Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Odział Gorzów Wlkp. - Środa, 20 Czerwiec 2018r.
Drukuj

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Mikołaj Franzkowiak zaprosił stronę społeczną na telekonferencję, która dotyczyła ustalenia wysokości Nagrody na Dzień Energetyka (14 sierpnia). W toku wcześniejszych negocjacji oraz w zawartym porozumieniu płacowym ustalono , że „ kwota Nagrody na Dzień Energetyka wyniesie nie mniej niż 1650 zł. na etat, jej ostateczna wysokość zostanie ustalona w lipcu 2017”. Po niespełna godzinnych negocjacjach udało się uzgodnić wysokość nagrody- 1750 zł. Wypłata nagrody nastąpi razem z wypłatą za lipiec -10 sierpnia 2017 r.Te same zasady obowiązują w Spółkach objętych ZUZP Enea.

Nawiązując do zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) strona związkowa negatywnie oceniła postępowanie niektórych pracodawców w GK Enea- planowanie pracy w dniu Święta Energetyków.

 

Poniżej zapisy ZUZP dotyczące Dnia Energetyka:

 

ROZDZIAŁ  I PRZEPISY WSTĘPNE

 

Art. 1 Ilekroć w Układzie jest mowa o:

 

14-„Dniu Energetyka” - rozumie się przez to święto energetyków przypadające w dniu 14 sierpnia, który jest dniem wolnym od pracy;

 

5. ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA

I INNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ

 

Art. 21

2. Za każdą godzinę pracy w dni świąteczne będące dniami wolnymi od pracy, w „Dzień Energetyka” oraz na II i III zmianie w dniach 24 i 31 grudnia, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 120% godzinowej stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania.

3. Dodatkowe wynagrodzenie, określone odpowiednio w ust.1 lub 2 przysługuje niezależnie od udzielenia - za pracę w niedzielę i dni świąteczne będące dniami wolnymi od pracy i dni wolne od pracy - innego dnia wolnego od pracy, w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, w ciągu miesiąca licząc od daty ich przepracowania, w wyznaczonym z góry terminie na wniosek pracownika. Przesunięcie tego terminu może nastąpić jedynie w przypadku długotrwałej choroby.

Art. 22

Uznaje się, że 14 sierpnia - Dzień Energetyka, jest traktowany na równi ze świętem wynikającym z ustawy o dniach wolnych od pracy.

 

Art. 30

  1. Z okazji Dnia Energetyka pracownik otrzymuje nagrodę pieniężną z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Jeżeli w aktach osobowych pracownika jest zapis o zastosowaniu kary porządkowej decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje pracodawca.
  3. Kwota indywidualnej nagrody wynosi nie mniej niż 25% średniego wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w ENEA.
  4. Wypłatę dokonuje się pracownikowi, który był zatrudniony na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i zachowując ciągłość jest nadal w zatrudnieniu na dzień 14 sierpnia roku bieżącego, w którym dokonuje się wypłaty nagrody.
  5. Nagrodę wypłaca się w jednakowej wysokości dla wszystkich uprawnionych pracowników proporcjonalne do wymiaru etatu.


Nagroda D E 2016


Wiadomość tą wyświetlono 1691 razy.