjęła 5% przyrost w tabeli płac . Następnie strona społeczna przedstawiła swoje oczekiwania w zakresie przyrostu płac w spółce na 2018r.  Zdaniem zarządu  oczekiwanie te są zbyt wysokie. Pracodawca zadeklarował się , że przyrost płacy zasadniczej w roku bieżącym powinien być porównywalny z rokiem ubiegłym , no może zbliżony do uzgodnionych wysokości w Enea SA , ale zarząd nie widzi możliwości przede wszystkim finansowych by móc sprostać oczekiwaniom strony społecznej.  Z uwagi na rozbieżności w oczekiwaniach stron i konieczności zakończenia spotkania , ustalono , że następne spotkanie w sprawach płacowych odbędzie się 5 marca .

 

Wcześniejsze spotkania w Operatorze.

Wcześniejsze spotkania w Serwisie

Wcześniejsze spotkania w Enea Pomiary

 


Wiadomość tą wyświetlono 2508 razy.