Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

W Pieczyskach  koło Bydgoszczy obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" ENEA. Przed rozpoczęciem obrad członkowie Komisji Międzyzakładowej  i Komisji Podzakładowej z Bydgoszczy  uczestniczyli we Mszy Św. w intencji zmarłych  Przewodniczących NSZZ "S" z OD Bydgoszcz -Waldemara Delerta i Bernarda Paszkiewicza. Po mszy wszyscy udali się na  cmentarze by złożyć kwiaty , zapalić znicze i pomodlić się  na grobach Kolegów.

Po uczczeniu pamięć Kolegów z Bydgoszczy udaliśmy się do Pieczysk gdzie dyskutowaliśmy nad najważniejszymi  problemami występującymi w grupie Enea. W obradach uczestniczył członek Zarządu Enea Operator –Jakub Kamyk. Tematyka obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KM. Po odczytaniu przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Komisji w Szczecinie (22.09.2014r.)

2. Sprawozdanie z działalności Prezydium KM. Prezydianci zdali relację w wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania Komisji.

3. Regulamin pracy w Enea Centrum. Piotr Adamski przygotował wspólne stanowisko strony społecznej odrzucające propozycje zmiany regulaminu. Po podpisaniu stanowiska przez wszystkie związki, zostanie przekazane Zarządowi Enea Centrum

4. Tabele płac zasadniczych w  Enea S.A. i Enea Centrum. W sprawie tabeli płac  wysłaliśmy pisma do Zarządów, czekamy na odpowiedź.

5. Restrukturyzacja struktur w Enea Operator. Zarząd mimo publicznych obietnic zwleka z rozpoczęciem negocjacji w temacie zawarcia porozumienia gwarantującego  zachowanie dotychczasowych uprawnień pracownikom Operatora. Wytypowano trzy osoby z Prezydium upoważniając je do negocjacji w tym temacie. 

5. Wybory SIP w GK Enea. Główna Komisja Wyborcza ustaliła, że po wyborach Wydziałowych SIP oryginały protokołów zostają przekazane wybranym  Wydziałowym  SIP. Obowiązkiem Wydziałowego SIP jest trzymanie wyników przez całą kadencje. Do Głównej Komisji Wyborczej ma trafić tylko kserokopia protokołów wyborczych. Wybory wydziałowych SIP zostały  dokonane , poza jednym obwodem wyborczym  Energobud Obszar Szczeciński.

6. Porozumienie ze Zdroiska.(świadczenie pieniężne dla Pracowników nie posiadających praw do akcji. W sierpniu zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury o utrudnianie działalności związkowej przez  Zarząd Enea S.A. (odmowa wydania list osób uprawnionych do świadczenia). Sprawa aktualnie rozpatrywana jest przez Prokuraturę ( odbywają się przesłuchania).

7. Kasy zapomogowo-pożyczkowe. Według prawa u jednego pracodawcy może działać jedna KZP. Są Oddziały w których w każdym Rejonie jest inna KZP. Enea Centrum chciała by przejąć obsługę wszystkich kas i stworzyć jedną Międzyzakładową KZP, co też nie jest zgodne z prawem. Nadzór nad kasami sprawują związki zawodowe i do nich należy załatwienie tej sprawy.

8 Porozumienia zmieniające. W Grupie Enea prowadzony jest program głębokiej restrukturyzacji , która wymaga zmiany dotychczasowych warunków pracy i płacy. Takie zabiegi wymagać będą  wprowadzenia zmian do umów o pracę pracowników. Zmiany te mogą nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego (wypowiedzenia warunków pracy lub płacy). Zmiana za porozumieniem stron może nastąpić z chwilą jego podpisania i odbywa się niezależnie od zasadności jej wprowadzenia. Natomiast wypowiedzenie zmieniające wywołuje skutek po upływie okresu wypowiedzenia. Nadto musi być uzasadnione, a podana przez pracodawcę przyczyna musi być rzeczywista i konkretna. Zgodność z prawem wypowiedzenia może być weryfikowana przez sąd pracy. Pracownik nie ma obowiązku podpisywania porozumienia zamieniającego i to niezależnie od tego, czy jest nazwane porozumieniem, aneksem czy jakkolwiek inaczej. Odmowa podpisania porozumienia zmieniającego nie wiąże się ponadto z ryzykiem powstania jakichkolwiek ujemnych skutków wobec pracownika.    Co najwyżej może spowodować, że zmiana warunków pracy czy płacy będzie później wprowadzona na drodze wypowiedzenia zmieniającego. W takim przypadku, do połowy okresu wypowiedzenia Pracownik może się zastanawiać, czy przyjąć nowe warunki.

Z uwagi na to prosimy, aby pracownicy otrzymujący do podpisania porozumienia zmieniające (aneksy itp.) zapoznawali się z ich treścią przed ich podpisaniem. W szczególności prosimy, aby projekty tych porozumień zabierali do domów celem przeanalizowania w szerszym gronie przed wyrażeniem zgody na dobrowolną zmianę warunków pracy i płacy. Takie zachowanie będzie w pełni zgodne z prawem.

9.Sanatorium „Energetyk” w Inowrocławiu. KP Bydgoszcz pozbyła się udziałów w tym podmiocie. Strategia grupy zakłada pozbycie się spółek nie korowych, w tym i Sanatorium Energetyk.

 

Podczas wspólnego posiedzenia KM i KP miała miejsce uroczystość pożegnania Kol. Józefa Szrajbera (byłego Przewodniczącego KP Bydgoszcz i Członka Prezydium KM), który w tym roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia, prezenty oraz tradycyjne STO LAT. 

Poprzednie posiedzenie KM


Wiadomość tą wyświetlono 2026 razy.