Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 26 Październik 2021r.
Drukuj

Elektromonter Posterunku Energetycznego (PE) w Dobiegniewie nie przyjął gorszych warunków pracy i płacy i z tego powodu 1 czerwca 2015 został zwolniony z pracy.

1 stycznia 2015 decyzją zarządu Enea Operator został zlikwidowany PE w Dobiegniewie. Tym samym miasto, które zamieszkuje ponad 3 tys. mieszkańców zostało pozbawione placówki energetycznej. Pracownikom dotychczas zatrudnionym w Dobiegniewie zaproponowano nowe miejsca pracy w sąsiednich PE. Jarkowi zaproponowano dojeżdżanie do odległego o ponad 40 km PE w Drawnie. Zaproponowany ekwiwalent  za dojazdy ( 200 zł miesięcznie ) w żaden sposób nie rekompensuje kosztów dojazdu do Drawna, nie mówiąc już o straconym czasie.

Stanowi to naruszenie wcześniej zawartych porozumień dotyczących gwarancji miejsca pracy:

Porozumienie Zielonogórskie z 28.12.2002 r.:

§ 5
1.Strona Pracodawców gwarantuje pracownikom zachowanie warunków pracy i płacy na poziomie nie mniej dla nich korzystnym, od obowiązującego w dniu zawarcia Porozumienia, w rozumieniu postanowienia ust. 2.
2.Gwarancja określona postanowieniem ust. 1 obejmuje:
c) miejsce pracy poszczególnych pracowników, przez co Strony rozumieją miejscowość, w której pracownik jest obowiązany stawić się do pracy i gdzie ją kończy;

d) niepogorszenie warunków- pracy, z zastrzeżeniem ewentualnej ich modyfikacji, uzasadnionej potrzebami restrukturyzacyjnymi Strony Pracodawców.


3. Modyfikacja warunków pracy poszczególnych pracowników może być im zaproponowana pod warunkiem zaoferowania warunków pracy odpowiednich do kwalifikacji lub umożliwienia podniesienia posiadanych kwalifikacji na koszt Strony Pracodawców oraz jednocześnie pod warunkiem zachowania płacy adekwatnej do zaproponowanej pracy i nie niższej od dotychczas przy sługującej, w rozumieniu postanowień ust. 2 lit. a, b, a także zachowania miejsca pracy w rozumieniu postanowienia ust. 2 lit. c.

Świadomy swych praw Jarek nie podpisał porozumienia zmieniającego,  dlatego 1 marca dostał trzymiesięczne wypowiedzenie zmieniające,  którego nie przyjął ze względu na zaproponowane gorsze warunki pracy i płacy. Tym samym z dniem 1 czerwca 2015 został zwolniony z pracy.

Jarek do końca 2018 r. posiada gwarancje zatrudnienia dlatego zgodnie z zawartymi porozumieniami należy mu się odprawa za zerwanie tych gwarancji:

Porozumienie zbiorowe zawarte dnia 18 grudnia 2002 roku w Zielonej Górze, aneksowane w Porozumieniu z Sierakowa z 29.06.2007 r. w Sierakowie.

§ 6

Strona Pracodawców oświadcza, że zapewni trwałość stosunku pracy wszystkim pracownikom, objętym postanowieniami Porozumienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami § 9.

Spółki i Spółki Zależne nie będą przeprowadzały zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników objętych postanowieniami Porozumienia w okresie jego obowiązywania, w wyniku zmian organizacyjnych, ekonomicznych i technologicznych dokonywanych w tych podmiotach, bez względu na ich zakres.

Pracownikom zmieniającym pracodawcę w ramach Grupy Kapitałowej zachowuje się gwarancje zatrudnienia.

§ 7

W razie rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem lub niewłaściwie stwierdzonego przez pracodawcę wygaśnięcia stosunku pracy, poszczególne Spółki i Spółki Zależne będą obowiązane do wypłaty jednorazowej odprawy w wysokości określonej w postanowieniu ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 oraz wyjątków określonych postanowieniami § 9.

Wysokość odprawy ustala się jako iloczyn indywidualnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika, liczonego jak za czas urlopu wypoczynkowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4, i liczby rozpoczętych miesięcy, które pozostają do upływu okresu obowiązywania gwarancji określonej postanowieniami § 6, warunkowanego okresem obowiązywania Porozumienia.

