Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 27 Październik 2020r.
Drukuj

 

Strona pracodawcy w Enea Centrum  organizuje cykliczne spotkania z pracownikami Enea Centrum , którzy przeszli do spółki w ramach projektu Centrum Usług Wspólnych. Po spotkaniach w Bydgoszczy, Kozienicach, Zielonej Górze, Poznaniu i Białymstoku,  przyszła kolej na Gorzów Wlkp. Tematyka spotkania dotyczyła indywidualnego dopasowania do nowej struktury poszczególnych pracowników. Pracodawca nie zaprosił na to spotkanie strony związkowej. Z inicjatywą zaproszenie przedstawiciela NSZZ Solidarność wystąpiły same Pracownice. W spotkaniu uczestniczyliśmy , poniżej krótka relacja.  

Spotkanie prowadziła Dyrektor Departamentu Finansowego Danuta Berndt. Na początku w krótkim wystąpieniu przedstawiła nową strukturę organizacyjną jaka będzie obowiązywała od 1.01.2015 r. Następnie przedstawiła zadania jakimi będą się zajmowały poszczególne komórki.  Nowa struktura przewiduje, że na terenie Gorzowa Wlkp. nie będzie kadry kierowniczej. Będzie tylko dwóch koordynatorów „małych kierowników”. Według Pani Dyrektor Pracownicy „ będą musieli nauczyć się inaczej pracować”.

Następnie poproszono o ewentualne pytania przed rozpoczęciem indywidualnych rozmów z Pracownikami  w sprawie Porozumień zmieniających związanych z wprowadzeniem nowej struktury..

Oto niektóre z nich:

1.Czy miejsce pracy w Gorzowie Wlkp. nie ulegnie zmianie.  Odp. Na chwilę wprowadzania nowej struktury takie miejsca pracy są. Co do przeszłości Pani Dyrektor nie chciała się wypowiadać ( nie jej kompetencje).

2.Pracownicy mają być dopasowani do tabeli wynagrodzeń obowiązującej na 1.01.2015 r. Na razie nie możemy wymóc na pracodawcy stosowania uzgodnionej tabeli z 2014 r.  Odp. Tabela na 2015 r. jest i zostanie wprowadzona w życie.

3.Czy pracownik zanim podpisze Porozumienie zmieniające będzie je mógł zabrać do domu i skonsultować np. z Prawnikiem? Odp. Porozumienia nie wolno zabrać ze sobą, można je przeczytać i podpisać najpóźniej do jutra do godz.10.00.

4.Wcześniej odbyły się spotkania w Bydgoszczy, Kozienicach, Zielonej Górze, Poznaniu i Białymstoku, ile osób odmówiło podpisania w/w porozumienia ?. Odp. Dwie osoby  nie podpisały( po jednej w Poznaniu i Kozienicach).

5.Czy obecne przypisanie do określonej komórki organizacyjnej nie będzie podlegało późniejszym zmianom? Odp. Takie zmiany na pewno będą, struktura będzie się docierać.

6.Czy na rozmowy indywidualne  w sprawie porozumienia zmieniającego Pracownik może zabrać ze sobą przedstawiciela związku do którego należy? Odp. Tak.

 

Po spotkaniu Pracownice były wzywane na indywidualne rozmowy wg kolejności przygotowanej przez stronę pracodawcy.

Z pobieżnego oglądu tego dokumentu widać, że w porozumieniu  brak jest określenia miejsca pracy, jest tylko miejsce wykonywania pracy. Bardzo niebezpiecznym zapisem jest : "Strony niniejszym znoszą z dniem 1.01.2015 r. wszystkie łączące je warunki pracy i płacy wynikające bezpośrednio z dotychczas obowiązującej Pracownika umowy o pracę" Dodatkowo jeden z punktów mówi o tym ,że Pracownik  rozumie treśc porozumienia oraz potwierdza, że zawierając je nie pozostawał pod żadną presją, co w świetle tego co jest wyżej napisane, jest nieprawdą.

Porozumienie Zielonogórskie z 28.12.2002 r. gwarantuje zachowanie dotychczasowego miejsca pracy:

§ 5.1.Strona Pracodawców gwarantuje pracownikom zachowanie warunków pracy i płacy na poziomie nie mniej dla nich korzystnym, od obowiązującego w dniu zawarcia Porozumienia, w rozumieniu postanowienia ust. 2.

2.Gwarancja określona postanowieniem ust. 1 obejmuje:

c) miejsce pracy poszczególnych pracowników, przez co Strony rozumieją miejscowość, w której pracownik jest obowiązany stawić się do pracy i gdzie ją kończy;

 

Wiemy ,że Pracownicy są pod wielką presją.

Podejmujcie racjonalne decyzje.

Po raz kolejny przypominamy opinię prawną w/s Porozumień zmieniajacych:

Porozumienie zmieniające,

czy wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy.

 

            W Grupie Enea prowadzony jest program głębokiej restrukturyzacji , która wymaga zmiany dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Takie zabiegi wymagać będą  wprowadzenia zmian do umów o pracę pracowników. Zmiany te mogą nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego (wypowiedzenia warunków pracy lub płacy).

            Zmiana za porozumieniem stron może nastąpić z chwilą jego podpisania i odbywa się niezależnie od zasadności jej wprowadzenia. Natomiast wypowiedzenie zmieniające wywołuje skutek po upływie okresu wypowiedzenia. Nadto musi być uzasadnione, a podana przez pracodawcę przyczyna musi być rzeczywista i konkretna. Zgodność z prawem wypowiedzenia może być weryfikowana przez sąd pracy.

            Z uwagi na to informujemy, że pracownik nie ma obowiązku podpisywania porozumienia zamieniającego i to niezależnie od tego, czy jest nazwane porozumieniem, aneksem czy jakkolwiek inaczej. Odmowa podpisania porozumienia zmieniającego nie wiąże się ponadto z ryzykiem powstania jakichkolwiek ujemnych skutków wobec pracownika.    Co najwyżej może spowodować, że zmiana warunków pracy czy płacy będzie później wprowadzona na drodze wypowiedzenia zmieniającego. W takim przypadku, do połowy okresu wypowiedzenia Pracownik może się zastanawiać, czy przyjąć nowe warunki.

            Z uwagi na to prosimy, aby pracownicy otrzymujący do podpisania porozumienia zmieniające (aneksy itp.) zapoznawali się z ich treścią przed ich podpisaniem. W szczególności prosimy, aby projekty tych porozumień zabierali do domów celem przeanalizowania w szerszym gronie przed wyrażeniem zgody na dobrowolną zmianę warunków pracy i płacy. Takie zachowanie będzie w pełni zgodne z prawem.

Pismo ws porozumień zmieniających do Enea Centrum

Odp. na pismo KM

11.12.2014 Kolejne pismo KM

19.12.2014 Odp. EC na pismo z 11.12.2014

Wcześniejsze spotkania w Enea Centrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 3588 razy.