Serwis informacyjny NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. - Wtorek, 27 Październik 2020r.
Drukuj

Z inicjatywy Zarządu w Baranowie  doszło do spotkania stron dialogu społecznego w  Operatorze. Na spotkanie strawił się cały Zarząd, Dyrektorzy  Oddziałów , Dyrektorzy Departamentów, Kierownicy projektów oraz szeroka reprezentacja strony związkowej. Celem  dwudniowego spotkania było przedstawienie „ Projektu zharmonizowanych zmian organizacyjnych” przyjętych przez Zarząd Operatora 2.09.2014 r.

„ Panta rei”-  wszystko płynie, od tej  sentencji Heraklita wyrażającej przekonanie o braku stałości w świecie rozpoczął swoje wystąpienie Prezes Zarządu Operatora M. Jarczyński. Podkreślił, że projekt zmian w Operatorze został opracowany przez praktyków tj. doświadczonych Dyrektorów i Kierowników Operatora. Następnie przedstawił wyzwania stojące przed Operatorem, oraz główne cele wynikające z realizacji strategii Grupy Enea. Prezes Jarczyński podkreślił, że historyczne uwarunkowania oraz przyzwyczajenia w Oddziałach Dystrybucji  powodują nieefektywność tych komórek.

Następnie kierownicy zespołów projektowych przedstawili cztery najważniejsze projekty zmian w Operatorze:

I-Harmonizacja struktur Oddziałów Dystrybucji (OD). Projekt ten przewiduje ujednolicenie struktur i zadań w ramach Oddziałów i Rejonów Dystrybucji. Przedstawiono  nową strukturę opartą na  czterech departamentach. Dyrektorzy Departamentów przedstawili uzasadnienie do proponowanych zmian. Nowa struktura ma zacząć obowiązywać od 1.01.2015 r.

II-Standaryzacja Posterunków Energetycznych (PE). PE podzielono w zależności od posiadanej infrastruktury oraz liczby klientów na cztery grupy: 1. Wielkomiejskie ( Poznań, Bydgoszcz, Szczecin). 2.Miejskie typu A ( Gorzów Wlkp. , Zielona Góra, Inowrocław). 3. Miejskie typu B – 15 PE ( żaden z terenu OD Gorzów Wlkp.) 4. Trenowe -91 PE w tym 14 z OD Gorzów Wlkp. Proponowane zmiany spowodują zmniejszenie liczby PE z 138 do 112. Zlikwidowanych ma być 26 PE, w tym 4 z OD Gorzów Wlkp. ( Trzciel, Myślibórz, Rzepin, Dobiegniew). Posterunki ,które pozostaną zostaną wyposażone w dodatkowy sprzęt oraz mają zostać wzmocnione kadrowo. Liczba etatów PE  ma się zwiększyć o 124 . Proponowane zmiany  dla 159 osób spowodują zmianę miejsca pracy. Dla 93 osób będzie wiązać się to z dojazdami do nowego miejsca pracy ( dojazd nie więcej niż 25 km.)

III-Przebudowa obszaru pomiarów. Projektowane jest powstanie Departamentu Zarzadzania Informacją Pomiarową. Powołanie nowego departamentu wiąże się ze zmianami w Departamentach: Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych i Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Przedstawiono propozycję ramowego schematu przedsiębiorstwa oraz strukturę organizacyjną OD i RD. Nowe schematy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

IV- Reorganizacja Służb Ruchu. Przedstawiono docelowy model organizacji służb ruchu- tójpoziomowa struktura hierarchiczna: - Jedna Centralna Dyspozycja Mocy- (CDM), - Pięć Oddziałowych Dyspozycji Stacji- (ODS), - Jedenaście Regionalnych Dyspozycji Mocy(RDM). Zebranych zapoznano z zakresem kompetencji poszczególnych Dyspozycji.  32 Rejonowe Dyspozycji Ruchu poddano weryfikacji w wyniku której na ich miejsce ma powstać 11 ODS Na terenie OD Gorzów Wlkp. mają funkcjonować dwie dyspozycje, po jednej ODS i RDM. Przedstawiono harmonogram wprowadzenia w życie proponowanych zmian. Zakończenie procesy reorganizacji służb ruchu przewidziano na koniec 2017 r. Połączenie RDR Gorzów, Dębno, Choszczno, Międzychód, Sulęcin przewidziano na koniec 2016 r. Skutków społecznych proponowanych zmian nie przedstawiono. Nie ma jeszcze opracowanej etatyzacji poszczególnych dyspozycji. Po jej przeprowadzeniu okaże ilu dyspozytorów nie znajdzie zatrudnienia w nowych komórkach.

Stronę związkową poproszono  oficjalne o wyrażenie opinii w/s proponowanych zmian do 22.09.2014 r. Brak ustosunkowania się do proponowanych projektów w w/w terminie będzie skutkował domniemaniem akceptacji.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele strony związkowej na gorąco po prezentacji zadali szereg pytań .

Oto niektóre z nich:

1. Przedstawiona prezentacja upoważnia stronę związkową do ogłoszenia akcji strajkowej. -Jak Zarząd zamierza wprowadzić proponowane zmiany skoro łamią wcześniej zawarte porozumienia:

Porozumienie z Sierakowa z 29.06.2007 r.:
§4 pkt 3.
„Strony ustalają, że Regulamin Organizacyjny ENEA Operator Sp. z o.o. w celach i założeniach nie będzie odbiegał od Regulaminu Organizacyjnego ENEA S.A. W szczególności ENEA S.A. oraz spółka ENEA Operator Sp. z o.o. zobowiązują się do realizacji takiej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., w którym prowadzenie działalności gospodarczej, oparte będzie na terytorialnym podziale obszaru działania ENEA S.A. a w szczególności zachowane zostaną w obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji”.

