Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Sobota, 26 Wrzesień 2020r.
Drukuj

Zarząd Operatora zaprosił stronę związkową do Poznania by kontynuować rozmowy dotyczące planów restrukturyzacji przedstawionych 4-5 września w Baranowie. Liczyliśmy , że Zarząd ustosunkuje się do pisemnych opinii organizacji związkowych w tym temacie. (Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność na posiedzeniu w Szczecinie w dniu 22.09.2014 r. negatywnie zaopiniowała projekty restrukturyzacji). Zaproponowane zmiany łamią wcześniej zawarte porozumienia:- z Zielonej Góry z 28.12.2002 r. ( gwarancja miejsca pracy), - porozumienie z Sierakowa z 29.06.2007 r. (struktura organizacyjna Oddziałów Dystrybucji) dlatego nie mogło być innej naszej opinii.

Niestety Zarząd jeszcze nie był w stanie ustosunkować się do w/w  opinii związków zawodowych. Pisemne odpowiedzi na nasze stanowiska mamy niedługo otrzymać.

Strona pracodawcy przedstawiła informacje uzupełniające do standaryzacji Posterunków Energetycznych. Zespół projektowy dopuszcza możliwość pracy na pierwszej zmianie w soboty i niedziele w  Posterunkach Terenowych przy zachowaniu limitów zatrudnieniowych. Decyzję w tej sprawie miałby podejmować Dyrektor Rejonu Dystrybucji.

Przedstawiono dodatkowe analizy dotyczące pracy służb ruchowych. Porównywano wydajność dyspozycji ruch w stosunku do posiadanego majątku. Przedstawiono wyniki etatyzacji służb ruchu.

Zapoznano zebranych z pismem pracowników RDM Szamotuły  podważające wyliczenia wynikające z przyjętego wzoru i zakładające przejęcie ich przez RDM Opalenica. Wszystkie dane zdaniem Pracowników  przemawiają za pozostawieniem RDM Szamotuły. Szczegółową pisemną odpowiedź pracownicy niedługo otrzymają. Stronie społecznej przedstawiono argument przemawiający za RDM Opalenica –większa powierzchnia budynku, umożliwiająca rozbudowę RDM.

Skutki społeczne proponowanych zmian. Pracownikom , którym zmieni się miejsce pracy ( dojazdy).  Zarząd dopuszcza możliwość wypłacania dodatku w postaci ryczałtu w zależności od ilości kilometrów dojazdu do nowego miejsca pracy (przez pierwsze dwa lata). Kwestia ta ma być poruszana w indywidualnych rozmowach z zainteresowanymi Pracownikami.

Spotkanie uzupełniły pytania zadawane przez stronę związkową, oto niektóre z nich:

1.Proponowane zmiany w postaci wzmocnienia Posterunków Energetycznych odbędą się kosztem Rejonów Dystrybucji, czy oznacza to likwidację części z nich?

Odp. Nowa struktura oparta będzie na silnych Rejonach Dystrybucji.

2. Likwidacja Rejonu Najwyższych Napięć w Szczecinie jest pochopna i może spowodować pogorszenie wszystkich wskaźników.

 Odp. Likwidacja RNN będzie postępowała ewolucyjnie a nie rewolucyjnie.

3.Przyjęte wzory do standaryzacji PE nie uwzględniają czasów dojazdu do miejsc ewentualnych awarii.

Odp. Takie przypadki poddano dodatkowym analizom, w powiązaniu ze wskaźnikami zasilania.

4.Przedstawione propozycje ryczałtu na dojazdy do nowych miejsc pracy nie rekompensują kosztów dojazdu.

Odp. To ma być rekompensata , a nie pokrycie całości kosztów.

5.Od jutra służby HR z OD są przenoszone  są do CUW na podstawie art. 23 Kodeksu Pracy (zorganizowana część przedsiębiorstwa) . Dlaczego przenosi się przy tej okazji Kier. Sekcji Administracyjnej z RD Sulęcin. (temat przedstawiany już na spotkaniu 5.09.2014).

Odp. Sprawa zostanie załatwiona z pozytywnym skutkiem dla Pracownika.

6. Kiedy Zarząd zamierz rozpocząć rozmowy na temat zawarcia porozumienia w temacie zagwarantowania Pracownikom bezpieczeństwa w procesie restrukturyzacji?

Odp. Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie.

7.Jak odbędzie się odbywać nabór do nowych służb ruchu?

Odp. Nie będzie jednakowego sposobu naboru. Uzależnione to będzie od konkretnych służb ruchowych.

8.Co z Dyspozytorami , dla których nie będzie pracy w nowych dyspozycjach? 

Odp. Przyjęta etatyzacja zakłada pracę dla każdego Dyspozytora.

9.Czy możliwa jest zamiana ryczałtu na dojazdy do nowego miejsca pracy, na podwyższenie płacy zasadniczej?

Odp. Tak będzie to możliwe.

10.Gdzie powstanie Rezerwowa Centralna Dyspozycja Ruchu?

Odp. Na razie nie podjęto jeszcze decyzji w tej materii. Na pewno będzie to daleko od Poznania.

 


Prezentacja projektu -Baranów 4-5.09.2014

Stanowisko KM NSZZ"S" Enea z 22.09.2014


Wiadomość tą wyświetlono 2430 razy.