Wysokość odprawy, określona zgodnie z postanowieniem ust. 2, w żadnym razie nie może być niższa niż dwudziestokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia, z wyłączeniem przypadków określonych postanowieniem ust. 4 i ust. 5

W przypadku pracowników zatrudnionych na okres próbny, czas określony lub czas wykonywania określonej pracy wysokość odprawy ustala się jako iloczyn indywidualnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika, liczonego jak za czas urlopu wypoczynkowego i liczby rozpoczętych miesięcy, które pozostają do upływu okresu, na jaki umowa została zawarta, jednak nie dłużej jak do upływu okresu obowiązywania gwarancji określonej postanowieniami § 6, warunkowanego okresem obowiązywania Porozumienia.

Pracownicy, których zatrudnienie u pracodawców objętych postanowieniami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy jest krótsze, w dniu nabycia prawa do odprawy, niż 5 lat, nabywają prawo do tej odprawy w wysokości zmniejszonej o połowę; zmniejszenie to dotyczy także minimalnej wysokości odprawy, określonej postanowieniem ust. 3.

Nie mają prawa do odprawy pracownicy zatrudnieni po raz pierwszy w ENEA S.A. i spółkach zależnych po dniu 1 lipca 2007 r.

§ 8

Wypłata odprawy określonej w § 7 następuje w comiesięcznych ratach do końca okresu gwarancji. Wysokość raty odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu określonemu w § 7 ust. 2.

Na wniosek zainteresowanego pracownika wypłata odprawy następuje jednorazowo w ostatnim dniu zatrudnienia. W takim wypadku wysokość skumulowanej odprawy wynosi 80% kwoty określonej w § 7

§ 9

Gwarancja i odprawa, określone postanowieniami § 6 i § 7, nie mają zastosowania w stosunku do pracowników, którzy są zatrudnieni na okres próbny, czas określony lub czas wykonywania określonej pracy, w stosunku do których umowa o pracę uległa rozwiązaniu po upływie okresu na jaki została zawarta lub po wykonaniu określonej pracy.

Nie mają prawa do odprawy określonej postanowieniami § 7 pracownicy, którzy spełniają przesłanki uprawniające ich do nabycia prawa do emerytury w normalnym trybie lub prawa do renty, rozwiązują umowę z poszczególnymi Spółkami i Spółkami Zależnymi na podstawie wypowiedzenia lub rozwiązują umowę z poszczególnymi Spółkami i Spółkami Zależnymi na podstawie porozumienia oraz osoby, których stosunek pracy wygasł.

W przypadku utraty przez byłego pracownika prawa do renty lub świadczenia rehabilitacyjnego, pod warunkiem odzyskania zdolności do pracy, odpowiednio Spółka lub Spółka Zależna, w której był zatrudniony przed nabyciem tego prawa, na umotywowany wniosek reprezentującej pracownika organizacji związkowej, zatrudni pracownika ponownie na jego wniosek na stanowisku pracy zgodnym z jego kwalifikacjami i stanem zdrowia, proponując warunki pracy i płacy możliwie zbliżone do obowiązujących przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Gwarancja zatrudnienia i odprawa, określone postanowieniami § 6 i § 7, nie mają również zastosowania w razie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie przepisów art. 52 kodeksu pracy.( ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych).

W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie przepisów art. 53 kodeksu pracy, za wyjątkiem pracowników, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, odprawa przysługująca pracownikowi zgodnie z postanowieniami § 7 ulega zmniejszeniu o połowę.

Postanowienia § 7 stosuje się jednak w każdym razie w przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie przepisów art. 52 i 53 kodeksu pracy i ustalenia przez sąd pracy, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie.

Nie mają prawa do odprawy określonej postanowieniami § 7 pracownicy, zwolnieni w wyniku umotywowanego wypowiedzenia im przez pracodawcę umowy o pracę, jeżeli na wypowiedzenie wyraziła zgodę reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa; zgoda organizacji związkowej nie jest wymagana, jeżeli pracownik nie jest członkiem żadnego związku zawodowego i nie wskaże żadnego związku zawodowego, który podjął się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy.

§ 24

Okres gwarancji dla pracowników zatrudnionych przed 29 czerwca 2007 r. wygasa z dniem 31 grudnia 2018 r.

Obowiązywanie postanowień Porozumienia przedłuża się w stosunku do pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do spełnienia przesłanek uprawniających ich do nabycia prawa do emerytury.

Gwarancje określone w niniejszym Porozumieniu nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ENEA S.A. i Spółkach Zależnych po dniu 1 lipca 2007r.

 

Ciekawe czy Operator wywiąże się z ciążącym na nim obowiązków?

Jarek jest naszym członkiem dlatego zapewniliśmy mu pomoc prawna , w razie ewentualnego dochodzenia swych uprawnień przed Sądami.

 

Brawo za odwagę i determinację w obronie swych praw.

Jarku jesteśmy z tobą.

Operator przegrał w Sądzie

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 5871 razy.