Porozumienie Zielonogórskie z 28.12.2002 r. gwarantuje zachowanie dotychczasowego miejsca pracy:
§ 5
1.Strona Pracodawców gwarantuje pracownikom zachowanie warunków pracy i płacy na poziomie nie mniej dla nich korzystnym, od obowiązującego w dniu zawarcia Porozumienia, w rozumieniu postanowienia ust. 2.
2.Gwarancja określona postanowieniem ust. 1 obejmuje:
c) miejsce pracy poszczególnych pracowników, przez co Strony rozumieją miejscowość, w której pracownik jest obowiązany stawić się do pracy i gdzie ją kończy;

d) niepogorszenie warunków- pracy, z zastrzeżeniem ewentualnej ich modyfikacji, uzasadnionej potrzebami restrukturyzacyjnymi Strony Pracodawców.
3. Modyfikacja warunków pracy poszczególnych pracowników może być im zaproponowana pod warunkiem zaoferowania warunków pracy odpowiednich do kwalifikacji lub umożliwienia podniesienia posiadanych kwalifikacji na koszt Strony Pracodawców oraz jednocześnie pod warunkiem zachowania płacy adekwatnej do zaproponowanej pracy i nie niższej od dotychczas przy sługującej, w rozumieniu postanowień ust. 2 lit. a, b, a także zachowania miejsca pracy w rozumieniu postanowienia ust. 2 lit. c.

Odp. Zdaniem strony pracodawcy proponowane zmiany nie łamią w/w porozumień.

2. Czy Zarząd jest gotowy do rozmów celem zawarcia porozumienia odnośnie zagwarantowania niepogorszenia warunków pracy i płacy pracownikom Operatora.

Odp. Tak jesteśmy gotowi do rozmów, po wyrażeniu opinii przez stronę związkową.

3.Gdzie ma powstać CDM, i dlaczego w Poznaniu?.

Odp. Faktycznie ma powstać w Poznaniu na ul Strzeszyńskiej. Powstanie jeszcze rezerwowa CDM, jej lokalizacja jeszcze nie jest przesądzona.

4.W nowej strukturze Operatora nie ma Biura Prawnego. Co się stanie z Pracownikami tam zatrudnionymi?

Odp. Rozważanych jest kilka wariantów, wystartowanie w rekrutacji do Enea Centrum, PDO, alokacja w strukturach Operatora.

5.Dlaczego PE Trzciel, który ma największą ilość awarii ma zostać zlikwidowany? Czy do wzoru decydującego o przyszłości PE brano pod uwagę awaryjność sieci na danym terenie?

Odp. Stopnia awaryjności nie brano pod uwagę przy decydowaniu o tym , które PE maja zostać. W PE o największej awaryjności będą inwestowane duże środki celem poprawy stanu sieci na tych terenach.

6.Brak alokacji pracowników do nowych struktur nie pozwala nam poznać pełnych skutków społecznych proponowanych zmian.

Odp. Alokację dostaniemy po zakończeniu procesu konsultacji.

7. Co z dyspozytorami, którzy nie znajdą miejsca w nowych strukturach dyspozycji ruchu ?

Odp. Nie ma jeszcze etatyzacji, więc nie możemy mówić dla ilu z nich zabraknie pracy w dyspozycjach . 38  Pracowników dyspozycji odejdzie na emerytury do końca 2016 r.

8. Zmuszanie pracowników do startowania w rekrutacjach wewnętrznych, omija zawarte porozumienia i ogranicza uprawnienia Pracowników.

Odp. Nikt nikogo nie zmusza do takich działań.

9.Czy przedstawiona prezentacja zamyka procesy restrukturyzacyjne w Operatorze?

Odp. Nie

10. Co z pracownikami, którzy nie zgodzą się na zmianę miejsca pracy?

Odp. Rozważanych jest kilka wariantów, w tym kolejne PDO.

11. Jak będzie wyglądała praca w projektowanych  połączonych RDM, skoro już teraz przy usuwaniu awarii pracuje 8 osób.

Odp. Jest to kwestia organizacyjna. Planowana jest rozbudowa istniejących RDM. Tylko w Bydgoszczy planuje się budowę nowej RDM.

12.W strukturze RD , która ma obowiązywać od styczna 2015 r. funkcjonuje Sekcja Administracji i Logistyki. Jaki cel przyświeca rozwalaniu istniejącej komórki administracyjnej w RD Sulęcin, poprzez przeniesienie od października 2014 r.  Kierowniczki Sekcji Administracyjnej do CUW w ramach przenoszenie Kadr z Operatora do Enea Centrum?

Odp. Temat nie jest znany Zarządowi Operatora. Zostanie rozpoznany w późniejszym terminie.

13. Czy obecna liczba PE jest stała?

Odp. Nie , liczba oraz charakter PE będzie się zmieniał,  w zależności od rozwoju danego terenu.

 

Osoby zaintersowane zapoznaniem się z całością materiału prezentowanego na w/w spotkaniu zapraszamy do siedzib związku w Centrali i Rejonach Dystrybucji.

Zbieramy opinie na temat przedstawionego materiału, celem przedstawienia ich w oficjalnym wystapieniu NSZZ Soliadraność.

 

Wspólne pismo Zw. Zaw. w/s porozumienia 8.09.2014 r.

Wcześniejsze rozmowy o CDM

A może STRAJK GENERALNY?

 

 

 

 


Wiadomość tą wyświetlono 4982 razy.